Евник
Евникв белорусской мифологии дух-хранитель евни (помещения для сушки снопов разных зерновых культур)
Евникв белорусской мифологии дух-хранитель евни (помещения для сушки снопов разных зерновых культур)
Евникв белорусской мифологии дух-хранитель евни (помещения для сушки снопов разных зерновых культур)
Евникв белорусской мифологии дух-хранитель евни (помещения для сушки снопов разных зерновых культур)
Евникв белорусской мифологии дух-хранитель евни (помещения для сушки снопов разных зерновых культур)
Асетніквариант оригинального белорусского наименования для евникавариант оригинального белорусского наименования для евникавариант оригинального белорусского наименования для евникавариант оригинального белорусского наименования для евникавариант оригинального белорусского наименования для евника
Ёўнікоригинальное белорусское написание наименования "евник"оригинальное белорусское написание наименования "евник"оригинальное белорусское написание наименования "евник"оригинальное белорусское написание наименования "евник"оригинальное белорусское написание наименования "евник"
Осетниквариант наименования евникавариант наименования евникавариант наименования евникавариант наименования евникавариант наименования евника

Гумно — это обычно большой комплекс построек, расположенных или рядом, или под одной крышей. Функционально оно делится на место для сушки сжатых снопов, и на пространство для их молотьбы. У белорусов было два основных вида строений для сушки зерновых (не считая пуни, которая для этого использовалась сравнительно редко): евня (ёўня) и осеть (асець, асетка, восець). Первая представляет собой одноуровневую сушилку с топимой "по-черному" печью; вторая конструкция — двухуровневая. Ну и у каждого вида сушилок есть свой дух-хранитель: евник (Ёўнік) и осетник (Асетник). Впрочем, по сути это один и тот же персонаж, который именуется по-разному, в зависимости от типа сушилки на гумне.

Ёўнік, ці Асетнік, туліцца* ў сушні, дзе нязменна панура сядзіць у куце* — ці ў запечным, ці на рагу печы, што выступае на сярэдзіну сушні, ці на сушыльнай жэрдцы і толькі зрэдку падыходзіць да акна, каб выхаркаць пыл і сажу; яшчэ радзей пераступае ён ганак сушні, каб агледзець ток, склады снапоў, накіраваць ці адхіліць вецер, неабходны ў час веяння збожжа, паглядзець на малацьбу і на тых, хто працуе ў ёўні. У тых выпадках, калі ў ёўню заходзяць непатрэбныя тут асобы, Ёўнік узнікае ў розных месцах ёўні і палохае прышэльцаў; калі ж у ёўню прыйшоў ненавіснік Ёўніка, апошні пільна сочыць за ім, каб, счакаўшы хвіліну, патрывожыць яго сон, нагнаць дыму, удушыць чадам і нават спаліць разам з дабром, што тут захоўваецца.

Пры міралюбных адносінах Ёўнік клапоціцца, каб правільна палілася сушыльная печ і сушыліся снапы і зерне, не ломіць саломы, пасылае патрэбны для веяння скразняк... дапамагае, спорыць работу. Калі сушня служыць і для першапачатковай апрацоўкі пянькі і ільну, Ёўнік таксама дружалюбна служыць ля мялкі і трапалкі, хаця і не пераносіць смуроду адмочанай і адлежанай пянькі і ільну. Вельмі падабаецца таксама Ёўніку, калі сушня замяняе лазню: тут у яго ёсць адзіная магчымасць змыць сажу і пыл...

Калі Ёўнік прымае зрокавы* вобраз, [то ўяўляе] чалавекападобную масу, дзе сажа, пыльныя ніткі павуціння, наліплая мякіна з-за паўзмроку ў сушні не даюць магчымасці разгледзець асобныя формы. Але Ёўнік пераважна застаецца нябачным.

Ёўнік не баіцца простага агню, і пажар у ёўні з-за людской неасцярожнасці мала трывожыць яго; ён выходзіць са свайго жытла і спакойна назірае за тым, што адбываецца, а пасля пажару і адыходу людзей залазіць у печ, на абгарэлае бервяно, і тут жыве, пакуль не адбудуецца новая ёўня, куды адразу і пераходзіць. Крыху інакш з пажарам ад маланак: тут нярэдка Ёўнік гіне ад нечаканасці грамавога ўдару. Мякінны пыл лёгка ўспрымае полымя, і Ёўнік згарае, не пакідаючы пасля сябе ні пылінкі. Калі гэта здарылася з адным Ёўнікам, другі не пойдзе ў ёўню, адбудаваную на тым самым месцы: ёўня застаецца без Ёўніка.

Н.Я.Никифоровский "Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе", 1907 (449: с.543-544)

Евник, или Осетник, ютится в сушне, где неизменно понуро сидит на углу — или на запечном, или на углу печи, что выступает на середину сушни, или на сушильной жердочке и только изредка подходит к окну, чтобы выкашлять пыль и сажу; еще реже он переступает орог сушни чтобы осмотреть ток, склады снопов, направить или отклонить ветер, необходимый во время веяния зерна, посмотреть на молотьбу и на тех, кто работает в евне. В тех случаях, когда в евню заходят ненужные там персоны, Евник возникает в разных местах евни и пугает пришельцев; если же в евню пришел тот, кого Евник ненавидит, то последний внимательно следит за ним, чтобы, дождавшись момента, потревожить его сон, нагнать дыма, удушить чадом и даже сжечь вместе с добром, что там хранится.

При мирных взаимоотношениях Евник заботится, чтоб правильно топилась сушильная печь и сушились снопы с зерном, не ломает солому, посылает необходимый для веяния сквозняк... помогает, спорит работу. Когда сушня служит и для первичной обработки пеньки и льна, Евник также дружелюбно служит около мялки и трепалки, хот и не переносит смрада вымоченной и отлежавшейся пеньки или льна. Очень нравится Евнику, когда сушня заменяет баню: тут у него есть единственная возможность смыть сажу и пыль...

Когда Евник принимает зримый облик, [то представляет собой] человекообразную массу, где сажа, пыльные нити паутины, налипшая мякина из-за полумрака в сушне не дают возможности рассмотреть отдельные формы. Но Евник преимущественно остается невидимым.

Евник не боится простого огня, и пожар в евне из-за людской необсторожности мало тревожит его; он выходит из своего жилища и спокойно наблюдает за тем, что происходит, а после пожара и ухода людей влазит в печь, на обгорелое бревно, и там живет пока не построится новая евня, куда он сразу и переходит. Несколько иначе с пожаром от молнии: тогда нередко Евник погибает от неожиданного громового удара. Мякинная пыль легко воспринимает пламя, и Евник згорает, не оставляя после себя ни пылинки. Если это случилось с одним Евником, второй не пойдет в евню, отстроенную на том же месте: евня останется без Евника.

Н.Я.Никифоровский "Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе", 1907 (482: с.57-59)

Это такой один вариант образа Евника — более бесформенный, близкий дворовым персонажам, в частности Пуннику. Второй вариант более антропоморфен. В нем Евник предстает в облагороженном виде и роднится с Домовым.

...евникъ и лазьникъ... несомнѣнно, "огненнаго происхожденiя", тоже олицетворенiя огня. Они получили свои особыя, слишкомъ уж узкiя, области: первый — евню (овинъ), второй — лазьню (баню). Бѣлорусскiй овинъ и баня, по своему устройству, очень мало отличаются другъ от друга, и овинъ нерѣдко замѣняет баню. Также мало отличаются другъ от друга ихъ оберегатели, такъ что мы можемъ считать евника и лазьника родными братьями и ближайшими родственниками домового.

Евникъ живет въ овинѣ, в печкѣ или на печкѣ; по внѣшности онъ отличается отъ домового только тѣмъ, что этотъ послѣднiй "сдается" въ бѣлом "насовѣ", а евникъ черенъ (надо полагать — от постоянной копоти безтрубной печи), только глаза, какъ угли горять. Тотъ и другой съ рѣшительно хозяйственными наклонностями: евникъ по ночамъ подметаетъ гумно, вѣетъ зерно, придает ему "спорню", а у знающихъ хозяевъ даже молотитъ по утрамъ.

Когда насаживаютъ евню, т.е. кладутъ снопы для просушки, то бросают снопъ в огонь; также по окончанiи молотьбы, оставляютъ снопъ ржи въ евнѣ, чтобы евнику "была занятка". Если прогнѣвить его, то он начнетъ бросать снопы въ огонь и сожжетъ овинъ — такъ объясняютъ бѣлорусскiе крестьяне частые пожары овиновъ, происходящие отъ дурной насадки сноповъ.

Пережитки древняго мiросозерцанiя у бѣлорусовъ.
Этнографическiй очеръ А.Е.Богдановича.
Гродна. Губернская Типографiя. 1895 (504: с.69-70)

Противоречивый такой персонаж, но однозначно более положительный, нежели его русский коллега Овинник.

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Форматка (почти готовая статья, на завершающей стадии оформления материала)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/evnik
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

KOT Re: Евник
KOT's picture
Статус: оффлайн

У Славука к евнику картинка зачетная в "чароунам свеце". добавлю, когда доберусь до сканера

16 May, 2013 - 01:51
KOT Re: Евник
KOT's picture
Статус: оффлайн

Цитаты из Никифоровского могу привести на языке оригинала (дореволюционный русский, на ятях мешеный), или скинуть пдф первоисточника (85мб)?

16 May, 2013 - 01:58
KOT Re: Евник
KOT's picture
Статус: оффлайн

и там кстати нумерацию страниц можно будет поправить - не занимает каждый абзац по 3 страницы ;)

16 May, 2013 - 02:00
korg Re: Евник
korg's picture
Статус: оффлайн

Даўно зярно сушілі і там у асеці снапы малацілі, і там печка была. І вот старык пайшоў гэта самае зярно сушыць. Печку затапіў, узяў мяса на пруточак і паджарваіць, так як шашлыкі. Прыбег чарцянёнак і гаварыць : “А што ты робішь?” А, - гаворыць, - “Во, атразаў сваю,- ну дагадаліся пэўна што. - Атрэзаў, - гаворыць, - і во на пруток і жару”. - “А дай папробаваць?” Ён яму даў. - “Ой смачна! – Гаворыць. - “На, і ты мне атрэж пажарыць”. Ён чык ножыкам і атрэзаў. Чарцянёнак як закрычаў, ну і пайшоў. Старык гэта прыходзіць дамоў і гаворыць старусе: “Як, - гаворыць,- цяпер ісці асець тапіць? Яны мяне заб’юць, чэрці”. А старуха: “Ні растраівайся, я, - гаварыць,- пайду за цябе тапіць”. Надзела штаны пайшла тапіць. Наляцелі чэрці. Гавораць: “Што ты нашаму чарцёначку атрэзаў?” А яна гаварыць, штаны спусціла: “Паглядзіце, у мяне яшчэ большая рана, як у вашага чарцёнка”. Яны паглядзелі ды і пайшлі. Вот баба апраўдала свойго старыка”.

Запісана ў Полацкім р-не

25 сентября, 2015 - 15:41
korg Re: Евник
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации всех статей. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — омнидии (повседневности)
- тип — гении-патронусы
- класс — поселенческие
- подкласс — постройные
- семейство — усадебники
- подсемейство — зерновые
- род — гуменники
- вид — ЕВНИК БЕЛАРУССКИЙ

Национальная классификация

- Нечисть

Физиология

- Человек

Ареал

- Беларусь

Среда обитания

- Овин

Дополнительные способности-особенности

- Помощь по хозяйству, Тяга к справедливости, Управление погодой/атмосф. явлениями, Хулиганство, Пугательство

Культурно-географическая

- Белорусская мифология и фольклор

30 May, 2017 - 18:07

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
8 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Дворовой — у славян дух-хранитель двора и хозяйственных построек
Домовиха — в славянской мифологии жена домового или самостоятельный персонаж, покровительница дома и семьи
Хохлик — в славянском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Вазила — если верить Древлянскому, дух-покровитель лошадей в белорусском фольклоре
Баган — в белорусской мифологии дух-хранитель домашнего рогатого скота
Пунник — в белорусской мифологии дух-хранитель пуни (помещения для сушки и хранения сена)
Хлевник — в белорусской мифологии дух-хранитель хлева (неотапливаемого помещения для содержания скота)
Огневик — по белорусским поверьям, мелкий домашний дух, живущий в печи и бросающий пепел в готовящуюся еду
Бадюля — в белорусской мифологии некий дух, склоняющий человека к бродяжничеству
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Сербай — в белорусском и литовском фольклоре антропоморфное существо, персонификация голода
Воструха — в белорусском фольклоре дух-сторож дома
Хут — в фольклоре северной Беларуси вид домовика, дух-обогатитель, близкий огненному змею, домовому цмоку и литовскому айтварасу
Подпечник — один из домовых духов белорусского фольклора, безобразное мохнатое животное с человеческими руками и ногами, живущее под печью
Печурник — в поверьях северо-запада Беларуси, живущий под печью домовой дух-хранитель в облике прямоходящего кота
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками