Пущевик
Пущевикв белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку
Puščavіkaccording to Belarusian folkore master of puscha (primaeval forest) that violently agressive towards humans; Leshiy's elder brother
Пущевикв белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку
Puščavіkaccording to Belarusian folkore master of puscha (primaeval forest) that violently agressive towards humans; Leshiy's elder brother
Пущевикв белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку
Пушчавікоригинальное белорусское написание названия Пущевикаоригинальное белорусское написание названия Пущевикаоригинальное белорусское написание названия Пущевикаоригинальное белорусское написание названия Пущевикаоригинальное белорусское написание названия Пущевика

Пущевик — в белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку "старший брат лешего".

"Пушчавікі маюць пад сваёй уладаю абмежаваны, цесны абшар — некрануты лес ці лес незвычайнае вышыні («пушча-дрымушча»). Галава ў пушчавіка вышэй за самае высокае дрэва, што дапамагае яму далёка бачыць наваколле. Ёсць, аднак, пушчавікі, якім такія дрэвы толькі да пляча.

Пушчавік робіць адно толькі зло, не забываючыся, што яму давялося сысці ў векавыя дубровы толькі праз чалавека. Ён не шкадуе ні старых, ні дзяцей, ні жанчын, ні знямоглых, ні памочнікаў чалавека — свойскіх жывёл. Калі ахвяра зайшла ў пушчу — яе пагібель непазбежная. Калматы, зарослы доўгім мохам па ўсім целе, не выключаючы носа і вачэй, велікан-пушчавік здольны забіць ахвяру адным сваім выглядам. Калі мэта дасягнутая, ён не рагоча, як Лясун, не здзекуецца з ахвяры, а спакойна ідзе далей, нібы зрабіў звычайную справу, выканаў абавязак.

На шчасце, пушчавікі даволі рэдкія, і сустракаецца нямала пушчаў, дзе гаспадараць адны толькі лесуны. Пушчавік непаваротлівы, лядашчы, кепска бачыць, што робіцца ў яго пад нагамі. Усё гэта дапамагае чалавеку ўцякаць ад пушчавіка. Калі сустрэча з ім непазбежна, трэба рабіць крутыя павароты туды і сюды ды хутчэй пакідаць пушчу, далей якой пушчавік не адважыцца ступіць."

Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (449: с.614)

Сколько есть на землѣ лѣшихъ, нетрудно вычислить по наличнымъ лѣснымъ площадямъ, потому что для каждой изъ нихъ назначается отдѣльный лѣшій. Если же лѣсная площадь велика, то и тутъ можно опредѣлить область лѣшаго, которая обнимаетъ не болѣе семи квадратныхъ верстъ. Еще удобнѣе опредѣлить число пущевиковъ, которые имѣютъ ограниченную и тѣсную область, а именно — дѣвственный лѣсъ, или лѣсъ выдающейся вышины ("пуща-дремуща"). Какъ и лѣшій, пущевикъ превышаетъ головою самое высокое дерево, — что помогаетъ видѣть окрестные предметы на далекое разстояніе. Есть, однако, пущевики, которымъ такія деревья только по плечо.

Младшій братъ пущевика, лѣшій, идетъ на кое-какую сдѣлку съ человѣкомъ; какъ видно было, его дѣти (лѣшата) даже благодѣтельствуютъ человѣку; свирѣпый пущевикъ спѣшитъ стать поперекъ добрыхъ намѣреній брата, чинитъ одно лишь зло, памятуя, что ему пришлось уйти въ вѣковыя дубравы именно изъ-за давнихъ козней человѣка. Онъ не щадитъ ни стариковъ, ни дѣтей, ни женщинъ, ни немощніковъ, ни житейскихъ помощниковъ человѣка — домашнихъ животныхъ: разъ жертва зашла въ пущу — ея гибель неизбѣжна. Косматый, поросшій волокнистымъ мхомъ по всему тѣлу, не исключая носа и глазъ, гигантъ по росту, пущевикъ способенъ убить жертву однимъ своимъ обликомъ; когда достигнута цѣль, онъ не хохочетъ, подобно лѣшему, не издѣвается надъ жертвою, а спокойно слѣдуетъ дальше, точно сдѣлалъ заурядное дѣло, исполнилъ скромный долгъ.

Къ счастью человѣка, пущевики весьма рѣдки, и есть немало пущъ, гдѣ заурядъ хозяйничаютъ одни только лѣшіе. "Гдѣ гибель человѣка, тамъ скрыто и спасеніе его": пущевикъ неповоротливъ, дряхлъ до отупѣния, плохо видитъ, что дѣлается у его ногъ. Все это помогаетъ человѣку уходить отъ страшнаго человѣкоподобника; при неизбѣжной же встрѣчѣ съ нимъ, нужно дѣлать крутые повороты туда и сюда, да спѣшно оставить область пущи, дальше которой пущевикъ не рѣшается дѣлать своего старческаго шага.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.72-73)

Сам ён высачэзны, а цела ўсё ў кары. Ды і сам ён пахож на дзерава. Еслі пападзеш туды, дзе пушчавік жыве, то не адрозніш яго ні ад сосен, ні ад бяроз. А ета таму, што ён увесь карой зарос. Ды і я некалькі разоў бачыла пушчавіка. Ета летам было, калі я па ягады ў наш лес хадзіла. Раз зашла на нейкую паляну, села і ягады бяру. Аднак мне казалася, што за мной хтосьці падглядвае. Я хутчэй адтуль пайшла. А дома ўжо агледзіла, што ягады дужа кіслыя, горкія. Ета мне такія ягады пушчавік падсунуў.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Глыбаўка Веткаўскага р-на ад Гулевіч Кацярыны Фёдараўны, 1947 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

Сам он высоченный, а тело все в коре. Да и сам он похож на дерево. Если угодишь туда, где пущевик живет, то не отличишь его ни от сосен, ни от берез. А это потому, что он весь корой зарос. Да и я несколько раз видела пущевика. Это летом было, когда я по ягоды в наш лес ходила. Раз зашла на какую-то поляну, села и ягоды собираю. Но тут мне показалось, что за мной кто-то подглядывает. Я скорее оттуда ушла. А дома уже посмотрела, что ягоды очень кислые, горькие. Это мне такие ягоды пущевик подсунул.

Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Глыбовка Ветковского района Гомельской области от Гулевич Катерины Федоровны, 1947 г.р.

Ежалі к пушчавіку пападзеш, то, лічы, што дамоў не вернешся. Баба раз карову выгнала ў поле, а тую ці то авадні закусалі, ці то аса ўжаліла, дык яна ў лес пабегла. Злавіла баба карову, аж глядзіць: дрэва на карову падае. Тады яна зразумела, што з каровай жывой не выбрацца. Кінула жывёліну, а сама ўратавалася. А яшчэ знаю, што пушчавік не любіць крыку ў лесе, песняў людскіх. Сільна яму не нравіццца, што людзі пра сваё жыццё песні спяваюць. Тады пушчавік будзе старацца гэтаму чалавеку што-небудзь плахое здзелаць. А чалавек, калі не ўцячэ, можа калекай астацца, бо пушчавік абіды не даруе.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Куты Веткаўскага р-на ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

Ежели к пущевику угодишь, то, считай, что домой не вернешься. Баба раз корову выгнала в поле, а ту то ли оводы закусали, то ли оса ужалила, так она в лес убежала. Поймала баба корову, тут смотрит: дерево на корову падает. Тогда она поняла, что с коровой живой не выбраться. Бросила скотину, а сама спаслась. А еще знаю, что пущевик не любит крика в лесу, песен людских. Сильно ему не нравится, что люди о своей жизни песни поют. Тогда пущевик будет стараться этому человеку что-нибудь плохое сделать. А человек, если не убежит, может калекой остаться, так как пущевик обиды не прощает.

Записано в 2006 году И.Шевко в посёлке Куты Ветковского района Гомельской области от Толкачевой Антонины Николаевны, 1942 г.р.

Пушчавік вельмі высокі. Ён можа быць ростам з самае бальшое дзерава ў пушчы. Не любіць ён людзей, а за што, не знаю. Людзі кажуць, што пушчавік дзелае многа гора тым, хто пападае ў тое места, дзе яго дом стаіць. Можа так разбушавацца, што дрэвы з карэннем будзе вырываць і ў людзей кідаць. Паспрабуй тады схавацца ад яго.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Новыя Грамыкі Веткаўскага р-на ад Пракопчык Надзеі Мікалаеўны, 1934 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

Пущевик очень высок. Он может быть ростом с самое большое дерево в пуще. Не любит он людей, а за что, не знаю. Люди говорят, что пущевик делает много зла тем, кто попадает в то место, где стоит его дом. Может так разбушеваться, что деревья с корнем будет вырывать и в людей бросать. Попробуй тогда скрыться от него.

Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Новые Громыки Ветковского района Гомельской области от Прокопчик Надежды Николаевны, 1934 г.р.

Калі лесавіка шчэ можна ўмасліць, то пушчавік цябе жывым не выпусціць, асабліва калі ты з тапаром прыйшоў у пушчу. Тады лічы, што жывым не вернешся. Толькі тады ён цябе пажалее, калі ты яму паклонішся. А старыя шчэ кажуць, што спасешся ад пушчавіка, калі зможаш хутка з лесу выскачыць.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў в.Шэйка Веткаўскага р-на ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

Если лешего еще можно ублажить, то пущевик тебя живым не выпустит, особенно если ты с топором пришел в пущу. Тогда считай, что живым не вернешься. Только тогда он тебя пожалеет, если ты ему поклонишься. А старые еще ​​говорят, что спасешься от пущевика, если сможешь быстро из леса выскочить.

Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области от Росликовой Нины Константиновны, 1930 г.р.

According to Belarusian folkore Puščavіk (Puschevik) is master of Puscha (primaeval forest) that violently agressive towards humans. Leshiy's elder brother.

Сколько есть на землѣ лѣшихъ, нетрудно вычислить по наличнымъ лѣснымъ площадямъ, потому что для каждой изъ нихъ назначается отдѣльный лѣшій. Если же лѣсная площадь велика, то и тутъ можно опредѣлить область лѣшаго, которая обнимаетъ не болѣе семи квадратныхъ верстъ. Еще удобнѣе опредѣлить число пущевиковъ, которые имѣютъ ограниченную и тѣсную область, а именно — дѣвственный лѣсъ, или лѣсъ выдающейся вышины ("пуща-дремуща"). Какъ и лѣшій, пущевикъ превышаетъ головою самое высокое дерево, — что помогаетъ видѣть окрестные предметы на далекое разстояніе. Есть, однако, пущевики, которымъ такія деревья только по плечо.

Младшій братъ пущевика, лѣшій, идетъ на кое-какую сдѣлку съ человѣкомъ; какъ видно было, его дѣти (лѣшата) даже благодѣтельствуютъ человѣку; свирѣпый пущевикъ спѣшитъ стать поперекъ добрыхъ намѣреній брата, чинитъ одно лишь зло, памятуя, что ему пришлось уйти въ вѣковыя дубравы именно изъ-за давнихъ козней человѣка. Онъ не щадитъ ни стариковъ, ни дѣтей, ни женщинъ, ни немощніковъ, ни житейскихъ помощниковъ человѣка — домашнихъ животныхъ: разъ жертва зашла въ пущу — ея гибель неизбѣжна. Косматый, поросшій волокнистымъ мхомъ по всему тѣлу, не исключая носа и глазъ, гигантъ по росту, пущевикъ способенъ убить жертву однимъ своимъ обликомъ; когда достигнута цѣль, онъ не хохочетъ, подобно лѣшему, не издѣвается надъ жертвою, а спокойно слѣдуетъ дальше, точно сдѣлалъ заурядное дѣло, исполнилъ скромный долгъ.

Къ счастью человѣка, пущевики весьма рѣдки, и есть немало пущъ, гдѣ заурядъ хозяйничаютъ одни только лѣшіе. "Гдѣ гибель человѣка, тамъ скрыто и спасеніе его": пущевикъ неповоротливъ, дряхлъ до отупѣния, плохо видитъ, что дѣлается у его ногъ. Все это помогаетъ человѣку уходить отъ страшнаго человѣкоподобника; при неизбѣжной же встрѣчѣ съ нимъ, нужно дѣлать крутые повороты туда и сюда, да спѣшно оставить область пущи, дальше которой пущевикъ не рѣшается дѣлать своего старческаго шага.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.72-73)

Quantity of Leshiys is easy to measure by number of forests since every one of them has it’s own Leshiy. When forest area is vast, it isn’t going to be the problem because area of every Leshiy is no more than seven square versts*. It is more convenient to count Puscheviks which area is limited and narrow. It is primeval forest or forest or forest of immense height (“puscha-dremuscha”). Like the Leshiy, Puschevik over-tops highest trees which helps him to survey the great distances. There are puschevik’s, though, so high, that trees are no higher than up to shoulder to them.

You can deal with Puschevik’s younger brother Leshiy. His children (leshata) are even benevolent to human folk. Grim Puschevik is willing to cross all benevolent intention of Leshiy. All he do is evil, because he remembers that ancient mischief of man is the cause of his fleeing into deep forests. He gives no quarter to any human whether they are women, children or old people. He has no mercy on human helpers, domestic animals. Once victim happens in puscha he's doomed. Puschevik is shaggy and filamentary moss-grown all over his body including his eyes and nose. This gigantic creature able to kill only by his look. When task accomplished he, unlike Leshiy, doesn't mock the body or laugh out loud. He proceeds calmly with feeling that he fulfilled his duty.

Fortunately to humans Puschevik’s are comparatively rare. There are lot of puscha’s where only Leshiys run the things. But “where is death there is always rescue”. Puschevik is clumsy, slow and decrepit and doesn't see what's going on under his feet. All this helps human to escape this creepy anthropomorphic creature. When encounter is inevitable one should run on the double turning sharply out of the puscha, the borders of which Puschevik doesn't dare to cross with his aged feet.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" / "Nechistiki svod prostonarodnykh v Vitebskoĭ Belorussii skazaniĭ o nechistoĭ sile" by Nikiforovskīĭ, N.I︠A︡. (482: с.72-73)

Сам ён высачэзны, а цела ўсё ў кары. Ды і сам ён пахож на дзерава. Еслі пападзеш туды, дзе пушчавік жыве, то не адрозніш яго ні ад сосен, ні ад бяроз. А ета таму, што ён увесь карой зарос. Ды і я некалькі разоў бачыла пушчавіка. Ета летам было, калі я па ягады ў наш лес хадзіла. Раз зашла на нейкую паляну, села і ягады бяру. Аднак мне казалася, што за мной хтосьці падглядвае. Я хутчэй адтуль пайшла. А дома ўжо агледзіла, што ягады дужа кіслыя, горкія. Ета мне такія ягады пушчавік падсунуў.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Глыбаўка Веткаўскага р-на ад Гулевіч Кацярыны Фёдараўны, 1947 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

He is very tall and completely covered with bark. He himself looks like tree. If you happen to get where he lives you wouldn't tell the difference between him and breeches or pines. That's because bark had grown all over him. I’ve seen Puščavіk by myself a few times. It happened one summer when I went to the forest berry picking. I came out on forest margin, kneeled down and pick the berries. And it seemed to me suddenly that someone is watching me. I stood up and hurried out of the woods. When I came home I realized that all the berries were bitter or acidic. It was Puščavіk who slipped bad berries in

Collected in 2006 by I.Shawko in village Hlybaŭka (in Vietka District of Homiel Region of Belarus) from Gulievіch Kaciaryna Fiodarawna (born 1947) (505: p.211; 611: p.195)

Ежалі к пушчавіку пападзеш, то, лічы, што дамоў не вернешся. Баба раз карову выгнала ў поле, а тую ці то авадні закусалі, ці то аса ўжаліла, дык яна ў лес пабегла. Злавіла баба карову, аж глядзіць: дрэва на карову падае. Тады яна зразумела, што з каровай жывой не выбрацца. Кінула жывёліну, а сама ўратавалася. А яшчэ знаю, што пушчавік не любіць крыку ў лесе, песняў людскіх. Сільна яму не нравіццца, што людзі пра сваё жыццё песні спяваюць. Тады пушчавік будзе старацца гэтаму чалавеку што-небудзь плахое здзелаць. А чалавек, калі не ўцячэ, можа калекай астацца, бо пушчавік абіды не даруе.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Куты Веткаўскага р-на ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

To fall into Puščavіk’s clutches is sure death. One day old women drove out her cow to graze and in the field the cow was oxfly-bitten or it was wasp, and ran into the woods. Old woman went to forest and caught the cow. And then she saw a tree falling right at her. She realized that she won't get out of the forest alive and with the cow. She left the cattle and ran. And I know also that Puščavіk doesn't like when one sings in the forest or yells. He doesn't like very much that people sing about their lives. Then Puščavіk will try to do some harm to this person. And this person may become a cripple if he doesn't run because Puščavіk does not forgive offenses.

Collected in 2006 by I.Shawko in village Kuty (in Vietka District of Homiel Region of Belarus) from Talkachova Antanina Mikalaewna (born 1942) (505: p.211; 611: p.195)

Пушчавік вельмі высокі. Ён можа быць ростам з самае бальшое дзерава ў пушчы. Не любіць ён людзей, а за што, не знаю. Людзі кажуць, што пушчавік дзелае многа гора тым, хто пападае ў тое места, дзе яго дом стаіць. Можа так разбушавацца, што дрэвы з карэннем будзе вырываць і ў людзей кідаць. Паспрабуй тады схавацца ад яго.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Новыя Грамыкі Веткаўскага р-на ад Пракопчык Надзеі Мікалаеўны, 1934 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

Puščavіk is very tall. He may be as high as tallest tree in puscha. He doesn't like human folk, don't know why. There's a tell that Puščavіk does a great mischief to people who happen to be at the place where his house is situated. He may pull out the trees and throw them at human in his rage. See if you can escape.

Collected in 2006 by I.Shawko in village Novyja Hramykі (in Vietka District of Homiel Region of Belarus) from Prakopchyk Nadzieіa Mіkalajewna (born 1934) (505: p.211; 611: p.195)

Калі лесавіка шчэ можна ўмасліць, то пушчавік цябе жывым не выпусціць, асабліва калі ты з тапаром прыйшоў у пушчу. Тады лічы, што жывым не вернешся. Толькі тады ён цябе пажалее, калі ты яму паклонішся. А старыя шчэ кажуць, што спасешся ад пушчавіка, калі зможаш хутка з лесу выскачыць.

Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў в.Шэйка Веткаўскага р-на ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.211; 611: с.195)

You can deal and satisfy Leshiy but Puščavіk shows no mercy, especially when entering the puscha with an axe. Then you won't get away sure thing. Only when you bow to him he may spare you. Old folk tells also that you can escape if you get out of the woods quickly.

Collected in 2006 by I.Shawko in village Shejka (in Vietka District of Homiel Region of Belarus) from Roslikava Nina Kanstancinawna (born 1930) (505: p.211; 611: p.195)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/pushhevik
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Monster Re: Пущевик
Статус: оффлайн

Пущевик (пушчавік) - мифический властелин ограниченных пространств в нетронутом лесу ("пушчы-дрымушчы"). Представлялся мохнатым, заросшим длинным мхом на всём теле, не исключая носа и глаз, великаном. Ростом он выше, чем самое высокое дерево, что помогает ему хорошо видеть окрестность. Из-за людей, которые посточнно вырубают лес, П. пришлось уйти в вековые дубравы, и потому он причиняет одно только несчастье и не жалеет ни стариков, ни детей, ни женщин, ни больных, ни даже человеческих помощников - домашних животных.Если же какое-то существо зашло в пущу, его гибель неизбежна, потому что одним своим видом П. способен убить жертву. Если цель была достигнута, П. не смеялся, как леший, а спокойно шёл дальше, как будто совершил обычное дело, исполнил долг. Однако неповоротливый, дряхлый П. плохо видит, что у него под ногами. Всё это помогает человеку убегать от П. Если встреча с ним неминуема, надо делать крутые повороты в разные стороны и быстрее покидать пущу, за границы которой, П. не осмелиться ступить. К счастью, П. довольно редки, и много в каких пущах хозяйничали одни только лешие.

Источник : "Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік". Перевод.

На мой взгляд очень интересный оригинальный персонаж белорусской мифологии. Мрачное и суровое существо. По-моему, ничего подобного у других славянских народов нет.

7 August, 2008 - 01:43
Nicolle Re: Пущевик
Nicolle's picture
Статус: оффлайн

Ох, мама жуть какая….
И правда, ничего подобного не встречала…хотя немного общего с лешим есть. Тот ведь тоже часто изображается заросшим мхом. Но леший как-то симпатичнее. wink.gif

7 August, 2008 - 10:12
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Оригинальный беларусский текст из "Міфаў Бацькаўшчыны":

Пушчавікі маюць абмежаваную, цесную тэрыторыю - некрануты лес ці лес незвычайнай вышыні («пушча-дрымушча»). Пушчавік перавышае галавою самае высокае дрэва, што дапамагае бачыць навакольныя прадметы на далёкай адлегласці. Ёсць, аднак, Пушчавікі, якім такія дрэвы толькі да пляча...
Пушчавік робіць адно толькі зло, не забываючыся, што яму давялося сысці ў векавыя дубровы толькі з-за чалавека. Ён не шкадуе ні старых, ні дзяцей, ні жанчын, ні знямоглых, ні памочнікаў чалавека - свойскіх жывёл. Калі ахвяра зайшла ў пушчу - яе пагібель непазбежная. Калматы, зарослы доўгім мохам па ўсім целе, не выключаючы носа і вачэй,
ростам гігант, Пушчавік здольны забіць ахвяру адным сваім выглядам. Калі дасягнута мэта, ён не рагоча, як Лясун, не здзекуецца з ахвяры, а спакойна ідзе далей, нібы зрабіў звычайную справу, выканаў сціплы абавязак.
На шчасце чалавека, Пушчавікі даволі рэдкія, і сустракаецца нямала пушчаў, дзе гаспадараць адны толькі Лесуны... Пушчавік непаваротлівы, лядашчы, кепска бачыць, што робіцца ў яго пад нагамі. Усё гэта дапамагае чалавеку ўцякаць ад Пушчавіка. Пры непазбежнай сустрэчы з ім трэба рабіць крутыя павароты туды і сюды, ды паспешліва пакідаць тэрыторыю пушчы, далей якой Пушчавік не адважыцца ступіць сваім старэчым крокам. (Никифоровский II, с. 72-73.)

7 August, 2008 - 11:57
Monster Re: Пущевик
Статус: оффлайн

КОТ, так как лучше писать : на русском или в оригинале на белорусском? huh.gif

7 August, 2008 - 20:49
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Цитата (автор — Monster):
КОТ, так как лучше писать : на русском или в оригинале на белорусском? huh.gif

В идеале — оригинальный текст без искажений и с сохранением всех орфографических фич, с указанием источника (по форме и желательно — с номерами страниц), плюс к этому перевод на русский.

Но это в идеале…

8 August, 2008 - 03:06
Monster Re: Пущевик
Статус: оффлайн

Я сделал дословный перевод текста с белорусского на русский, ничего не изменяя. Просто текст в той книге отличается от выложенного потом тобой. Это всё же разные издания.

8 August, 2008 - 11:53
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Цитата (автор - Monster):

Я сделал дословный перевод текста с белорусского на русский, ничего не изменяя. Просто текст в той книге отличается от выложенного потом тобой. Это всё же разные издания.


Да, издания разные, но автор один - Уладзімір Васілевіч. И тексты его статей в нескольких изданиях: как минимум в "Міфы Бацькаўшчыны", "Беларускi фальклор" и "Беларуская міфалогія" - иногда слово в слово, иногда различаются (от простого перестроения фраз до действительно разных блоков информации), как правило он сам ссылается на Никифоровский, либо (что реже) - на других этнографов позапрошлого века.

И кстати в обоих энциклопедиях "Беларускi фальклор" и "Беларуская міфалогія", где авторов целый список, статьи по зверикам, демонам и другим нечистикам - 90% именно его.

8 August, 2008 - 18:47
Monster Re: Пущевик
Статус: оффлайн

Автор один, но текст различается. Василевича знаю. КОТ, а ты Никифоровского в оригинале читал? У него вроде весьма интересная книга о нечистиках, судя по статьям Василевича. Издана в 1907 г. в Вильно.

8 August, 2008 - 20:39
korg Re: Пущевик
korg's picture
Статус: оффлайн

Может иллюстрация подойдет? http://boldyrev.net/blog/les/pushevik.jpg

14 октября, 2014 - 21:12
korg Re: Пущевик
korg's picture
Статус: оффлайн

Или вообще с Никифоровского перенабрать?

14 октября, 2014 - 22:09
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Я так думаю, что текст Никифоровского в правый столбец :)

15 октября, 2014 - 08:53
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Подойдет. Автора идентифицировал, срежу мусор и добавлю, спасиб.
http://www.weblancer.net/users/plesoizer/portfolio/?category_id=11

15 октября, 2014 - 08:54
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Вот текст перевода Никифоровского из "Зямной дароги" (надо ли его куда-то вставить в статью, или достаточно оригинального дореволюционного?):

Quote:

Пущевики держат под своей властью ограниченную, тесную территорию — нетронутый лес или лес необыкновенной высоты ("пуща-дремуща"). Пущевик возвышается головой над самым высоким деревом, что помогает видеть окружающее на далеком расстоянии. Есть, однако, пущевики, которым деревья только до плеча.

Пущевик делает одно только зло, не забывая, что ему пришлось скрыться в вековые дубравы только из-за человека. Он не жалеет ни стариков, ни детей, ни женщин, ни слабых, ни помощников человека — домашней скотины. Если жертва зашла в пущу — ее гибель неизбежна. Лохматый, заросший длинным мхом по всему телу, не исключая носа и глаз, великан-пущевик способен убить жертву одним только своим видом. Когда цель достигнута, он не хохочет, как леший, не издевается над жертвой, а спокойно идет дальше, будто сделал обычное дело, выполнил обязанность.

К счастью, пущевики довольно редки, и встречается немало пущ, где хозяйничают только одни лешие. Пущевик неповоротлив, дряхл, плохо видит то, что творится у него под ногами. Все это помогает человеку убегать от пущевика. Если же встреча с ним неизбежна, нужно делать крутые повороты туда-сюда и быстрее покинуть пущу, дальше которой пущевик не отважится ступить.

15 октября, 2014 - 10:26
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Добавил картинку и тексты из книг Новак, чуть попозже добавлю их переводы на русский.

15 октября, 2014 - 10:28
korg Re: Пущевик
korg's picture
Статус: оффлайн

Ну, белорусский вариант я чесговоря сверил и перебил по Зямной дароге у вырай )

15 октября, 2014 - 19:52
KOT Re: Пущевик
KOT's picture
Статус: оффлайн

Ну чесговоря, я его переправлял, потому как он от "Зямной дароге у вырай" отличался.

15 октября, 2014 - 21:50
korg Re: Пущевик
korg's picture
Статус: оффлайн

)))

15 октября, 2014 - 21:55

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
8 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Леший — в славянской мифологии дух леса
Кумбаба — в вавилонских мифах (в частности, в сказаниях о Гильгамеше) гигантское чудовище в виде многоногого и многорукого существа
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Лесавки — в белорусском фольклоре мелкие лесные духи, дети лешего и кикиморы
Купальский дедок — в белорусском фольклоре добрый лесной дух, собирающий "папараць-кветку" в купальскую ночь
Энты — в легендариуме Толкина древообразный народ Средиземья
Гаюн — в белорусской мифологии лесной дух, вид лешего
Гыргалица — в словацком и польском фольклоре гигантская лесная женщина с чёрными ногами, которая ловит мужчин и душит их, засовывая свою грудь жертве в рот
Верлиока — в восточнославянских сказках чудовищное агрессивное лесное создание, которое убивает объединённая группа людей, животных и предметов
Лемпо — в финском, карельском и эстонском фольклоре злой переменчивый дух, способный контролировать человека и вести его к всяческим неудачам
Грут — высокоинтеллектуальный инопланетный деревоподобный гуманоид из комиксов и кинематографической вселенной Marvel
Фенке — в немецком фольклоре лесные великаны, косматые и кровожадные
Блуд — в восточно-славянском фольклоре лесной дух, который сбивает с дороги путников, заставляет их плутать по лесу, заводит в болото или чащу
Капре — древесный демон из фольклора Филиппинских островов, бородатое человекоподобное существо ростом в 2-3 метра
Вэшитко — в фольклоре цыган лесовик в облике низенького седого старика, наделенного при этом невероятной силой и способностью увеличиваться в размере
Зюзя — в белорусской мифологии дух зимы, воплощение холода, а также локальный аналог Деда Мороза
Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Моховик — по славянской мифологии дух мшистых болот, самый маленький из лесных духов
Лихо одноглазое — у восточных славян воплощение злой доли в образе одноглазой старухи
Гюль-ябани — среднеазиатский вариант гуля, злой дух, живущий в степи или на кладбище и пугающий ночных путников