Печурник
Печурникв поверьях северо-запада Беларуси, живущий под печью домовой дух-хранитель в облике прямоходящего кота
Piachurnikaccording to folk beliefs from northwestern Belarus, a house-hold spirit in the form of a bipedal cat
Пячурніку павер'ях паўночнага захаду Беларусі, дамавы у абліччы прамаходзячага ката, які жыве пад печчу
Pieczurnikw podaniach ludowych północnego zachodu Białorusi, domowy duch w wyglądzie wyprostowanego kota
Печурникв поверьях северо-запада Беларуси, живущий под печью домовой дух-хранитель в облике прямоходящего кота
Пячурнікоригинальное белорусское написание названия Печурника, домового духа в облике прямоходящего котаoriginal Belarusian writing of Piachurnik, a house-hold spirit in the form of a bipedal catоригинальное белорусское написание названия Печурника, домового духа в облике прямоходящего котаoryginalna białoruska pisownia nazwy Pieczurnika, domowego ducha w wyglądzie wyprostowanego kotaоригинальное белорусское написание названия Печурника, домового духа в облике прямоходящего кота

Пячурнікдамавы дух, які звычайна жыве дзе-небудзь пад печчу ці ў запеччыку. Сваім абліччам ён нагадвае ката, але калі б той хадзіў на задніх лапах. Пячурнік з'яўляецца як бы апекуном таго дома, дзе ён жыве.

Чалавеку пячурнік стараецца не паказвацца. Вельмі падабаецца яму, калі гаспадыня нанач выстаўляе для яго на печы пачастунак: рэшткі вячэры альбо малако.

Дух гэты бывае ахвочы пажартаваць. Напрыклад, знесці якую патрэбную ў гаспадарцы рэч з таго месца, дзе яна звычайна знаходзіцца, у якоесь іншае, схаваць яе.

Калі да пячурніка адносяцца без належнай павагі — ён ці то ад суму і ад крыўды, ці мо з помсты некалькі начэй запар будзе выць і крычаць у коміне, грукатаць уюшкай.

Пячурнік прадчувае бяду і непрыемнасці, што могуць адбыцца з гаспадарамі дома. Тады ён пачынае кратаць мэблю, стараючыся зрушыць яе з месца, скідваць і разбіваць посуд. Такім чынам ён папярэджвае пра нейкую небяспеку, якая мае адбыцца ў недалёкай будучыні.

Запісаў А.У.Лукша, Маладзечанскі раён (449: с.618)

Печурникдомовой дух, который обычно живет где-нибудь под печью или в голбце*. Своим обликом он напоминает кота, если бы тот ходил на задних лапах. Печурник является как бы покровителем того дома, где он живет.

Человеку печурник старается не показываться. Очень нравится ему, когда хозяйка на ночь выставляет для него на печи угощение: остатки ужина либо молоко.

Дух этот не прочь пошутить. Например, снести какую нужную в хозяйстве вещь из того места, где она обычно находится, в какое-то другое, спрятать ее.

Если к печурнику относятся без должного уважения — он то ли от грусти и от обиды, или может из мести несколько ночей подряд будет выть и кричать в дымоходе, грохотать вьюшкой*.

Печурник предчувствует беду и неприятности, что могут произойти с хозяевами дома. Тогда он начинает толкать мебель, стараясь сдвинуть ее с места, скидывать и разбивать посуду. Таким образом он предупреждает о какой-либо опасности, которая должна произойти в ближайшем будущем.

Записал А.У.Лукша, Молодечненский район Минской области (449: с.618)

Пячурнікдамавы дух, які звычайна жыве дзе-небудзь пад печчу ці ў запеччыку. Сваім абліччам ён нагадвае ката, але калі б той хадзіў на задніх лапах. Пячурнік з'яўляецца як бы апекуном таго дома, дзе ён жыве.

Чалавеку пячурнік стараецца не паказвацца. Вельмі падабаецца яму, калі гаспадыня нанач выстаўляе для яго на печы пачастунак: рэшткі вячэры альбо малако.

Дух гэты бывае ахвочы пажартаваць. Напрыклад, знесці якую патрэбную ў гаспадарцы рэч з таго месца, дзе яна звычайна знаходзіцца, у якоесь іншае, схаваць яе.

Калі да пячурніка адносяцца без належнай павагі — ён ці то ад суму і ад крыўды, ці мо з помсты некалькі начэй запар будзе выць і крычаць у коміне, грукатаць уюшкай.

Пячурнік прадчувае бяду і непрыемнасці, што могуць адбыцца з гаспадарамі дома. Тады ён пачынае кратаць мэблю, стараючыся зрушыць яе з месца, скідваць і разбіваць посуд. Такім чынам ён папярэджвае пра нейкую небяспеку, якая мае адбыцца ў недалёкай будучыні.

Запісаў А.У.Лукша, Маладзечанскі раён (449: с.618)

Piachurnik is a house spirit that usually lives somewhere under the oven, and his name is derived from the Belarusian spelling of the oven. With its appearance, it resembles a cat walking on its hind legs. Piachurnik is the guardian spirit of the house where he lives.

The piachurnik tries not to show himself to people. He really likes, whan the mistress of the house to leave dainty for him on the stove for the night: the remnants of dinner or milk.

This spirit loves to joke. For example, he can transfer some thing necessary in the household from an ordinary place to some other place, hide it.

If the family members treat him without due respect, piachurnik from grief and from insult, or from revenge will howl and scream in the stovepipe, rumble with a bolt for several nights.

The piachurnik foresees the misfortune and trouble that can happen with the owners of the house. Then he begins to push the furniture, trying to move it away, throw off and break the dishes. Thus, he warns of any danger that should happen in the near future.

Collected by A.U.Luksha in Maladzyechna District of Minsk Region (449: p.618)

Пячурнікдамавы дух, які звычайна жыве дзе-небудзь пад печчу ці ў запеччыку. Сваім абліччам ён нагадвае ката, але калі б той хадзіў на задніх лапах. Пячурнік з'яўляецца як бы апекуном таго дома, дзе ён жыве.

Чалавеку пячурнік стараецца не паказвацца. Вельмі падабаецца яму, калі гаспадыня нанач выстаўляе для яго на печы пачастунак: рэшткі вячэры альбо малако.

Дух гэты бывае ахвочы пажартаваць. Напрыклад, знесці якую патрэбную ў гаспадарцы рэч з таго месца, дзе яна звычайна знаходзіцца, у якоесь іншае, схаваць яе.

Калі да пячурніка адносяцца без належнай павагі — ён ці то ад суму і ад крыўды, ці мо з помсты некалькі начэй запар будзе выць і крычаць у коміне, грукатаць уюшкай.

Пячурнік прадчувае бяду і непрыемнасці, што могуць адбыцца з гаспадарамі дома. Тады ён пачынае кратаць мэблю, стараючыся зрушыць яе з месца, скідваць і разбіваць посуд. Такім чынам ён папярэджвае пра нейкую небяспеку, якая мае адбыцца ў недалёкай будучыні.

Запісаў А.У.Лукша, Маладзечанскі раён (449: с.618)

Пячурнікдамавы дух, які звычайна жыве дзе-небудзь пад печчу ці ў запеччыку. Сваім абліччам ён нагадвае ката, але калі б той хадзіў на задніх лапах. Пячурнік з'яўляецца як бы апекуном таго дома, дзе ён жыве.

Чалавеку пячурнік стараецца не паказвацца. Вельмі падабаецца яму, калі гаспадыня нанач выстаўляе для яго на печы пачастунак: рэшткі вячэры альбо малако.

Дух гэты бывае ахвочы пажартаваць. Напрыклад, знесці якую патрэбную ў гаспадарцы рэч з таго месца, дзе яна звычайна знаходзіцца, у якоесь іншае, схаваць яе.

Калі да пячурніка адносяцца без належнай павагі — ён ці то ад суму і ад крыўды, ці мо з помсты некалькі начэй запар будзе выць і крычаць у коміне, грукатаць уюшкай.

Пячурнік прадчувае бяду і непрыемнасці, што могуць адбыцца з гаспадарамі дома. Тады ён пачынае кратаць мэблю, стараючыся зрушыць яе з месца, скідваць і разбіваць посуд. Такім чынам ён папярэджвае пра нейкую небяспеку, якая мае адбыцца ў недалёкай будучыні.

Запісаў А.У.Лукша, Маладзечанскі раён (449: с.618)

Pieczurnik — duch domowy, który zazwyczaj żyje gdzieś pod piecem. Swoim wyglądem on przypomina kota, gdyby ten chodził na tylnych łapach. Pieczurnik pojawia się jak by opiekunem tego domu, gdzie on żyje.

Ludziom pieczurnik stara się nie pokazywać się. Bardzo podoba się mu kiedy gospodyni w noc wystawia dla niego na piec poczęstunek: reszty kolacji albo mleko.

Duch ten nie precz zażartować. Na przykład, znieść jakąś potrzebną w gospodarce rzecz ze zwykłego miejsca w jakieś inne, schować ją.

Jeżeli do pieczurnika odnoszą się bez należytego szacunku — on to czy ze smutku i od krzywdy, albo może z zemsty przez kilka nocy z rzędu będą wyć i krzyczeć w kominie, huczeć zasuwką.

Pieczurnik przeczuwa nieszczęście i przykrości, że mogą odbyć się z gospodarzami domu. Wtedy on zaczyna trącać meble, starając się ruszyć ją z miejsca, zrzucać i rozbijać naczynia. Takim obrazem on uprzedza o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, które powinno odbyć się w najbliższej przyszłości.

Zapisał A.U.Łuksza, Rejon mołodecki w obwodzie mińskim na Białorusi (449: s.618)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Штучка (минимум инфы, как правило из одного источника, по существу просто попавшемуся под руку, с большой вероятностью, что больше о нем не найти)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/pechurnik
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
16 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Хут — в фольклоре северной Беларуси вид домовика, дух-обогатитель, близкий огненному змею, домовому цмоку и литовскому айтварасу
Дворовой — у славян дух-хранитель двора и хозяйственных построек
Домовиха — в славянской мифологии жена домового или самостоятельный персонаж, покровительница дома и семьи
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Клетник — в белорусской мифологии дух-обогатитель, живущий в клети-кладовой
Вазила — если верить Древлянскому, дух-покровитель лошадей в белорусском фольклоре
Кошкалачень — согласно Шпилевскому и Афанасьеву, кот-оборотень из белорусского фольклора
Баган — в белорусской мифологии дух-хранитель домашнего рогатого скота
Таласым — в южнославянской мифологии дух-хранитель дома, произошедший из души замурованного в нем человека; вечно живущий оборотень
Пунник — в белорусской мифологии дух-хранитель пуни (помещения для сушки и хранения сена)
Евник — в белорусской мифологии дух-хранитель евни (помещения для сушки снопов разных зерновых культур)
Хлевник — в белорусской мифологии дух-хранитель хлева (неотапливаемого помещения для содержания скота)
Рунгис — в латышском и литовском фольклоре мельничный дух, являющийся в образе черной кошки и приносящий зерно
Огневик — по белорусским поверьям, мелкий домашний дух, живущий в печи и бросающий пепел в готовящуюся еду
Бадюля — в белорусской мифологии некий дух, склоняющий человека к бродяжничеству
Хованец — в украинском фольклоре домовой дух, приносящий богатство, но, как правило, забирающий душу хозяина после его смерти
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Сербай — в белорусском и литовском фольклоре антропоморфное существо, персонификация голода