Кикимора болотная

Кикимора болотная
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях

В славянской мифологии "жуткое создание, живущее в болотах и топях. Принимает внешность старухи, закутавшейся в ряднину, сотканную из мха и водорослей. Однако мало кто из живых видел кикимору, потому что она невероятно скрытна — на болотах в лучшем случае можно услышать ее вой.

Заблудившихся на болотах людей кикимора криком зазывает на трясину, откуда нет возврата. Поверхность трясины, состоящая из спутавшихся мхов, неожиданно раскрывается... и появляется кикимора, чтобы любоваться жуткой агонией медленно погружающегося в топь несчастного" (49: с.337-338).

Ёсць яшчэ і кікімара, якая жыве ў балоце. Кікімара — гэта нікуды не годнае, малое сушчаство. Яна вельмі малая, худая і дажа, можна сказаць, гідкая. Звычайна ўяўляецца як старая жанчына з цёмнымі чорнымі валасамі, можа, трохі з седзіною. Часцей за ўсё вельмі непрыгожая: у яе вялікі нос, чорныя вочы, насупленыя бровы, можа быць бяззубая, твар у барадаўках, і часта кікімара з гарбом. Звычайна шкодзіць людзям. Кікімарамі ў наш час таксама называюць людзей, якія робяць нешта дрэннае.

Запісана ў г.п.Акцябрскім (1053: с.177 па 449: с.559-560)

Есть еще и кикимора, живущая в болоте. Кикимора — это никуда не годное, ма́лое существо. Она очень мала, худа и даже, можно сказать, мерзкая. Обычно представляется как старая женщина с темными черными волосами, может, чуть с сединой. Чаще всего очень некрасивая: у нее большой нос, черные глаза, насупленные брови, может быть беззубая, лицо в бородавках, и часто кикимора с горбом. Обычно вредит людям. Кикиморами в наше время также называют людей, которые делают что-то плохое.

Записано в г.п.Октябрьском Гомельской области Беларуси (1053: с.177 па 449: с.559-560)

Кікімара — страшэнная жанчына, вельмі лахматая, з вялікімі рукамі, ногі ў яе кароткія, не як чалавек ходзіць, а перакідваецца з адной нагі на другую. Яна жыве ў балоце, дзе шмат чароту. Яна зацягвае чалавека ў балета. Калі не паспеў чалавек выбрацца, хапае яго сваімі вялікімі рукамі і паціхеньку цягне ў балота, паку ль зусім чалавек не схаваецца ў ім.

Запісана ў Клецкім раёне (1053: с.174 па 449: с.560)

Чула, што кікімара — пагібшая маленькая дзевачка, нехрышчоныя дзеткі, а то і ўбітыя роднымі мамкамі і папкамі. Яны ходзяць, ад ветру хістаюцца, худзесенькія, малесенькія, з галубымі валосьямі. Можэт, яны жывуць у балотах? Я знаю, што гавораць: "кікімара балотная!" Знача, некрасівая, нікому не да спатрэбы.

Запісала Ж.Бацюк у 2003 годзе ў г. Гомель ад Караленка Вольгі Фёдараўны, 1933 г.н. (505: с.168; 611: с.156)

Кікімары — гэта памерлыя няхрышчаныя дзеці ці дзеці, якіх праклялі шчэ нават да раждзенія. Жывуць кікімары ў асноўным на балоце. Шкоды людзям яны не чыняць. Але быў у нас такі выпадак. Сабралася адна жанчына ісці па журавіны. Узяла карзіну і пайшла. А балота було далека ад дзярэўні. I во сабірае яна ягады, ходзіць з кочкі на кочку, ужо набрала амаль поўную карзіну, стаміласа. I ажно бачыць, што кочка, на якую яна ступіла, падобна на галаву. Не паспела жанчына яе добра разгледзець, як гэтая кочка стала правальвацца ў балота і цягнуць за сабой жанчыну, а тая ніяк не магла вырвацца і стала крычаць. Гэтыя крыкі пачуў мужчына, які быў недалёка ў лесе. Прыбег, але було ўжо позна. Ён найшоў толькі карзіну з журавінамі, а жанчына знікла ў балоце. Як потым даведаліся, гэта кікімара жанчыну забрала да сябе за тое, што калісьці ў моладасці яна загубіла свае дзіця. У яе без мужа радзілася дочка, а гэта быў вялікі грэх. I яна вырашыла ад яго пазбавіцца, кінуўшы нованароджанае дзіця ў рэчку. Кажуць, што за гэта яна зараз і паплацілася. Кікімара за загубленую дачку ей адпомеціла.

Запісана ў Чачэрскім раёне Гомельская вобласці (1053: с.177-178 па 449: с.560)

У балоце жывёт, а не ў доме. Выглядзіт маладой, но очень некрасівай дзевушкай. Ведзьма может превраціцца ў кікімару.

Запісана А.Зюзьковай у 2004 годзе ў горадзе Гомель ад Бандарэнка Зоі Іванаўны, 1934 г.н. (505: с.167; 611: с.156)

Кикиморы живут на болотах. Они как старушки, скорее маленького роста. Смотрят за порядком на болоте.

Запісана І.Іванчыкавай у 2004 годзе ў горадзе Гомель ад Іванчыкавай Людмілы Аляксееўны, 1962 г.н. (505: с.167; 611: с.156)

Кікімара жыве ў лясу, ета падруга лешага. Яна запаведуе лесам, звярамі, пціцамі. Еслі прыходзіць чалавек ў лес, то яна можа яго заблудзіць у лясу. Кікімара навядзе на чалавека цьму, і ён можа хадзіць па лесе очэнь доўга. Колькі назначыла яна здзелаць яму кругоў па лесе, столькі ён і будзе хадзіць. Выйшаўшы з лесу, чалавек доўжан пасядзець некаторае ўрэмя непадвіжна. Чалавек, ідучы дамоў, не доўжан абарочвацца назад, глядзець на лес, а ісці прама. А еслі паглядзіць назад, то можа не дайсці да сваёй хаты. Для кікімары эта бальшая пацеха.

Запісана А.Лупікавай у 2006 годзе ў вёсцы Неглюбка Веткаўскага р-на ад Герасіменка Ганны Іванаўны 1934 г.н. (505: с.165; 611: с.154)

Блізкая сяброўка лесавікакікімара балотная. Яна жыве ў балоце. Любіць апранацца ў мяха з мхоў і ўплётываець у валасы лясныя і балотныя расліны. Але людзям паказоўвываецца рэдка, таму што любіць быць нябачнай і толькі арэ з балота гучным голасам. У лесавіка і кікімары ёсць дзеці — лесаўкі, яны збіваюць з шляху падарожнікаў, сыплюць ім на галаву труху і абматоўваюць павуціннем.

Запісана ў Чачэрскім раёне (1053: с.200 па 449: с.561)

Близкая подруга лесовикакикимора болотная. Она живет в болоте. Любит одеваться в меха из мхов и вплетает в волосы лесные и болотные растения. Однако людям показывается редко, потому что любит быть невидимой и только орёт из болот гломким голосом. У лесовика и кикиморы есть дети — лесавки, они сбивают путешественников с пути, сыплют труху им на головы и обматывают паутиной.

Записано в Чечерском районе Гомельской области Беларуси (1053: с.200 по 449: с.561)

Кікімара заўсёды на пасылках у лешага. Гэта зялёныя дзеўкі, бабкі ў лахмоццях, падобныя на людзей, худыя толькі. Жывуць у лесе пад дрэвамі ў лісцях, могуць каля балота, ну, бліжэй к лесу. Некаторыя людзі чулі, як яны шэпчуцца ў лесе, могуць шышкамі кідацца да лешага заманіць. Другім словам — гэта нечысць гэтыя кікімары.

Запісала А.Сакалюк у 2006 годзе ў вёсцы Перасвятое Рэчыцкага р-на ад Грабок Анастасіі Паўлаўны, 1936 г.н. (505: с.171; 611: с.159)

Кікімара жывець у лесі, каля балотаў. Яна як недагледжаная кабета: валасы патлатыя, клочаныя, адзета ў рваную адзёжу. Яе мужык — лешы. Так як і жонка, ён паклаты, калматы, доўгія валасы і барада. Жывець у дрэвах. Ён — ахоўнік лесу. Але ж калі разазліць яго, дык нездабраваць чалавеку, можа ў лесе назаўжды астацца. Лешы так проста людзей не чапае, як і кікімара, а калі яны шкоду наробяць у лесе.

Запісана Т.Горскай у 2006 годзе ў вёсцы Краснаўка Светлагорскага р-на ад Паўлаўцовай Людмілы Уладзіміраўны (прыехала з г. Вялікі Усцюг РФ), 1950 г.н. (505: с.171; 611: с.159)

Кікімара — гэта лясная істота. Яна жыве ў хаце, у лесе. Кікімара састаіць з ветачак. Яна вельмі прыткая і любіць дражніцца.

Запісана А.Данілавай у 2006 годзе ў горадзе Бабруйск Магілёўскай вобласці ад Петуховай Кацярыны Піманаўны, 1932 г.н. (505: с.172; 611: с.159)

Раней быў у нас лес, калі дамоў такіх бальшых не было. Дык вось, у лесе было возера, заросшае чаротам і там, казалі, жыла кікімара. Бывала, хтосьці пойдзе ў лес, набярэ грыбоў, ягад, а калі назад вяртаецца, захоча скупацца. Паставя кошыкі, а сам у ваду і купаецца. Выходзя на бераг, а кошыкі развернутыя стаяць і ягады раскіданыя. Гэта значыць, кікімара ела ягады. А хто бачыў кікімару, казалі, што яна ўся лахматая, сама нібы гразная, а на руках доўгія пальцы з вялізнымі кіпцюрамі. Вось яна гэтымі рукамі і адбірае ў людзей ягады.

Запісана Ю.Ульянкінай у 2004 годзе ў горадзе Жлобін ад Казловай Эльвіры Паўлаўны, 1936 г.н. (505: с.169; 611: с.157)

Кікімары сядзяць у балотах. Гэта нячыстая сіла. Паяўляюцца воны ўвечары. Сабіраюцца, каб гуляць друг з другам. Еслі іх чалавек увідзіць, то яны накідаюцца на чалавека. От ніх нада ўцякаць.

Запісала В.Берднік у 2006 годзе ў вёсцы Боркі Жыткавіцкага р-на ад Юнчыц Васіліны Рыгораўны, 1948 г.н. (505: с.169; 611: с.157)

В селе Крыжино (Брянская область) она была болотной кикиморой. Называли ее там Баба-болотница. Когда от реки начинал тянуться туман, нам говорили: «Вот. Баба-болотница пиво варит».

Записано в 2008 году в Воронеже от М.А.Коваленко, 1990 г.р., уроженки города Сельцо Брянской, АКТЛФ* (1365: 792, с.332)

"К более мелким болотным духам, слугам кикиморы, относятся болотницы, хмыри, караконджалы, крыксы и злыдни. Все они враждебны людям и очень опасны" (49: с.337-338).

Мир ведьмака (А.Сапковский)

В мире ведьмака кикиморой названо некое опасное для человека чудовище или нежить, обитающее в болотах и внешне похожее на помесь паука с крокодилом. Убивает, только будучи голодна.

Nie zareagował na zduszony krzyk handlarki warzyw, wpatrzonej w kościstą, szponiastą łapę wystającą spod derki, podrygującą w rytmie truchtu osła.

...

— Na wszystkich bogów, Geralt! Co to jest?

Kikimora. Nie ma za nią jakiejś nagrody, panie wójcie? Caldemeyn przestąpił z nogi na nogę, patrząc na pają-kowaty, obciągnięty zeschłą czarną skórą kształt, na szkliste oko z pionową źrenicą, na igłowate kły w zakrwawionej paszczy.

— Gdzie... Skąd to...

— Na grobli, ze cztery mile przed miasteczkiem. Na mokradłach. Caldemeyn, tam musieli ginąć ludzie. Dzieci.

Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"

Он оставил без внимания приглушенный крик торговки овощами, уставившейся на костлявую, когтистую лапу, свисающую из-под попоны и подпрыгивавшую в такт шагам осла.

...

— Господи, Геральт? Это что такое?

Кикимора. Не будет ли за нее какой награды, милсдарь войт?

Кальдемейн переступил с ноги на ногу, глядя на паучье, обтянутое черной высохшей кожей тело, на остекленевший глаз с вертикальным зрачком, на иглоподобные клыки в окровавленной пасти.

— Где... Откуда...

— На плотине, верстах в четырех от поселка. На болотах. Там, Кальдемейн, кажется, гибли люди. Дети.

Анджей Сапковский "Последнее желание" (677: с.82-84)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
Your rating: None Average: 9 (Всего голосов: 1)
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/kikimora-bolotnaja
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:
Вымышленные / литературные миры: Выдуманыя / літаратурныя сусветы: Wymyślone / literackie światy: Вигадані / літературні світи: Fictional worlds:

Comments

astanatv Re: Кикимора болотная
Статус: гость

Кикимора живет в каждом дворе! Факт

7 December, 2014 - 12:14
KOT Re: Кикимора болотная
KOT's picture
Статус: оффлайн

Вам сюда.

8 July, 2019 - 22:29
korg Re: Кикимора болотная
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации всех статей. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — омнидии-повседневности
- тип — хранители
- класс — природные
- семейство — болотовики
- род — болотные бабы
- вид — КИКИМОРА БОЛОТНАЯ

Наднациональный таксон

- Отверженные младенцы

Национальная классификация

- Нечисть

Физиология

- Человек, Растение

Среда обитания

- Лес, Болото

Дополнительные способности-особенности

- Происхождение из умерших, Утапливание, Заблуживание (запутывание)

Культурно-географическая

- Русская мифология и фольклор, Белорусская мифология и фольклор, Славянская мифология и фольклор

Вымышленные / литературные миры

- Мир Ведьмака (А.Сапковский)

26 June, 2017 - 17:31

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
1 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Леший — в славянской мифологии дух леса
Полуденица — в славянской мифологии дух жаркого полудня, настигающий тех, кто вопреки народному обычаю работает в поле в полдень
Баба Яга — в славянской мифологии и фольклоре живущая в лесу старуха-чародейка
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Моховик — по славянской мифологии дух мшистых болот, самый маленький из лесных духов
Болотница — по славянской мифологии сестра русалкам, живущая на болоте, в белоснежном цветке кувшинки с котел величиной
Черти — в славянском фольклоре злые духи
Медведи-оборотни — в ряде культур (как правило северных: скандинавы, финно-угры, балты, славяне) люди, превращающиеся в медведей, и наоборот
Лихо одноглазое — у восточных славян воплощение злой доли в образе одноглазой старухи
Стрыга — в западно-славянской и карпато-балканской мифологиях ведьма, нежить, упырица, пьющая человеческую кровь
Блуждающие огоньки — таинственные природные явления или мифологические существа, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах
Огненный змей — по славянской мифологии демон-искуситель и дух-добытчик
Богинки — в поверьях западных славян страшные природные демоны в облике уродливых старух или бледных девушек
Дикие люди — понятие народной демонологии, обозначающее различных лесных существ чудесной, "дивной" природы
Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала
Домовой — у славян (а также в ряде других культур) дух-хранитель дома
Анчутка — по славянской мифологии злой дух, одно из названий черта (помесь черта и утки)
Волколак — в славянской мифологии оборотень, чeлoвeк, вынужденный принимать oблик вoлка