Трупоедка (Līķu ēdēja). Латышская сказка из собрания Петериса Шмита

Трупоедка (Līķu ēdēja)

Латышская сказка из собрания Петериса Шмита

Kāds turīgs un iedomīgs jauneklis vēlējās dabūt ārkārtīgi skaistu sievu. Viņš apbraukājis visu draudzi, apskatīdams jaunavas, bet neviena nebijusi viņam diezgan skaista. Pēdīgi viņš gājis pie kāda burvja un zīlētāja, un lūdzis tam padomu, kā lai dabūtu skaistu sievu.

Burvis viņam devis šādu padomu: "Ej trīs ceturtdienas vakarus uz krustceļiem mežā un saki tur katru reizi: "Ragana".

Pirmā ceturtdienas vakarā saki: "Ragana" un nāc projām, otrā vakarā dari to pašu, bet trešā vakarā paliec turpat gaidot, līdz kāds kungs ar skaistu jaunavu atnāks pie tevis. Ja tev šī jaunava patiks, tad vari to bildināt, ja ne, tad nāc projām."

Jauneklis darījis pēc burvja padoma. Kad viņš trešā ceturtdienas vakarā stāvējis uz krustceļiem un saucis: "Ragana!" velns kunga veidā atnācis ar košu jaunavu pie viņa. Jaunava jauneklim loti patikusi. Viņš ar velnu drīz vien salīdzis precības līgumu un to parakstījis ar savām asinim. Velns līgumu iebāzis kabatā un aizgājis. Bet jauneklis nemaz nezinājis, ka šis smalkais kungs ir velns un jaunava ragana.

Jaunais vīrs līksms pārvedis brīnum košu sievu. Nevienam citam vīram nebijis tik košas sievas. Dienas un nedēļas ātri pagājušas. Jaunā sieva katrā ziņā bijusi krietna un priekšzīmīga saimniece un viņai visi darbi labi veikušies un pret savu vīru viņa bijuši saticīga un paklausīga.

Pēc kāda laika vīrs nodomājis apmeklēt tālos radus, lai tiem parādītu savu skaisto un krietno sievu. Kad viņi braukuši gar kādu kapsētu, sieva lūgusi vīru, lai aptura zirgu un atļauj viņai uz kādu brītiņu apmeklēt kādu radnieka kapu. Vīrs to darījis, ļāvis sievai iet kapsētā un pats palicis ratos sēžot un gaidot.

Labs brīdis pagājis, līdz sieva atnākusi atpakaļ. Un tagad viņi braukuši atkal uz priekšu.

Pēc dažām stundām viņi atkal braukuši gar kādu kapsētu un atkal sieva lūgusi, lai viņai ļauj apmeklēt kādu radinieka kapu. Vīrs tam negribējis pretoties, bet atļāvis sievai ieiet kapsētā. Bet tagad viņa palikusi daudz ilgāk projām, tā ka vīram apnicis gaidīt un viņš saīdzis.

Kad sieva iznākusi no kapsētas, vīrs ātrāk braucis uz priekšu. Viņiem nācies braukt vēl gar trešo kapsētu un atkal sieva lūgusi, lai ļaujot apmeklēt kāda radnieka kapu, mazākais uz kādu brītiņu. Viņa drīz vien nākšot atpakaļ, un vīrs viņai arī šoreiz atļāvis, kaut gan ne labprāt.

Sieva aizgājusi un vīrs to vairs nevarējis sagaidīt. Viņš iegājis kapsētā, lai redzētu, ko viņa tur tik ilgi dara. Bet viņš loti izbijies redzējis, ka kāds kaps bijis atrakts un viņa sieva mironim noēduši degunu un ausis. Viņš ar izbailēm izsteidzies no kapsētas un ar kabatas nazi nogriezis krietnu sērmūkšļa nūju, ar ko sievu pērt. No grožiem viņš iztaisījis cilpu, ko sievai uzmest kaklā, lai tā nevarētu aizbēgt.

Pēc laba laika sieva iznākusi no kapsētas, iesēdusies ratos un sacījusi vīram, ka tagad varot braukt. Bet vīrs tai uzmetis cilpu kaklā un iesācis to ar sērmūkšļa nūju pērt. Bet tikko viņš tai divas reizes bijis iesitis, sieva pazudusi no cilpas un tās vietā govs stāvējusi cilpā, kas uzskatījusi viņu dusmīgām acim.

Vīrs palaidis govi un braucis uz priekšu. Mācītāja muižu sasniedzis, viņš iegājis pie mācītāja un tam pastāstījis savu piedzīvojumu.

Mācītājs noklausījies, sacījis, ka šis notikums esot ļoti svarīgs, lai tādēļ pagaidot, līdz viņš pārnākšot. Pēc tam mācītājs licis aizjūgt zirgus. Pēc dažām stundām viņš atbraucis ar diviem citiem mācītājiem.

Mācītāji vispirms izrājuši jauno vīru par viņa vieglprātību, ka viņš kārojis pārliecīgi skaistu sievu. Bet tad viņi tam pavēlējuši, lai līdz vakaram paliekot pie baznīcas. Vakarā mācītāji viņam pa nakti likšot stāvēt baznīcas vidū un turēt bībeli rokā. Vecākais mācītājs sacījis: "Ja tu gribi atsvabināties no grēkiem un velna varas, tad tev jāstāv še, līdz gailis dziedās. Pa visu to laiku lasi bībeli un neievēro to, kas ap tevi notiek. Tava sieva bijusi ragana, un tagad velni tevi gribēs aiznest uz elli, bet viņiem tas neizdosies, ja tu viņu ķēmošanos neievērosi. Nepaskaties uz viņiem ne reizes."

Pēc tam vecākais mācītājs ar pirkstu ap viņu apvilcis apriņķi, tad vidējais un vispēdīgi visjaunākais mācītājs darījis to pašu, svētījuši vīru un aizgājuši.

Drīz pēc tam ļaunie gari dažādos veidos sanākuši baznīcā un iesākuši vīru visādi ķircināt un mēģinājuši viņam piekļūt. Bet vīrs bez mitēšanās lasījis bībeli. Velni to visādi vilinājuši, solījuši tam daudz naudas un citus labumus, ja viņš izietu no apriņķa, bet vīrs to visu neievērojis.

Pēdīgi ļaunie gari iesākuši vīru lādēt un draudējuši tam pielekt pār vilkto apriņķi. Bet tad gailis dziedājis un visi ļaunie gari uzreiz pazuduši. Bet tas raksts, ko vīrs, skaisto sievu precējot, ar savām asinim bijis parakstījis, nokritis viņa priekšā uz bibeles.

Drīz pēc tam mācītāji nākuši apraudzīt vīru un atraduši to pilnīgi neaizkārtu. Viņš pateicies mācītājiem par izglābšanu no velna varas un nožēlojis, ka bijis tīkojis dabūt ļoti skaistu sievu, bet raganu dabūjis.

Baznīcā piedzīvotās bailes vīram vēl ilgi palikušas atmiņā.

Lapas Mārtiņš Rūjienā "Pasakas un nostāsti". 1902, 5 (1303: T.IV, l.189-191)

Один богатый да чванливый парень захотел получить красавицу-жену. Объездил он весь приход, оглядел всех девушек, да ни одна не была для него достаточно красива. Пошел он наконец к одному колдуну-ворожбиту и просит у него совета, как добыть красивую жену.

Колдун дал ему такой, совет:

«Ходи три четверга вечером на перекресток в лес и говори там каждый раз: «Рагана». В первый вечер скажи: «Рагана», и сразу уходи, в другой вечер то же самое сделай, а в третий вечер оставайся там ждать, пока не подойдет к тебе господин с девушкой. Коли тебе та девица приглянется — можешь свататься, коли нет — уходи».

Делает парень, как колдун-ворожбит советовал. Когда крикнул он в третий вечер четверга, стоя на перекрестке в лесу: «Рагана!» — пришел к нему чёрт в образе барина, а с ним красивая девица.

Красавица парню очень полюбилась. Тут же подписал он своею кровью с чёртом договор о свадьбе. Сунул чёрт договор в карман и ушел. А парень совсем и не смекнул, что барин этот — чёрт, а девица-красавица — ведьма.

Радуется молодой муж, привез домой жену-красавицу на редкость. Ни у кого такой красавицы-жены не было.

Дни и недели проходили быстро. Молодуха оказалась хорошей да примерной хозяйкой: работа у нее вся спорится, со своим мужем она приветлива да послушна.

Через некоторое время задумал муж дальних своих родственников проведать, чтобы показать свою красивую да примерную жену.

Когда они ехали мимо кладбища, жена и просит мужа, чтобы остановил коня и позволил ей на минуточку уйти — могилу родственника проведать. Муж согласен, остановил коня, позволил жене на кладбище пойти, а сам остался в линейке* сидеть да жену поджидать.

Прошло доброе время, пока жена назад вернулась. После этого опять они поехали вперед.

Через несколько часов снова они мимо кладбища проезжают, и снова просит жена, чтобы позволил ей муж проведать могилу одного родственника. Не хотел муж этому противиться и позволил жене опять на кладбище пойти.

Да только на этот раз оставалась она там еще дольше, так что мужу совсем ждать надоело и стал он угрюм.

Как вышла жена с кладбища, погнал муж коня быстрее вперед. А тут опять им мимо кладбища проезжать доводится и опять жена просит, чтобы позволил ей муж еще одного родственника могилу проведать, хотя бы на самое короткое время. Она, мол, сейчас же вернется. Не хотелось мужу жену отпускать, да все-таки и на этот раз позволил.

Ушла жена, а муж ждет, ждет — не дождется. Пошел он на кладбище, чтобы поглядеть, что она там так долго делает. Подошел он да и перепугался крепко, — видит: одна могила разрыта, а его жена отъела у трупа нос и уши.

В испуге выбежал он из кладбища; срезал карманным ножом рябиновую палку, чем жену бить, сделал из вожжей петлю, чтобы накинуть жене на шею, дабы не убежала.

Через некоторое время вышла жена с кладбища, села на линейку и говорит мужу, что теперь можно ехать. А муж накинул ей на шею петлю и давай бить рябиновой палкой.

Да только раз, два ударил — пропала жена из петли, а вместо нее стоит в петле корова и глядит на него сердитыми глазами.

Отпустил муж корову и поехал вперед. Доехавши до усадьбы пастора, заходит к пастору и рассказывает ему про свой случай.

Выслушал пастор и говорит:

«Дело это очень важное. Посиди тут да обожди, пока я приеду».

Велел пастор запрячь коней и уехал. Через несколько часов приезжает пастор, а с ним еще два других пастора.

Перво-наперво побранили пасторы молодого мужа, что захотел иметь чересчур красивую жену. Потом велели ему идти в церковь и там до вечера ждать.

Вечером приказывают ему пасторы стать посреди храма и держать в руках библию. Старший пастор говорит ему:

«Коли хочешь ты от грехов избавиться да от власти чёрта освободиться, так должен ты тут простоять, пока не пропоет петух. Все это время библию читай и не гляди на то, что вокруг тебя делаться будет. Жена твоя ведьма была, и теперь захотят черти тебя в пекло унести. Только не удастся им это, коли не станешь ты на их кривлянье глядеть. Не взгляни на них ни разу».

После этого обвел старший пастор вокруг мужа круг пальцем, потом средний и под конец младший, благословили мужа и ушли.

Вскорости стали злые духи в разных видах в храм собираться, начали разными способами мужа дразнить да к нему подойти пробуют. А муж читает библию без перерыва. Стали тут черти его всячески соблазнять, денег ему сулят уйму, добра всякого обещают, коли он из круга выйдет. Да муж и слушать не хочет.

Стали тогда злые духи мужа проклинать, грозятся через обведенный круг переступить. А тут петух как запоет — все злые духи сразу же и пропали.

Только та бумага, на которой муж с чёртом свадебный договор своей кровью подписал, упала перед ним на библию.

Тут вскорости и пасторы пришли мужа проведать, — нашли его целехоньким.

Поблагодарил он пасторов за спасение от чёртовой власти, покаялся, что хотел этакую красавицу-жену заполучить да на ведьме женился, и поехал домой.

Долго еще мерещились мужу те страхи, что в храме ему перетерпеть довелось (1364: с.364-368).


Вяльняс — в балтийской мифологии противник громовержца Перкунаса, бывший в язычестве богом загробного мира и покровителем скота, но после христианизации демонизировавшийся до уровня чёрта

Рагана — в литовской и латышской мифологии вредоносное существо, оборотень, ведьма

 

Русский перевод сказки Константина Борисовича Езовитова и Риты Раюменц (1364: с.364-368) по изданию Петериса Шмита "Latviešu pasakas un teikas" 1927 года (1303: T.IV, l.189-191), в котором в качестве источника текста указано: Lapas Mārtiņš Rūjienā "Pasakas un nostāsti" (1902, 5).

По системе классификации сказочных сюжетов Aарне-Томпсона, основная сюжетная линия данной сказки соответствует номеру A.363 — супруг-упырь, пожирающий трупы в трех церквах (на кладбищах). Похожий сюжет также встречается у литовцев, эстонцев, финнов, белорусов (Federowski, 1/201, II, 237), украинцев (Етнографічний збірник, XV, 280; Czambel, 217), а также в русских сказках (Афанасьев, 363; Балашов, 69).


Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
4 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.