Подпечник (Ahjualune). Эстонская сказка из собрания Юхана Кундера

Подпечник (Ahjualune)

Эстонская сказка из собрания Юхана Кундера

Mõisa herra käskis kokka head sööki keeta.

Seisis ka suur katel tulel, kus kes teab mitme talle liha sees warises.

Kokk istus katla ees ja õhutas tuld.

Korraga tuleb ahju alt põranda seest weike mehike wälja ja küsib:

„Armas sõber, anna mulle ka natuke hüwa rooga maitseda! Kõht mull tühi ja süda wesine nagu kalapüüdjal.“

„Ei tohi anda,“ wastas kokk, „isegi suur pere ootamas.“

„Anna tilgake leentki!“ palus weike mehike uueste.

„Noh, wõta siis peale!“ ütles kokk ja andis mehikesele kulbi täie leent kätte.

Aga niipea kui kulp mehikese käes oli, sõi ta silmapilk terwe paja tühjaks ja kadus siis jälle ahju alla ära.

Mis nüüd ehmatand leehoidjal peale hakata!

Läks waene mees herra juure ja rääkis asja lu’u nuttes ja kaebades ära.

Herra ei uskunud koka juttu küll esite mitte, aga kui see asja Jumala nime suhu wõttes ihust ja hingest tõendas, siis sai herra oma meele paha üle ometi wõimusse ja käskis kokka uut pada tulele panna. Lisas aga kindlaste juure: „Kui weike mehike jälle peaks tulema, siis wiruta talle kulbiga pähä!“

Kokk läks tööle ja peagi warises jälle pidu roog tulel.

Jällegi tuleb weike mehike ahju alt wälja ja palub natuke leent kotikese sisse, mis tall kaelas oli.

„Ei tohi anda!“ ütles kokk. „Herra käskis sulle kulbiga pähä wirutada.“

„Ära löö, armas sõber!“ palus weike mees. „Küll ma sind jälle aitan, kui sull mõnikord kitsas käes on. Mu naine on kodus haige! Ei ole mull roa tegijat ega wee toojat. Lase, ma panen ühe kulbi täiegi leent seie kotikese sisse, et waesel ohkajal natukenegi keha kinnitada!“

Kokk mõtles ka: „Ega ta ometi nii häbemata ei wõi olla kui enne, ja kui palju tema haige naisterahwas siis ometi ära süüa jõuab!“ Andis kulbi mehikese kätte.

Silmapilk oli leem ühes lihaga kotis, pada tühi ning mehike kadunud.

Mis nüüd teha?

Kokk kaebas herrale jälle oma õnnetuse ära ning nuttis ja kaebas weel enam kui enne. Herra sai wihaseks kui tuli, sõimas kokka ja lubas teda sellesama korraga majast wälja ajada, kui ta kolmaskord ka weel oma ametit paremine ei mõistaks pidada. Weikest mehikest käskis aga herra silmapilk surnuks lüüa, kui see ennast köögis peaks näitama.

Jällegi uus pada tulel.

Weike mehike ka seal.

Kokk wõttis kulbi ja karjus: „Herra käskis sind otse kohe surnuks lüüa, sina petis!“

„Ära löö, armas sõber! Kes teab, mis puudus ja nälg sind isegi weel elus ootab. Küll ma sind siis jälle aitan, kui wõin. Mull wäeti laps kodus näljas, haige abikaasa suri ära: ei ole mull enam söögi keetjat ega joogi toojat. Anna mu wäetile lapsele ometi pool kulbi täitgi leent!“ palus weike mehike.

Koka süda läks jällegi haledaks ja ütles ka seekordki hea mees: „Kui palju niisugune lapse põnnike siis ometi ära süüa jaksab! Säh, wõta peale!“

Silmapilk oli aga jälle pada tühi ja weike mehike kadunud.

Nüüd oli waesel kokal palk oodata.

Wärisewa healega ütles ta herrale: „Weike mees warastas jälle leeme tulelt ära!“

„Sina üleannetu, kasi minema!“ karjus herra.

„Et sa mind aga seie maani truuste teeninud oled, sellepärast luban sind weel täna ööseks seie jäeda, aga homme pane oma kribu-krabu kraam kokku ning kasi minema!“

Herra pani kubja leent keetma ja ütles: „Kui weike mehike end jälle piaks näitama, siis löö ta otsekohe surnuks!“

„Hea küll, herra!“ ütles kubjas, „Küll ma talle wirutan.“

Pandi pada tulele.

Jällegi weike mehike seal ja palub natuke leent.

„Wõi, leent sulle tarwis, sina kelm!“ karjus kubjas ning wirutas weikesele mehikesele niisuguse paugu kulbiga pähä, et mehike kui kera ahju alla tagasi weeris.

Roog sai ka walmis ja herra meel oli hea. „Ega mehike nüüd enam oma nina põletama ei tule!“ ütles ta.

Teisel päewal wõttis kokk oma waranduse kotikese selga ja tahtis köögist wälja minna.

Korraga weike mehike seal, pea rätikuga kinni siutud ja ütleb kokale: „Tule sõber, jäta mind ka Jumalaga! Mull on sulle teele weel midagi kaasa anda.“

Kokk sammus ka mehikesele järele.

Ahju all oli ilus suur elukoht, kus mitmet moodi asju ja wärkisi sees.

Mehike wiis koka esimesest tuast läbi ja jäi siis weikeses kambris laudikese ette seisma Wõttis laudilt karbikese ja ütles: „Säh, sõber! Siin on su hea teu eest palk. Kui sull midagi tarwis on, siis koputa aga nimetse sõrmega karbi kaane peale ja nimeta oma soowi.“

Kokk tänas weikest meest kingituse eest ning tuli jälle kööki tagasi.

Kubjas oli sellkorral ka köögis.

Kokk wõttis karbikese, koputas nimetse sõrmega kaane peale ja lisas juure: „Leiwa kott teekäiale!“

Kohe leiwa kott wäljas. Kokk laskis weel mitu asja karbikese abil wälja tulla ja kubjas ei jõudnud karbikest mitte küllalt imestada. Küsis siis: „Ütle ometi, sõber, kust sa selle kalli karbikese said?“

Kokk rääkis kubjale kõik ära ja läks siis ise teele.

„Kui asi nii on, siis pian ma weikese mehikese käest niisama suguse karbikese saama. Küll ma eilase kõrwalopsu jälle heaks teen. Oot, oot, panen paja tulele!“

Kubjas keedab ja keedab, keedab ja oodab, aga mehike ei tule. Hüiab wiimaks: „Sõber, tule ometi külaliseks!“

Oli ka weike mehike seal.

„Miks sa mind kutsud? Mull koka sööki küllalt weel kodus,“ ütles weike mees.

„Katsu ometi! Ega ta midagi ei maksa!“ ütles kubjas.

Weike mees katsus ka ja ütles siis: „Ole terwe! Tule nüüd kaasa, ma maksan ka kulu ära.“

„Mis suur kulu see ka on!“ ütles kubjas ning astus rõõmsal meelel weikesele mehikesele järele.

Kubjas sai ka karbikese; tuli tänamata ja sõna lausumata weikese mehikese juurest ära. Ruttas siis herra juure ning palus tähele panna, mis sünnib, kui ta sõrmega karbi kaane peale koputab.

Koputas ka.

Karbist tormas weike mees wälja, raud nui käes ja hakkas herrat ja kubjast wemmeldama, kunni mõlemad pool surnud maas oliwad. Kadus siis ühes karbikesega ära.

Weikest mehikest ei näinud aga keegi pärast seda enam.

Барин велел повару наготовить вкусной еды.

Вот и большой котел стоит на огне, в котле полным-полно баранины.

Повар сидит у очага и раздувает огонь.

Вдруг из-под печки вылезает маленький человечек и просит:

— Дружище, дай и мне отведать лакомого блюда! Есть хочется, живот совсем подвело.

— Не могу, — ответил повар, — большую семью кормить надо.

— Дай хоть капельку подливки! — снова попросил человечек.

— Ну, да возьми уж! — сказал повар и дал ему полную поварешку подливки.

Но лишь взял человечек поварешку в руку, как мигом опустошил весь котел и тотчас исчез под печкой.

Что тут делать перепуганному повару!

Пошел он, бедняга, к барину и, плача да причитая, пожаловался на свою беду.

Барин сперва не поверил повару, но когда тот поклялся ему душой и телом, что не выдумывает, хозяин все же умерил свой гнев и велел повару снова поставить котел на огонь. И добавил строго:

— Если человечек опять заявится, огрей его поварешкой по лбу!

Повар взялся за работу, и вскоре на огне вновь зашипело праздничное жаркое.

И опять из-под печки появляется человечек и просит налить малость подливки в мешочек, висящий у него на шее.

— Не могу, — сказал повар. — Барин велел дать тебе поварешкой по лбу.

— Не бей меня, дружище, — попросил человечек. — Зато и я тебя не забуду, когда тебе туго придется. У меня жена больна! Некому дома обед сготовить, воды принести. Позволь, я налью в этот мешочек поварешку подливки, чтоб хворая бедняжка могла немного подкрепиться!

И повар подумал: «Ведь не будет он таким же бессовестным, как в прошлый раз, да и много ли надо его больной жене!» Дал он человечку поварешку.

Мигом баранина с подливкой оказались в мешке, котел опустел, а человечек исчез.

Что тут делать?

Повар вновь пожаловался барину на свою беду, плача и причитая еще больше, чем раньше. Осердился барин, вскипел. Выругал он повара и пригрозил тотчас же выгнать его из дому, если и в третий раз он справится со своим делом не лучше прежнего. А человечка барин велел пристукнуть на месте, как только тот покажется в кухне.

Вот и опять котел на огне.

И человечек тут как тут.

Повар взял поварешку и закричал:

— Барин велел пристукнуть тебя, обманщика, на месте!

— Не убивай меня, дружище! Кто знает, не придут ли и к тебе нужда с голодом! Уж я тебе тогда помогу, коль сумею. Дитя мое бедное голодает, жена умерла: некому нас накормить-напоить. Дай хоть полповарешки подливки для сироты, — попросил человечек.

Снова сжалился над ним повар, снова добряк сказал:

— Много ли съест такой малыш! На, возьми!

Но и на этот раз котел вмиг опустел, а маленький человечек пропал.

Теперь бедному повару только и оставалось, что ждать расчета.

Дрожащим голосом сказал он барину:

— Человечек опять украл с огня жаркое.

— Убирайся прочь, негодный! — завопил барин. — За то, что служил ты верой и правдой, позволяю тебе остаться здесь на одну ночь, но утром складывай пожитки и убирайся!

Барин велел кубьясу* приготовить жаркое и сказал ему:

— Если человечек опять покажется — пристукни его на месте!

— Ладно, барин, — ответил кубьяс, — уж я его тресну.

Вот поставили котел на огонь.

И опять вылезает человечек и просит малость подливки.

— Ах, тебе, мошеннику, подливки! — заорал кубьяс и так хватил маленького человечка поварешкой по лбу, что тот кубарем укатился под печку.

Наконец жаркое поспело, и барин был доволен.

— Теперь человечек обжегся и больше к нам не сунется, — сказал он.

На другой день повар взвалил на спину котомку со своими пожитками и уже собрался было выйти из кухни.

Вдруг появляется человечек, голова его обвязана полотенцем, и говорит он повару:

— Иди сюда, дружок, попрощайся и со мной! Хочу я тебе дать кое-что на дорогу.

Пошел повар за человечком.

Под печкой оказалось прекрасное большое жилье, а в нем — разные диковинные вещи. Человечек провел повара через первую комнату и остановился в маленькой каморке перед полкой. Взял он с полки коробочку и сказал:

— Вот, дружок! Здесь тебе награда за доброе дело. Как тебе что понадобится, постучи указательным пальцем по крышке коробочки и выскажи свое желание.

Повар поблагодарил человечка за подарок и вернулся на кухню. А в то время там был и кубьяс.

Повар взял коробочку, постучал указательным пальцем по крышке и вымолвил:

— Хлеба путнику в дорогу!

И тотчас появился мешок с едой. Повар раздобыл с помощью коробочки еще несколько нужных вещей, и кубьяс все не мог надивиться на эту коробочку.

— Скажи-ка, приятель, — спросил он, — где ты раздобыл эту славную коробочку?

Повар ему все рассказал, а затем тронулся в путь.

— Раз так, то надо и мне получить от маленького человечка такую же коробочку. Уж я искуплю вчерашнюю затрещину. Дай-ка поставлю котел на огонь.

Стряпает кубьяс и стряпает, стряпает да поджидает, а человечек все не идет. Наконец кубьяс кричит:

— Зайди же в гости, друг!

И человечек тут как тут.

— Затем ты меня позвал? Еды мне пока хватает — повар много дал, — проговорил он.

— А ты все же отведай! Что тебе стоит! — попросил кубьяс.

Человечек отведал, потом сказал:

— Благодарствую! А теперь пойдем со мной, я вознагражу тебя за труды.

— Ну какие там труды! — сказал кубьяс и, довольный, пошел за маленьким человечком.

Получил кубьяс коробочку, не поблагодарил, не сказал ни слова и ушел от маленького человечка. Тотчас поспешил он к барину и попросил посмотреть, что выйдет, если постучать пальцем по крышке коробки.

И постучал.

Из коробки выскочил мужичок с железной палицей и так отдубасил барина с кубьясом, что оба они свалились чуть ли не замертво. А потом пропал вместе с коробочкой.

И никто маленького человечка больше не видел.


Ахьюалуне — в эстонском фольклоре живущий под печью домовой дух в облике маленького человечка с большим половником, который приходит и одним движением заглатывает всю приготовленную еду

 

Перевод с эстонского Леона Тоома.


Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
8 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.