О литошском роднике (O studánce Litoše). Чешская легенда из собрания Карела Яромира Эрбена

О литошском роднике (O studánce Litoše)

Чешская легенда из собрания Карела Яромира Эрбена

Před dávnými časy chodily se do studánky Litochy koupat tři divé ženy. Jednou šel Holeček za soumraku kolem studánky domů, spatřil je a jedna se mu zalíbila, že stál jako omámený, až ženy zmizely.

Holeček neměl od té chvíle nikde stání. Umínil si, že stůj co stůj tu divou pannu chytí a za ženu domů si ji odnese. Chodil denně ke studánce a čekal v blízké houštině uschován, až konečně třetího dne milé ženy opět přišly.

Sotva se k Holečkovi na doskok přiblížily, vyskočil z houštiny, uchopil svou zamilovanou a uháněl s ní k domovu. Neohlížel se, ani neviděl, kterak druhé dvě ženy náhle v bílé holubice se proměnily, a družku svou obletujíce, volaly:

„Lindi, Lindo, Linduše,

nepovídej, nač je voda v Litoše!“

Linda se snášela s Holečkem dobře, ale vymínila si, aby jí nikdy nevyčítal, že byla divou ženou. Holeček všecko svatosvatě slíbil.

Jednou byl Holeček přes pole. Linda vyšla ke studánce, rozhlédla se po nebi, nabrala do džbánku vody, a když se domů vrátila, kázala čeledi, aby ihned všecko obilí, bylo ještě zelené a sotva půl zrna v klasu, požali a domů svezli. Linda sama byla všude přítomna a v krátké době byla celá úroda za zelena doma.

Holeček uslyšel již na cestě, co se stalo, a lidi mu toho namluvili plnou hlavu. Celý rozhněvaný vešel domů, a když viděl Lindu uprostřed zeleného obilí, jak mísu hliněnou v ruce drží a obilí vodou kropí, nemohl se udržet déle a osopil se na ni:

„Tys přece jen divous divoký! Cos mi to učinila?“

Lindě vypadla mísa z ruky; pohleděla smutně na Holečka, mlčky zalomila rukama, a překročivši práh, zmizela.

Tři dny nato přihnalo se velké krupobití a utlouklo všecku ourodu polní, takže nebylo možná ani rozeznat, kde dřív co zaseto bylo.

Tu teprve sedlo Holečkovi na rozum, že Linda nebyla bytostí jako jiní lidé, a že předpovídajíc krupobití, aspoň něco zachránit chtěla.

Jaké bylo ale podivení Holečkovo, když přišel pod přístřešek, kde obilí srovnáno bylo. Tu spatřil od saminké země až po hřeben plno velkých, těžkých a jako zlato žlutých klasů a obilí všecko jako by na poli nejkrásněji bylo dozrálo. Nyní naříkal a bědoval, že Lindu z domu svého vypudil, chodil po lesích, chodil ke studánce, volal Lindu, ale marně.

Holeček čekal celé dni a celé noci u studánky a domů se více nevrátil.

В давние времена ходили к Литошскому роднику купаться три лесные русалки. Поселянин Голечек однажды вечером шел мимо родника домой, увидел их, и так ему одна русалка приглянулась, что он стоял, как очарованный, пока русалки не исчезли.

С тех пор Голечек не знал покоя. Решил во что бы то ни стало поймать русалку и взять ее в жены. Каждый день ходил он к роднику и, спрятавшись в кустах, ждал, не придут ли русалки. На третий день они опять появились. Как только они были близко, Голечек выскочил из кустов, схватил на руки свою милую и, не оглядываясь, побежал домой. Он не видел, как ее подруги оборотились белыми голубками, и, летая около своей подружки, твердили ей:

«Линда, Линда, Линдушка,

не говори, какая вода в роднике!»

Линда оказалась хорошей женой, но поставила Голечку одно условие — никогда не вспоминать, что она была русалкой. Голечек клятвенно обещал.

Однажды Голечка не было дома. Линда пошла к роднику, поглядела на небо, набрала в ковшик воды и вернулась домой. Там она велела работникам тотчас же сжать и свезти в амбар весь урожай, хотя нива была еще зеленая и колосья только начали наливаться. Она сама всем распоряжалась, и вскоре все было готово.

Голечек еще на обратном пути услышал о том, что произошло дома, люди наговорили ему с три короба. Сердитый вошел Голечек в дом, видит, жена стоит среди зеленых колосьев и брызгает водой из глиняной миски. Не сдержался Голечек, закричал на нее:

— Что же ты наделала, зверюга лесная!

Линда выронила миску с водой, грустно взглянула на мужа, молча заломила руки и, перешагнув порог, исчезла.

На третий день ударила жестокая буря с градом и побила все нивы, так что от посевов не осталось и следа. Тут только смекнул Голечек, что Линда была не такая, как все, и что, зная о граде, она хотела спасти урожай.

Но каково было его удивление, когда пришел Голечек в амбар, где был сложен урожай. До самой крыши закрома были полны зрелыми, крупными, как золотом налитыми, колосьями. Весь хлеб созрел, точно на поле.

Долго горевал и убивался Голечек, что выгнал жену из дома, ходил к роднику и в лес, звал ее, но все зря. Дни и ночи ждал ее Голечек у родника и так домой и не вернулся (1588: с.265-267).

Před dávnými časy chodily se do studánky Litochy koupat tři divé ženy. Jednou šel Holeček za soumraku kolem studánky domů, spatřil je a jedna se mu zalíbila, že stál jako omámený, až ženy zmizely.

Holeček neměl od té chvíle nikde stání. Umínil si, že stůj co stůj tu divou pannu chytí a za ženu domů si ji odnese. Chodil denně ke studánce a čekal v blízké houštině uschován, až konečně třetího dne milé ženy opět přišly.

Sotva se k Holečkovi na doskok přiblížily, vyskočil z houštiny, uchopil svou zamilovanou a uháněl s ní k domovu. Neohlížel se, ani neviděl, kterak druhé dvě ženy náhle v bílé holubice se proměnily, a družku svou obletujíce, volaly:

„Lindi, Lindo, Linduše,

nepovídej, nač je voda v Litoše!“

Linda se snášela s Holečkem dobře, ale vymínila si, aby jí nikdy nevyčítal, že byla divou ženou. Holeček všecko svatosvatě slíbil.

Jednou byl Holeček přes pole. Linda vyšla ke studánce, rozhlédla se po nebi, nabrala do džbánku vody, a když se domů vrátila, kázala čeledi, aby ihned všecko obilí, bylo ještě zelené a sotva půl zrna v klasu, požali a domů svezli. Linda sama byla všude přítomna a v krátké době byla celá úroda za zelena doma.

Holeček uslyšel již na cestě, co se stalo, a lidi mu toho namluvili plnou hlavu. Celý rozhněvaný vešel domů, a když viděl Lindu uprostřed zeleného obilí, jak mísu hliněnou v ruce drží a obilí vodou kropí, nemohl se udržet déle a osopil se na ni:

„Tys přece jen divous divoký! Cos mi to učinila?“

Lindě vypadla mísa z ruky; pohleděla smutně na Holečka, mlčky zalomila rukama, a překročivši práh, zmizela.

Tři dny nato přihnalo se velké krupobití a utlouklo všecku ourodu polní, takže nebylo možná ani rozeznat, kde dřív co zaseto bylo.

Tu teprve sedlo Holečkovi na rozum, že Linda nebyla bytostí jako jiní lidé, a že předpovídajíc krupobití, aspoň něco zachránit chtěla.

Jaké bylo ale podivení Holečkovo, když přišel pod přístřešek, kde obilí srovnáno bylo. Tu spatřil od saminké země až po hřeben plno velkých, těžkých a jako zlato žlutých klasů a obilí všecko jako by na poli nejkrásněji bylo dozrálo. Nyní naříkal a bědoval, že Lindu z domu svého vypudil, chodil po lesích, chodil ke studánce, volal Lindu, ale marně.

Holeček čekal celé dni a celé noci u studánky a domů se více nevrátil.

В давние времена ходили к Литошскому роднику купаться три лесные русалки. Поселянин Голечек однажды вечером шел мимо родника домой, увидел их, и так ему одна русалка приглянулась, что он стоял, как очарованный, пока русалки не исчезли.

С тех пор Голечек не знал покоя. Решил во что бы то ни стало поймать русалку и взять ее в жены. Каждый день ходил он к роднику и, спрятавшись в кустах, ждал, не придут ли русалки. На третий день они опять появились. Как только они были близко, Голечек выскочил из кустов, схватил на руки свою милую и, не оглядываясь, побежал домой. Он не видел, как ее подруги оборотились белыми голубками, и, летая около своей подружки, твердили ей:

«Линда, Линда, Линдушка,

не говори, какая вода в роднике!»

Линда оказалась хорошей женой, но поставила Голечку одно условие — никогда не вспоминать, что она была русалкой. Голечек клятвенно обещал.

Однажды Голечка не было дома. Линда пошла к роднику, поглядела на небо, набрала в ковшик воды и вернулась домой. Там она велела работникам тотчас же сжать и свезти в амбар весь урожай, хотя нива была еще зеленая и колосья только начали наливаться. Она сама всем распоряжалась, и вскоре все было готово.

Голечек еще на обратном пути услышал о том, что произошло дома, люди наговорили ему с три короба. Сердитый вошел Голечек в дом, видит, жена стоит среди зеленых колосьев и брызгает водой из глиняной миски. Не сдержался Голечек, закричал на нее:

— Что же ты наделала, зверюга лесная!

Линда выронила миску с водой, грустно взглянула на мужа, молча заломила руки и, перешагнув порог, исчезла.

На третий день ударила жестокая буря с градом и побила все нивы, так что от посевов не осталось и следа. Тут только смекнул Голечек, что Линда была не такая, как все, и что, зная о граде, она хотела спасти урожай.

Но каково было его удивление, когда пришел Голечек в амбар, где был сложен урожай. До самой крыши закрома были полны зрелыми, крупными, как золотом налитыми, колосьями. Весь хлеб созрел, точно на поле.

Долго горевал и убивался Голечек, что выгнал жену из дома, ходил к роднику и в лес, звал ее, но все зря. Дни и ночи ждал ее Голечек у родника и так домой и не вернулся (1588: с.265-267).


Дивьи жены — женский вид карпатской и околокарпатской лесной нечисти, обменивающей младенцев и похищающей людей

 

Перевод с чешского Тамары Михайловны Аксель.

В оригинальном тексте упоминаются дивожены, в переводе Тамары Аксель они названы русалками (1588: с.265-267), в переводе Галины Лифшиц-Артемьевой — лесными нимфами (1225: с.109-110).


Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
1 + 17 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.