Пятноты
Пятнотыв фольклоре юго-востока Польши мелкие домашние духи-хохлики, вредящие хозяйству
Пятнотыв фольклоре юго-востока Польши мелкие домашние духи-хохлики, вредящие хозяйству
Плямотыпаводле павер'яў з паўднёвага ўсхода Польшчы, дробныя хатнія духі-хохлікі, якія шкодзяць гаспадарцы
Plamętapostać demoniczna występująca w wierzeniach w okolicach Tamobrzega, identyfikowana najprawdopodobniej z gospodarczykiem lub psotnym złośliwym chochlikiem domowym
Пятнотыв фольклоре юго-востока Польши мелкие домашние духи-хохлики, вредящие хозяйству
Plamętaоригинальное польское название пятнотов, вредных мелких домовых-хохликоворигинальное польское название пятнотов, вредных мелких домовых-хохликоварыгінальнае польскае написанне назвы Плямотаў, шкодных дамавікоў-хохлікаўоригинальное польское название пятнотов, вредных мелких домовых-хохликоворигинальное польское название пятнотов, вредных мелких домовых-хохликов
Пламентытранслитерация польского названия Пятнот, от "plamę" — "пятно"транслитерация польского названия Пятнот, от "plamę" — "пятно"транслітарацыя польскай назвы Плямот, ад "plamę" — "пляма"транслитерация польского названия Пятнот, от "plamę" — "пятно"транслитерация польского названия Пятнот, от "plamę" — "пятно"

Согласно поверьям, записанным в XIX веке в окрестностях Тарнобжега, города на юго-востоке Польши, пятноты (płamęta) — мелкие домашние духи-хохлики, вредящие хозяйству.

...drobne monstrum w postaci niemal człowieczej, zupełnie nagiej i z rzadka porośniętej włosem, o dużej głowie, roześmianych szeroko ustach, z rękami zakończonymi ptasimi szponami, w mięjsce zaś stop posiadał racice. Zawsze ukrywał się pod „sarninową miotłą" (wykonaną z pędów żarnowca miotlastego Sarothamus scopatius L). Chociaż dla ludzi był niewidoczny, to jednak podstępnie przeszkadzał w pracy, naprzykład „podstawiał nogę" przechodzącego, że ten się "wywrócił i rozsypał zboże albo wylał mleko"...

"Wciąż psocił i robił nieporządek w gospodarstwie. Czasami wystarczyło wziąć miotłę, pode którą on siedział i wywijając nią na wszystkie strony odpędzić płamętę z tego miejsca. Kiedy jednak uparcie psocił nadal «żegnano się krzyżem i opuszczano owe pomieszczenie»"

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 855: s.348-349)

...мелкие чудовища с почти человеческим обликом, совершенно нагие, с редкими волосами, с большой головой, с широко открытым ртом, с руками, заканчивающимися птичьими лапами, и с копытами на ногах. Всегда прятались под жарновой метлой, и хотя для людей они были невидимы, но все же коварно мешали работе, например, подставляя подножки проходящим, чтобы те упав, рассыпали зерно или вылили молоко...

Постоянно вредил и наводил беспорядок в хозяйстве. Однако достаточно было взять метлу, под которой он сидел, и, размахивая ею во все стороны, прогнать пятнота из дома. Если же он упрямо продолжал свои дела — крестное знамение окончательно изгоняло его.

Вильгельм Гай-Петровски "Духи и демоны в народных верованиях из окрестностей Сталёвой-Воли, Розвадова и Тарнобжега" (1459; 855: s.348-349)

Płamęta to niewielkie stworki domowe ukrywające się zazwyczaj pod miotłą, z gałęzi żarnowca. Gołe, pokraczne ciałko zwieńczone nieproporcjonalnie wielką glową, rzadkie owłosienie, małe kopytka zamiast stóp i szeroki uśmiech — wszystko to nadawało im komicznego wyglądu, co całkowicie zgało się z ich charakterem. Płamęta uwielbiały bowiem wszelkie psoty — przeszkadzały w domowych pracach, przewracały sprzęty, rozlewaly mleko i podstawiały nogę domownikom. Pojawiały się gromadnie, dlatego ich niewinne z pozoru figle z czasem stawały się bardzo uciążliwe. Natrętów przepędzano więc w końcu z domu, wywijając energicznie zamieszkaną przez nich miotłą i czyniąc przy tym znak krzyża.

Paweł Zych, Witold Vargas "Bestiariusz słowiański", T.2 (1219: s.144)

Пятноты — мелкие домашние духи, обитающие под метлой из прутьев жарновца*. Голое неуклюжее тело с непропорционально большой головой, редкие волосы, маленькие копыта вместо ступней и широкая улыбка — все это придавало им комичный вид, что полностью соответствовало их характеру, ибо пятноты любили всякое озорство: мешали домашним делам, переворачивали утварь, проливали молоко и подставляли подножки домочадцам. Из-за того, что действовали они оравой, их невинные, казалось бы, шалости со временем становились весьма утомительны. Назойливых пятнотов прогоняли из дома энергичными размахами веника, крестясь при этом.

Павел Зых, Витольд Варгас "Славянский бестиарий", T.2 (1219: s.144)

Паводле павер'яў, запісаных у XIX стагоддзі ў наваколлях Тарнобжага, горада на паўднёвым усходзе Польшчы, плямоты (płamęta) — дробныя хатнія духі-хохлікі, якія шкодзяць гаспадарцы.

...drobne monstrum w postaci niemal człowieczej, zupełnie nagiej i z rzadka porośniętej włosem, o dużej głowie, roześmianych szeroko ustach, z rękami zakończonymi ptasimi szponami, w mięjsce zaś stop posiadał racice. Zawsze ukrywał się pod „sarninową miotłą" (wykonaną z pędów żarnowca miotlastego Sarothamus scopatius L). Chociaż dla ludzi był niewidoczny, to jednak podstępnie przeszkadzał w pracy, naprzykład „podstawiał nogę" przechodzącego, że ten się "wywrócił i rozsypał zboże albo wylał mleko"...

"Wciąż psocił i robił nieporządek w gospodarstwie. Czasami wystarczyło wziąć miotłę, pode którą on siedział i wywijając nią na wszystkie strony odpędzić płamętę z tego miejsca. Kiedy jednak uparcie psocił nadal «żegnano się krzyżem i opuszczano owe pomieszczenie»"

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 855: s.348-349)

...дробныя пачварыкі з амаль чалавечым абліччам, зусім голыя, з рэдкімі валасамі, з вялікай галавой, з шырока адкрытым ротам, з рукамі, якія скончваюцца птушынымі лапамі, і з капытамі на нагах. Заўсёды хаваліся пад жарновым венікам, і хоць для людзей яны былі нябачныя, але ўсё ж падступна перашкаджалі працы, напрыклад, падстаўляючы падножкі праходзячым, каб тыя ўпаўшы, рассыпалі збожжа або вылілі малако...

Пастаянна шкодзіў і наводзіў беспарадак у гаспадарцы. Аднак дастаткова было ўзяць мятлу, пад якой ён сядзеў, і, размахваючы ёю ва ўсе бакі, прагнаць плямота з дому. Калі ж ён упарта працягваў свае справы — хросны знак канчаткова выганяў яго.

Вільгельм Гай-Пятроўскі "Духі і дэманы ў народных павер'ях з ваколіц Сталёвай Волі, Развадава і Тарнабжэга" (1459; 855: s.348-349)

Płamęta to niewielkie stworki domowe ukrywające się zazwyczaj pod miotłą, z gałęzi żarnowca. Gołe, pokraczne ciałko zwieńczone nieproporcjonalnie wielką glową, rzadkie owłosienie, małe kopytka zamiast stóp i szeroki uśmiech — wszystko to nadawało im komicznego wyglądu, co całkowicie zgało się z ich charakterem. Płamęta uwielbiały bowiem wszelkie psoty — przeszkadzały w domowych pracach, przewracały sprzęty, rozlewaly mleko i podstawiały nogę domownikom. Pojawiały się gromadnie, dlatego ich niewinne z pozoru figle z czasem stawały się bardzo uciążliwe. Natrętów przepędzano więc w końcu z domu, wywijając energicznie zamieszkaną przez nich miotłą i czyniąc przy tym znak krzyża.

Paweł Zych, Witold Vargas "Bestiariusz słowiański", T.2 (1219: s.144)

Плямоты — дробныя хатнія духі, якія селяцца пад венікам з дубцоў жарноўца*. Голае нязграбнае цела з непрапарцыйна вялікай галавой, рэдкія валасы, маленькія капыты замест ступняў і шырокая ўсмешка — усё гэта надавала ім камічны выгляд, што цалкам адпавядала іх характары, бо плямоты любілі ўсякую гарэзлівасць: перашкаджалі хатнім справах, пераварочвалі начынне, пралівалі малако і падстаўлялі падножкі дамачадцам. З-за таго, што дзейнічалі яны гуртам, іх нявінныя, здавалася б, свавольствы з часам станавіліся вельмі стомныя. Назойлівых плямотаў праганялі з хаты энергічнымі ўзмахамі веніка, хрысцячыся пры гэтым.

Павел Зых, Вітольд Варгас "Славянскі бестыярый", T.2 (1219: s.144)

Plamęta — postać demoniczna występująca w XIX-wiecznych wierzeniach w okolicach Tamobrzega, identyfikowana najprawdopodobniej z gospodarczykiem lub psotnym złośliwym chochlikiem domowym.

...drobne monstrum w postaci niemal człowieczej, zupełnie nagiej i z rzadka porośniętej włosem, o dużej głowie, roześmianych szeroko ustach, z rękami zakończonymi ptasimi szponami, w mięjsce zaś stop posiadał racice. Zawsze ukrywał się pod „sarninową miotłą" (wykonaną z pędów żarnowca miotlastego Sarothamus scopatius L). Chociaż dla ludzi był niewidoczny, to jednak podstępnie przeszkadzał w pracy, naprzykład „podstawiał nogę" przechodzącego, że ten się "wywrócił i rozsypał zboże albo wylał mleko"...

"Wciąż psocił i robił nieporządek w gospodarstwie. Czasami wystarczyło wziąć miotłę, pode którą on siedział i wywijając nią na wszystkie strony odpędzić płamętę z tego miejsca. Kiedy jednak uparcie psocił nadal «żegnano się krzyżem i opuszczano owe pomieszczenie»"

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych
z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 855: s.348-349)

Płamęta to niewielkie stworki domowe ukrywające się zazwyczaj pod miotłą, z gałęzi żarnowca. Gołe, pokraczne ciałko zwieńczone nieproporcjonalnie wielką glową, rzadkie owłosienie, małe kopytka zamiast stóp i szeroki uśmiech — wszystko to nadawało im komicznego wyglądu, co całkowicie zgało się z ich charakterem. Płamęta uwielbiały bowiem wszelkie psoty — przeszkadzały w domowych pracach, przewracały sprzęty, rozlewaly mleko i podstawiały nogę domownikom. Pojawiały się gromadnie, dlatego ich niewinne z pozoru figle z czasem stawały się bardzo uciążliwe. Natrętów przepędzano więc w końcu z domu, wywijając energicznie zamieszkaną przez nich miotłą i czyniąc przy tym znak krzyża.

Paweł Zych, Witold Vargas "Bestiariusz słowiański", T.2 (1219: s.144)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Зверушка (вроде готовая статья, но при этом велика вероятность расширения)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/pyatnoty
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Коцмолух — в фольклоре лясовяков с юго-востока Польши вредный домашний дух, ночами высасывающий молоко у коров
Хохлик — в славянском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Черти — в славянском фольклоре злые духи
Лантухи — в еврейском фольклоре мелкая нечисть, чертята, похожие на домовых, леших или водяных; серьезного вреда не причиняют, но склонны к озорству
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Хохолэк — дух-пересмешник в мифологии кашубов (народа, живущего на севере современной Польши)
Груагахи — в фольклоре Горной Шотландии и Южной Ирландии, некие великаны-волшебники либо лохматые домашние духи
Гнетко — в фольклоре народов Восточной Европы мифологический персонаж, который по ночам «гнетет», давит людей
Демон — воплощение обобщенного представления о неопределенной потусторонней силе, злой или благостной
Леший — в славянской мифологии дух леса
Горгульи — уродливые существа, химеры, произошедшие от названия выходов водосточных жёлобов в готических соборах
Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Шишига — у славян маленькое горбатое существо, затягивающее зазевавшихся прохожих в воду
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Серваны — в низшей мифологии Швейцарии и северной Италии проказливые домовые духи
Клабаутерман — корабельный "домовой" балтийских флотилий
Хихитун — в белорусской мифологии нечистик, который смеется в тот момент, когда с человеком случается несчастье
Вила — стихийный дух женского пола в мифологии южных и западных славян
Имп — мелкий бес или чертёнок в европейском фольклоре и в фэнтези