Кук
Кукв белорусской мифологии царь птичьего царства, большая волшебная птица, охранявшая всех пернатых от посягательств хищных животных
Kukin Belarussian mythology is a ruler of bird’s kingdom, giant magic bird, which protects all avian against beasts of prey.
Кукпа беларускай міфалогіі цар птушынага царства, вялікая чароўная птушка, якая ахоўвала усіх пернатых ад замахаў драпежных жывёл
Kukw białoruskim folklorze wielki, władający potężną magią ptak będący królem wszystkich przedstawicieli tej gromady
Кукв белорусской мифологии царь птичьего царства, большая волшебная птица, охранявшая всех пернатых от посягательств хищных животных
Kukнаписание латиницей имени Кука, царя птиц в белорусской мифологиинаписание латиницей имени Кука, царя птиц в белорусской мифологиинаписание латиницей имени Кука, царя птиц в белорусской мифологиинаписание латиницей имени Кука, царя птиц в белорусской мифологиинаписание латиницей имени Кука, царя птиц в белорусской мифологии

В белорусской мифологии царь птичьего царства, птушыны гаспадар*, большая волшебная птица, охранявшая всех пернатых от посягательств хищных животных.

Согласно легенде, Кук когда-то давно был защитником птиц, разгонял волков, лисиц и змей, чтоб те не нападали на птичье царство. А однажды Кук исчез, и с того времени его ищет кукушка, кличет его «Ку-ку!». А остальные птицы в благодарность за это растят ее птенцов.

У птушак быў свой цар — Кук. Лятаў ён па лесе, разганяў ваўкоў i лісіц, змей — усіх, хто нападаў на птушынае царства. Аднойчы Кук не вярнуўся ў свае гняздо. Зажурыліся ўсе лясныя птушкі:

— Хто ж нас цяпер абароніць?

Сталі раіцца. Што рабіць? Трэба ісці шукаць свайго заступніка. А хто пойдзе? У кожнага — справа: той гняздо ўе, той яечкі наседжвае, той дзяцей гадуе; адзін — стары, другі — малы... Рашылі яны адправіць зязюлю — у яе гнязда няма i дзяцей няма. Спалохалася зязюля, што трэба ісці ў вялікую дарогу, i знесла яечка.

— Куды ж я яго дзену? — гаворыць зязюля.

— Пакладзі свае яечка ў любое гняздо! — адказалі ей птушкі.

— А хто яго будзе выседжваць?

— Каму пакладзеш, той i глядзець будзе.

— А хто ж мае птушанятка гадаваць будзе?

— Хто будзе сваіх гадаваць, той i тваё дагледзіць.

I паляцела зязюля шукаць Кука.

Праляціць трохі, сядзе на галінку i кліча:

— Ку-ку!

Праляціць i зноў кліча.

Запісаў В.I.Скідан у 1973 годзе ў вёсцы Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ад Соф'і Фёдараўны Дземідзенка (865: с.64)

У птиц был свой царь — Кук. Летал он по лесу, разгонял волков и лис, змей — всех, кто нападал на птичье царство. Однажды Кук не вернулся в свое гнездо. Приуныли все лесные птицы:

— Кто же нас теперь защитит?

Стали советоваться. Что делать? Надо идти искать своего покровителя. А кто пойдет? У каждого — дело: кто гнездо вьет, кто яйца насиживает, кто детей растит; один стар, другой мал... Решили они отправить кукушку — у нее гнезда нет и детей нет. Испугалась кукушка, что надо отправляться в большую дорогу, и снесла яичко.

— Куда же я его дену? — говорит кукушка.

— Положи свое яичко в любое гнездо! — ответили ей птицы.

— А кто его будет высиживать?

— Кому положишь, тот и будет.

— А кто же моего птенца растить будет?

— Кто будет своих растить, тот и за твоим присмотрит.

И полетела кукушка искать Кука.

Пролетит немного, сядет на ветку и зовет:

— Ку-ку!

Пролетит и снова зовет.

Записал В.И.Скидан в 1973 году в деревне Великий Бор Хойникского района Гомельской области от Софьи Фёдоровны Демиденко (865: с.64)

Кук — один из "царского ряда" персонажей беларуской мифологии: короля котов Варгина, мышей — Поднора, раков — Хабёра, петухов — Будимира, царя змей (Вужынага цара) и царя рыб.

In Belarussian mythology Kuk is a ruler of bird’s kingdom, giant magic bird, which protects all avian against beasts of prey. According to legend, long ago Kuk was protector of birds and scattered away wolves, foxes and snakes preventing them from harming avian kingdom. But once Kuk suddenly disappeared and since then cuckoo seeks for him calling "cuckoo". Other birds are grateful for its troubles and breed its nestlings.

У птушак быў свой цар — Кук. Лятаў ён па лесе, разганяў ваўкоў i лісіц, змей — усіх, хто нападаў на птушынае царства. Аднойчы Кук не вярнуўся ў свае гняздо. Зажурыліся ўсе лясныя птушкі:

— Хто ж нас цяпер абароніць?

Сталі раіцца. Што рабіць? Трэба ісці шукаць свайго заступніка. А хто пойдзе? У кожнага — справа: той гняздо ўе, той яечкі наседжвае, той дзяцей гадуе; адзін — стары, другі — малы... Рашылі яны адправіць зязюлю — у яе гнязда няма i дзяцей няма. Спалохалася зязюля, што трэба ісці ў вялікую дарогу, i знесла яечка.

— Куды ж я яго дзену? — гаворыць зязюля.

— Пакладзі свае яечка ў любое гняздо! — адказалі ей птушкі.

— А хто яго будзе выседжваць?

— Каму пакладзеш, той i глядзець будзе.

— А хто ж мае птушанятка гадаваць будзе?

— Хто будзе сваіх гадаваць, той i тваё дагледзіць.

I паляцела зязюля шукаць Кука.

Праляціць трохі, сядзе на галінку i кліча:

— Ку-ку!

Праляціць i зноў кліча.

Запісаў В.I.Скідан у 1973 годзе ў вёсцы Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ад Соф'і Фёдараўны Дземідзенка (865: с.64)

Long time ago birds has its own ruler. He flew over the forest and scattered away wolves, foxes and snakes, — everyone who attacked avian kingdom. But once Kuk didn’t return to his nest. Birds were in despair.

— Who will protect us?

All birds gathered together and discussed what to do. And decided to go and seek for their protector. But who will go? Everybody has its own routine duties. Some build nests, some hatch eggs, some breed nestlings. And they decided to send cuckoo. Cuckoo hadn’t nest and eggs. Cuckoo took such a fright before a long road that laid an egg.

— What should I do — said the cuckoo.

— You may lay it in any nest! — said other birds

— And who will hatch it?

— Whoever to you'll lay an egg!

— And who will feed my nestling?

— Whoever feeds his own

And went cuckoo searching for Kuk. And she flies since then from branch to branch and calls fo Kuk:

— Cuckoo!

Collected in 1973 by V.I.Skidan in village Vjaliki Bor (in Chojniki District of Homiel Region of Belarus) from Demidenko Sofia Fedorovna (865: с.64)

Па беларускай міфалогіі цар птушынага царства, птушыны гаспадар, вялікая чароўная птушка, якая ахоўвала усіх пернатых ад замахаў драпежных жывёл. Паводле легенды, Кук калісьці даўно быў абаронцам птушак, разганяў ваўкоў, лісіц і змей, каб тыя не нападалі на птушынае царства. Але ж аднойчы Кук знік, і з таго часу яго шукае зязюля, гукаючы «Ку-ку!». А іншыя птушкі ў падзяку за тое даглядаюць яе птушанят.

У птушак быў свой цар — Кук. Лятаў ён па лесе, разганяў ваўкоў i лісіц, змей — усіх, хто нападаў на птушынае царства. Аднойчы Кук не вярнуўся ў свае гняздо. Зажурыліся ўсе лясныя птушкі:

— Хто ж нас цяпер абароніць?

Сталі раіцца. Што рабіць? Трэба ісці шукаць свайго заступніка. А хто пойдзе? У кожнага — справа: той гняздо ўе, той яечкі наседжвае, той дзяцей гадуе; адзін — стары, другі — малы... Рашылі яны адправіць зязюлю — у яе гнязда няма i дзяцей няма. Спалохалася зязюля, што трэба ісці ў вялікую дарогу, i знесла яечка.

— Куды ж я яго дзену? — гаворыць зязюля.

— Пакладзі свае яечка ў любое гняздо! — адказалі ей птушкі.

— А хто яго будзе выседжваць?

— Каму пакладзеш, той i глядзець будзе.

— А хто ж мае птушанятка гадаваць будзе?

— Хто будзе сваіх гадаваць, той i тваё дагледзіць.

I паляцела зязюля шукаць Кука.

Праляціць трохі, сядзе на галінку i кліча:

— Ку-ку!

Праляціць i зноў кліча.

АІМЭФ, ф.8, воп.73, спр.71, сш.2, л.72.
Запісаў В.I.Скідан у 1973 годзе ў вёсцы Вялікі Бор
Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ад Соф'і Фёдараўны Дземідзенка (865: с.64)

Кук — прадстаўнік "царскага шэрагу" персанажаў беларускай міфалогіі: цар катоў Варгін, мышэй — Паднор, ракаў — Хабёр, пеўняў — Будзiмiр, а таксама Вужыны цар и цар рыбаў.

Wielki, władający potężną magią ptak będący królem wszystkich przedstawicieli tej gromady. Przed wiekami chronił on swoich poddanych przed atakami dzikich zwierząt – wężów, lisów i wilków. Żaden z nich nie śmiał zbliżyć się do ptactwa bojąc się zemsty Kuka. Niestety pewnego dnia władca zniknął i jego królestwo upadło. Zrozpaczone ptaki wysłały kukułki na poszukiwania zaginionego władcy. Od tego czasu nawołują one "Ku-ku!" w każdym zakątku ziemi. Aby ulżyć kukułkom w zadaniu inne ptaki wychowują ich pisklęta jak własne.

Онлайн источникиАнлайн крыніцыŹródła internetoweОнлайн джерелаOnline sources
Википедия (by): Беларуская міфалогія, чароўныя жывёлы (*)
Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Сборка (наброски материалов из разных источников, пока еще не готовые для компоновки в цельный текст статьи)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/kuk
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

KOT Re: Кук
KOT's picture
Статус: оффлайн

Пока за неимением лучшего:
http://s5.gallery.aystatic.by/650/379/138/5014/5014138379_1.jpg
http://s2.gallery.aystatic.by/650/313/523/5016/5016523313_1.jpg

22 August, 2016 - 11:51
korg Re: Кук
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации персонажа чужой статьи. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — существа
- домен — животные
- тип — птицы
- класс — чудесные птицы
- семейство — птицы-вожди
- персона — КУК

Физиология

- Птица

Дополнительные способности /особенности

- Управление животными, Опекунство/охрана, Уникальность

Культурно-географическая

- Белорусская мифология и фольклор

10 May, 2017 - 13:45

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
2 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Сирин — в славянских мифах райская птица с ликом девичьим, песней своей погубить способная
Гарцуки — по белорусскому поверью духи стихий, которые в облике птиц делают непогоду сильными размахами крыльев
Леший — в славянской мифологии дух леса
Гамаюн — по славянской мифологии вещая птица с человеческим ликом, глашатай богов
Бийняо — китайские птицы-неразлучники, имевшие на двоих одну пару крыльев, ног и глаз, отчего могли летать лишь в паре
Громовые птицы — преимущественно североамериканский образ огромных птиц, управляющих погодой, порождающих громы и молнии
Узлем — в фольклоре австралийских аборигенов чудесная птица, летающая кругами
Ухалица — в русском фольклоре чудесное существо, похожее на птицу, живущее в воде
Пеликан — в средневековых бестиариях птица-символ родительского самопожертвования, которая разрывает клювом собственную грудь и кормит голодных птенцов кровью
Берникли — согласно средневековым бестиариям гуси, рождаемые чудо-деревом
Удод — в средневековых бестиариях птица, которая кормит своих состарившихся облинявших родителей
Киннамолг — чудесная "коричная" птица средневековых бестиариев, чьи гнезда ценились дороже бриллиантов
Симург — в иранской мифологии фантастическое существо, вещая птица, царь всех птиц
Алерион — безклювый и безногий геральдический орел, чей бестиарский прототип отличается остротой своего оперения и тем, что единовременно в мире их сущестует только одна пара
Озерницы — в белорусском фольклоре и локальная разновидность русалок, обитающих в Черном озере на Мядельщине, и вообще озерный подвид русалки
Харадр — птица-диагност смертельности заболевания из средневековых бестиариев
Стимфалийские птицы — в греческой мифологии хищные птицы с медными клювами и когтями, способные ронять свои бронзовые перья во врагов с высоты как стрелы
Сирена — полуптицы-полуженщины, крылатые девы, чарующими песнями заманивающие на верную смерть плывущих мимо путников
Брокса — в еврейском фольклоре ведьма-оборотень, сосущая из людей кровь
Эрциния — птица Герцинского леса, перья которой светятся ночью