Домовичка

Домовичка
Домовичкав белорусском фольклоре незамужняя дочка домовых, склонная к любовным утехам с людскими парнями
DomovichkaIn Belarusian folklore is unmarried Domovoy’s daughter who seduces human folk and has sexual intercourse with them
Дамавiчкау беларускім фальклёры незамужняя дачка дамавіка і дамавухі, схільная да любоўных уцех з людскімі хлопцамі
Damaviczkawedług białoruskiej mitologii niezamężna córka domowika, skłonneja do miłosnych uciech z ludzkimi chłopcami
Домовичкав белорусском фольклоре незамужняя дочка домовых, склонная к любовным утехам с людскими парнями
Damaviczkaвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницей
Domovichkaвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницейвариант написания названия домовички латиницей
Дамавiчкаоригинальное белорусское написание названия Домовички, дочки домовыхcommon belarusian spelling of the name of Domovichka the unmarried Domovoy’s daughterоригинальное белорусское написание названия Домовички, дочки домовыхoryginalna pisownia białoruska nazwy Damaviczki, córki domowikowоригинальное белорусское написание названия Домовички, дочки домовых
Дамавінкавариант названия домовички, незамужней дочери домовикаis name variant of Domovichka the unmarried Domovoy’s daughter in Belarusian folkloreварыянт назвы дамавічкі, незамужняй дачкі дамавікаis name variant of Domovichka the unmarried Domovoy’s daughter in Belarusian folkloreвариант названия домовички, незамужней дочери домовика
Домовинкавариант названия домовички, незамужней дочери домовикаis name variant of Domovichka the unmarried Domovoy’s daughter in Belarusian folkloreвариант названия домовички, незамужней дочери домовикаis name variant of Domovichka the unmarried Domovoy’s daughter in Belarusian folkloreвариант названия домовички, незамужней дочери домовика

В белорусском фольклоре незамужняя дочка домового и домовухи, склонная к любовным утехам с людскими парнями.

Ад сваёй жонкі дамавік мае сыноў і дачок. Дасягнуўшы ўзросту, сыны звычайна становяцца дамавікамі новых пабудаваных дамоў; дочкі ж выдаюцца замуж за дамавікоў, хоць некаторыя з іх застаюцца ў дзеўках назаўсёды. У гэтым выпадку яны застаюцца вечна юнымі красунямі, чым і зводзяць хатніх хлопцаў і схіляюць на сувязь з сабою, але ў той жа час яны няўлоўныя. Дамавічкі патрабуюць вернасці толькі сабе адным і неміласэрна помсцяць хлопцам пры парушэнні вернасці, нават і тады, калі самі пачалі новую сувязь.

А.М.Ненадавец "Ніжэйшая міфалогія беларусаў" (427: с.255-256)

Отъ своей всегда безличной жены домовикъ имѣетъ сыновей и дочерей. По достиженіи возраста, сыновья обыкновенно поступаютъ въ домовые другихъ новоотстроенныхъ домовъ; дочери же выдаются замужъ за домовыхъ, хотя нѣкоторыя изъ нихъ остаются дѣвственницами навсегда. Въ семъ случаѣ онѣ вѣчно юныя красавицы, чѣмъ и изводятъ домашнихъ парней: склоняя въ связь съ собою, но въ то же время будучи неуловляемыми, домовички требуютъ вѣрности только себѣ однѣмъ и немилосердно мстятъ парнямъ при нарушеніи вѣрности, даже и тогда, когда сами онѣ начали новую связь.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.48)

В свободное же от плотских утех время домовичка, как и прочие женские духи дома (домовиха, кикимора) прядет, сидя под полом (58: с.291).

In Belarusian folklore is unmarried Domovoy’s and Domovikha's daughter which seduces and has sexual intercourse with human folk.

Отъ своей всегда безличной жены домовикъ имѣетъ сыновей и дочерей. По достиженіи возраста, сыновья обыкновенно поступаютъ въ домовые другихъ новоотстроенныхъ домовъ; дочери же выдаются замужъ за домовыхъ, хотя нѣкоторыя изъ нихъ остаются дѣвственницами навсегда. Въ семъ случаѣ онѣ вѣчно юныя красавицы, чѣмъ и изводятъ домашнихъ парней: склоняя въ связь съ собою, но въ то же время будучи неуловляемыми, домовички требуютъ вѣрности только себѣ однѣмъ и немилосердно мстятъ парнямъ при нарушеніи вѣрности, даже и тогда, когда сами онѣ начали новую связь.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.48)

With her wife, who is always impersonal, Domovik has sons and daughters. On reaching maturity sons usually go as Domovoy into a newly built houses. Daughters, in their turn, marry Domovoi’s, but sometimes remain maidens forever. In such cases they remain eternally youth beauties harassing young lads to have an intercourse with them. In the same time they are very elusive and ask for absolute fidelity and take revenge if men break it even though they have new relationship.

"Nechistiki. Svod prostonarodnykh v Vitebskoĭ Belorussii skazaniĭ o nechistoĭ sile" by Nikiforovskīĭ, N.I︠A︡. (482: с.48)

At other times, when not giving up herself to carnal pleasures, Domovichka usually sits under the floor and spins like other female house spirits, such as Domovikha or Kikimora (58: с.291).

У беларускім фальклёры незамужняя дачка дамавіка і дамавухі, схільная да любоўных уцех з людскімі хлопцамі.

Отъ своей всегда безличной жены домовикъ имѣетъ сыновей и дочерей. По достиженіи возраста, сыновья обыкновенно поступаютъ въ домовые другихъ новоотстроенныхъ домовъ; дочери же выдаются замужъ за домовыхъ, хотя нѣкоторыя изъ нихъ остаются дѣвственницами навсегда. Въ семъ случаѣ онѣ вѣчно юныя красавицы, чѣмъ и изводятъ домашнихъ парней: склоняя въ связь съ собою, но въ то же время будучи неуловляемыми, домовички требуютъ вѣрности только себѣ однѣмъ и немилосердно мстятъ парнямъ при нарушеніи вѣрности, даже и тогда, когда сами онѣ начали новую связь.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.48)

Ад сваёй жонкі дамавік мае сыноў і дачок. Дасягнуўшы ўзросту, сыны звычайна становяцца дамавікамі новых пабудаваных дамоў; дочкі ж выдаюцца замуж за дамавікоў, хоць некаторыя з іх застаюцца ў дзеўках назаўсёды. У гэтым выпадку яны застаюцца вечна юнымі красунямі, чым і зводзяць хатніх хлопцаў і схіляюць на сувязь з сабою, але ў той жа час яны няўлоўныя. Дамавічкі патрабуюць вернасці толькі сабе адным і неміласэрна помсцяць хлопцам пры парушэнні вернасці, нават і тады, калі самі пачалі новую сувязь.

А.М.Ненадавец "Ніжэйшая міфалогія беларусаў" (427: с.255-256)

А ў вольны ад любоўных забаў час дамавiчка, як і іншыя жаночыя духі хаты (дамавуха, кікімара) прадзе, седзячы пад падлогай (58: с.291).

Według białoruskiej mitologii niezamężna córka domowika i domowuchi, skłonna do miłosnym uciechom z ludzkimi chłopakami.

Отъ своей всегда безличной жены домовикъ имѣетъ сыновей и дочерей. По достиженіи возраста, сыновья обыкновенно поступаютъ въ домовые другихъ новоотстроенныхъ домовъ; дочери же выдаются замужъ за домовыхъ, хотя нѣкоторыя изъ нихъ остаются дѣвственницами навсегда. Въ семъ случаѣ онѣ вѣчно юныя красавицы, чѣмъ и изводятъ домашнихъ парней: склоняя въ связь съ собою, но въ то же время будучи неуловляемыми, домовички требуютъ вѣрности только себѣ однѣмъ и немилосердно мстятъ парнямъ при нарушеніи вѣрности, даже и тогда, когда сами онѣ начали новую связь.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.48)

Od swojej żony domowik ma synów i córki. Po osiąganiu wieku, synowie stają domowikami innych nowowybudowanych domów; córce zaś wystają za mąż za domowikow, chociaż pewne z ich zostają dziewkami na zawsze. W tym przypadku oni wiecznie młode piękności, i zużywają ludzkich chłopaków: pochylając w związek z sobą, ale w to zaś czasem będąc nieuchwytnymi, damawiczki wymagają wierność tylko sobie jednym i niemiłosiernie mszczą się chłopakom przy naruszeniu wierności, nawet i wtedy, kiedy same zaczęli nowy związek.

N.J.Nikiforowski "Nieczistiki. Sprowadzanie ludowych opowieści o sile nieczystej w Witebskiej Białorusi" (482: s.48)

A w wolny ze cielesnych uciech czas damawiczka przędzie, siedząc pod podłogą (58: с.291).

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Зверушка (вроде готовая статья, но при этом велика вероятность расширения)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/domovichka
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:

Comments

korg Re: Домовичка
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации всех статей. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — повседневности
- тип — хранители
- класс — поселенческие
- подкласс — постройные
- семейство — домовики
- род — домовые хозяева
- вид — ДОМОВИЧКА БЕЛАРУССКАЯ

Физиология

- Человек

Среда обитания

- Дом

Дополнительные способности-особенности

- Любвеобильность, Мастеровитость

Культурно-географическая

- Белорусская мифология и фольклор

26 May, 2017 - 11:32

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
3 + 14 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Волосень — домашний дух, который ночью тревожит спящих, и в тоже время название кожной болезни
Злыдни — в славянском фольклоре мелкие пакостные создания
Домовой — у славян (а также в ряде других культур) дух-хранитель дома
Вужалка — в белорусском фольклоре девушка-змея, дочь змеиного царя
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Дворовой — у славян дух-хранитель двора и хозяйственных построек
Домовиха — в славянской мифологии жена домового или самостоятельный персонаж, покровительница дома и семьи
Летавец — по славянским поверьям дух, который слетает на землю падучей звездой и, принимая знакомый человеческий образ, вступает в связь со своими жертвами
Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Клетник — в белорусской мифологии дух-обогатитель, живущий в клети-кладовой
Овинник — по славянской мифологии один из усадебных духов, охранитель хлебных запасов, живущий в овине
Вазила — если верить Древлянскому, дух-покровитель лошадей в белорусском фольклоре
Мулло — нежить, вампир или призрак умершего в фольклоре цыган
Баган — в белорусской мифологии дух-хранитель домашнего рогатого скота
Лауру — в низшей итальянской мифологии домовой, являющийся в виде маленького человечка, который соблазняет женщин и насылает кошмары
Пунник — в белорусской мифологии дух-хранитель пуни (помещения для сушки и хранения сена)
Евник — в белорусской мифологии дух-хранитель евни (помещения для сушки снопов разных зерновых культур)
Хлевник — в белорусской мифологии дух-хранитель хлева (неотапливаемого помещения для содержания скота)
Огневик — по белорусским поверьям, мелкий домашний дух, живущий в печи и бросающий пепел в готовящуюся еду