Росомаха
Росомахав славянском фольклоре фантастическое существо ("зверь-женщина"), обитающее в ржаном поле или в коноплях; русалка
Росомахав славянском фольклоре фантастическое существо ("зверь-женщина"), обитающее в ржаном поле или в коноплях; русалка
Росомахав славянском фольклоре фантастическое существо ("зверь-женщина"), обитающее в ржаном поле или в коноплях; русалка
Росомахав славянском фольклоре фантастическое существо ("зверь-женщина"), обитающее в ржаном поле или в коноплях; русалка
Росомахав славянском фольклоре фантастическое существо ("зверь-женщина"), обитающее в ржаном поле или в коноплях; русалка
Расамакавариант белорусского (район Будслава, Вилейки) названия Росомахивариант белорусского (район Будслава, Вилейки) названия Росомахивариант белорусского (район Будслава, Вилейки) названия Росомахивариант белорусского (район Будслава, Вилейки) названия Росомахивариант белорусского (район Будслава, Вилейки) названия Росомахи
Расамахабелорусское написание названия Росомахибелорусское написание названия Росомахибелорусское написание названия Росомахибелорусское написание названия Росомахибелорусское написание названия Росомахи
Россомахавариант написания названия Росомахи (Русский Север)вариант написания названия Росомахи (Русский Север)вариант написания названия Росомахи (Русский Север)вариант написания названия Росомахи (Русский Север)вариант написания названия Росомахи (Русский Север)
Русумакавариант написания названия Росомахи, как прозвище неряхи (по Носовичу)вариант написания названия Росомахи, как прозвище неряхи (по Носовичу)вариант написания названия Росомахи, как прозвище неряхи (по Носовичу)вариант написания названия Росомахи, как прозвище неряхи (по Носовичу)вариант написания названия Росомахи, как прозвище неряхи (по Носовичу)

«Каб цябе расамаха задрала!»

Популярное в прошлом веке белорусское проклятье

В славянском фольклоре по различным источникам росомаха — фантастическое существо ("зверь-женщина"), обитающее в ржаном поле или в коноплях; человек со звериной головой и лапами; злобный дух в обличии женщины (обычно с длинными пальцами), появляющейся в поле или в лесу; русалка.

Изначально в белорусских и севернорусских поверьях "росомаха выступает в качестве женского демонического существа, подобного русалке и часто смешиваемого с ней. В белорусской быличке росомаха (расамаха) описывается как голая женщина с распущенной косой, сидящая на бобровой хатке с плачущим маленьким ребенком на руках и чешущая себе волосы щучим гребнем. Завидев людей, она ныряет в воду:

"Старыя людзі кажуць, што колісь тут у лесі вадзіліса звяры расамахі, але гэто, мабыць, няпраўда, бо я сам з дзецюкамі бачыў расамаху, дак яна была ў постаці жанчыны з распушчанымі косамі. Гэто не звер, а якаясь нечысь. У нас людзі кажуць, што расамахаю робіцца жанчына, як яна знішчыць свае дзіця дай сама ўтопіцца. Гэтак раз я з дзецюкамі касіў сено на берагох у альсе кала ракі. Выбралі гэто мы грудок, палажылі там свае кайстры з абедам да й пашлі касіць. Ведамо, раненько з расою трава мягкая. Мы-такі шмат выкасілі, покуль сонейко паднялосо ўгору. Пашоў я на грудок узяць біклагу з квасом, аж бачу, хтось пачапаў нашы торбы, а біклагу павесіў на алешыну. Каб гэто быў сабака, таб ён не чапаў біклагі. Пачаў я слухаць, ці не зашамае што, аж чую, плачэ дзіця от саўсім блізко ў лазе. Я туды — яно далей. Я далей за лозу, а яно ў алёс. Я ў алёс — яно к самуй рацэ. Думаю: што гэто за ліхо. Забыў я й пра квас, хочэцца мне пераканацца, якое гэто ліхо. От я нібыто пашоў назад, а тым часам ціхенько, на пальчыках давай падкрадвацца праз алёс к рацэ. А каля ракі бабравіна, от саўсім пры бабровуй хаце. Зірну я, аж на бабровуй хаце сядзіць голая жанчына з распушчанаю касою, а на руках трымае маленькае дзіцятко. — «Гэто, мабыць, яно й плакало», — думаю сабе. Тым часам яна палажыла дзіця на лано да давай шчупаковым грэбенцэм расчэсаць валасы, а я стаю да дзіўлюса, хто б яна была такая й чаго яна сядзіць тут на бабровуй хаце? Толькі я тое думаў, як ось зноў пачало плакаць дзіця. Яна давай яго хістаць, палажыўшы на ногу. Тым часам мае дзецюкі з другого боку пачулі, што ў альсе плачэ дзіця, да й падышлі туды. Толькі тая расамаха закмела, што праз алёс ідуць людзі, як усхапіласа сама, схваціла аберучкі дзіця да шабулдых у бабравіну, толькі шчурачкі пашлі. Падбеглі дзецюкі туды, сустрэлі мяне да й пытаюць, ці не бачыў я якого дзіцяці. А мне няма чаго й казаць, бо яны не павераць. Вярнуліса мы на сенажаць да й пашлі палуднаваць. Прыходзім на грудок, аж там зноў хтось пачапаў нашы кайстры. Дагадаўса я, які гэто злодзей, дагадаўса, што то пачапала расамаха, але прамаўчаў. Потым я-такі прысцярог яе да й ускінуў на шыю свой хрэст. Яна падзякувала да й знікла, бо Бог дараваў ёй грахі і зняў з яе пакуту."

Рэдкі (деревня Великий Рожан, Слуцкий уезд Минской губернии)
в записях А.К.Сержпутовского, 1930 (367: с.446-447)

"Гэта быў канец лета. Працавалі на полі. І сусед расказаў, што калісьці ў нашых лясах вадзіліся звяры расамахі. Напэўна, памыляліся, бо гэта не звер, а нячыстая сіла, падобная на жанчыну з доўгімі валасамі. Кожная з іх забіла сваё дзіця пры жыцці, а сама ўтапілася.

Аднойчы, працуючы ў полі, захацелася суседу папіць. Пабег ён на вуліцу, глядзіць, а торбачкі з ежай няма. Замёр на хвіліну і чуе, што дзесьці недалёка чуецца плач дзіцяці. Ён да яго, а яно ўсё аддаляецца і аддаляецца. Вельмі ён здзівіўся ўсяму гэтаму. Вырашыў пайсці да ракі, пахадзіць, а там жанчына сядзіць, а на руках у яе маленькае дзіця.

Тым часам жанчына паклала дзіця і пачала расчэсваць шчупаковым грэбнем распушчаныя валасы свае. Здалёк пачуліся галасы людзей, яны таксама пачулі плач і прыйшлі. Як толькі расамаха пачула людзей, адразу ўзяла сваё дзіцятка і збегла ў ваду.

Прыбеглі людзі, пытаюцца, што здарылася, але сусед маўчаў. Перахрысціўся ён перад абедам, і з таго часу расамаха больш не трывожыла іх."

Запісана ў 2006 годзе ў горадзе Гомель С.Каморынай
ад Канцавога Івана Мікалаевіча, 1929 г.н. (505: с.212)

Схожими характеристиками (женская ипостась, длинные распущенные волосы, сидение на берегу водоема, исчезновение при приближении человека) обладает и севернорусский образ:

"Была деревнюшка Бурцево, бывало озёрко небольшое. Кто-то видал, что в озёрке росомаха живет с длинными волосами, она, когда хороший день, так вылезает. Говорили, что в Бурцевском озёрке росомаха живет с длинными волосами. Кто видает, дак, она, говорят, показывается к нехорошему, когда вылезает. Она там роспускает по плечам, ей самой не видно, она вся в волосах"

Тихманьга Каргопольского района Архангельской области, ЭРС (297: с.331)

"Росомахи здесь нет, она в реке живет. Она утром на камню сидела. Волосы распущены и сидит на камне. Она как женщина. Как увидит человека, так в воду — плюх! Все одно — что росомаха, что русалка"

Своятино Любытинского района Новгородской области (401: с.57)

В рассказе из Волховского района Ленинградской области росомаха показывается человеку в лесу посреди болота в виде девки с длинными распущенными волосами, белым лицом и черными глазами. В данном тексте название росомаха выступает как синоним кикиморы:

"В лесу росомaха, кукимора, как до Тимохина дома, так видела".

Волховского района Ленинградской области (401: с.57)

Здесь, как и в других быличках, росомаха не только не делает попыток напасть на человека, но и убегает при его приближении.

О неустойчивости, размытости в севернорусской традиции образа росомахи свидетельствуют колебания информантов, которые иногда в своих сообщениях путают реальное животное и мифологическое существо:

"Россомаха — она похожа на человека. Она у коровы вымя выдират. Ничёво не трогат, а вымя режет. Нет, я ошиблась, это русалка такая. Русалка похожа на человека, а росомаха на четырёх ногах. [Русалки] тоже ходят, скачут на четырех ногах, но у ней ноги как руки, может стоять на две ноги"

Тихманьга Каргопольского района Архангельской области, ЭРС (297: с.332)

Как и другие женские мифологические образы (русалка, полудница, удельница, кикимора), росомаха в белорусской и севернорусской традициях часто выступает как персонаж-устрашитель, которым пугают детей, чтобы они не ходили к водоему или в поле. На северо-западе Белоруссии в окрестностях Будслава (район Вилейки, современная Минская область) детей пугали сидящей во ржи русалкой или расамакой, чтобы они не бегали по ржаному полю (Sielicki, 1986, s.213-214). В Карелии детям говорили: "Россомахи во ржы. Штоб рож не топтали, [детей пугали]: "Такая, с длинными волосами, схватит и утащит". Рож качаецца, так и кажэцца, што росомаха бежыт. Тёмно-каштановая, цвета ржы спелой, и как будто руками она машэт" (кондоп. карел., Черепанова 1996, с. 56-57). "Говорили, маленьки как ребята купаюца вецером, поздно уже, а купаюца: "Ты вон докупаеся вецерами, росомаха тебя утащит" (Тихманьга Каргопольского р-на Архангельской обл., ЭРС).

На основе внешнего вида реального животного росомахи, имеющего лохматую длинную шерсть, а также облика мифологической росомахи-русалки как женщины с длинными, распущенными волосами, в русском и белорусском языках развилось вторичное значение слова росомаха как неприбранной, неряшливой женщины и вообще неаккуратного человека. В Житковичском районе Гомельской области росомахой называют женщину с распущенными, неприбранными волосами (с.Запесочье, Тураўскi 4, с.316). "Кажем: роспейсаласа, як росомаха, а ека та росомаха, то не ведаем" (с.Погост, Тураўскi 4, с.316). То же значение известно на северо-западе России (в регионе, где преимущественно локализуется мифологический образ росомахи): "А если женщина с распущенными волосами, так мы звали ее росомахой" (Лодейнопольский район Ленинградской области (401: с.80)). Носович (с.569) приводит лексему русумaка со значением "немытый, замараха, неряха", с примером: "С самого рання русумакой ходзиць". Для русского языка В.И.Даль фиксирует, в частности, бранное значение этого слова: "разиня, неряха" с пометами "новгородское, тверское, рязанское, курское, симбирское, тамбовское" и с примером "Ходишь росомахой" — распустив одежду, нараспашку (Даль, 4, с.104). На основе характерного признака лохматости, растрепанности в севернорусских говорах росомахами называют незавившиеся кочаны капусты: "Капуста не завилась — одни росомахи выросли" (Тихманьга Каргопольского р-на Архангельской обл., ЭРС).

Образ росомахи, отличный от всего вышесказанного, выводит немалоизвестный фольклорист-мистификатор П.Древлянский. Он берет реально существующее в народной культуре мифологическое имя и на него "навешивает" не свойственные этому образу мотивы, характеристики и функции. В итоге имеем фантастический образ росомахи, который вот уже более полутора столетий кочует по страницам весьма солидных исследований в области славянской мифологии:

Расама́ха — какой-то грозный дух. Белорусцы представляют его страшным чудовищем, состоящим из половины человека и половины льва, т.е. задние ноги его и другие части до груди — человеческие, остальные же — львиные; весь он покрыт длинною, самою белою шерстью; ходит на задних ногах. Верят, будто Расамаха всегда живет в коноплях (куда девается зимою — неизвестно) и выходит только ночью для приискания корма; верят так же, будто она, увидев нескольких людей, нападает на самого молодого из них (старых не трогает); напавши на свою жертву, она не душит его, но, прогрызя у живого череп, высасывает мозг; высосавши же мозг, тело бросает. Поговорка: Каб цябе́ Расама́ха задрала. Не то ли же это, что у Славян — Чернобог?..

П.Древлянский "Белорусский народные предания" (310: с.263-264)

Приведенный материал с достаточной очевидностью показывает, что получеловек-полулев, нападающий на молодых людей и высасывающий у них мозг, есть не более чем продукт мифотворчества, источником которого, быть может, являются античные сочинения типа "Естественной истории" Плиния Старшего (297: с.330-333). Также Левкиевская сообщает, что в славянских бестиариях "зверь росомаха изображается исключительно мирным и ни на кого не нападающим существом" (297: с.333), однако заглянув в упомянутый ею источник, обнаруживаем чуть ли не противоположное:

"Pѡccaмaxa звѣрь степны подобны яко песъ а усы и хвостъ подобенъ листу."

"Россомакъ, то же, что россомаха. Россомакъ ѕвѣрь драпежной паче волка в сибирскихъ убѡ странахъ найпаче множатся, легок собою, тѣм же на древа часто скачетъ, и ѿтуду бросается на прочїя ѕвѣри. Аще кто на кожи его спитъ, страшныя сны присно грѣзятся, тѣм же на одеждѣ его, а найпаче на головѣ неповелѣваютъ носити..."

О.В.Белова "Славянский бестиарий" (102: с.218).

"Не исключено, что этот мотив в разных вариациях встречается в европейских бестиариях применительно к другим животным. Ср. похожие вариации в фрагменте о медведе, высасывающем кровь из головы спящего человека:

Медведица... егда обрящет человека спяща, подъемлет едину ногу свою и полагает ю прямо носа человеческаго и творит его не чувствовати вящии отнюдь, и та копает ров созади главы его, и он не чует, и тогда усты своими глотает кровь бедного оного человека и дает ему нечувственную и злую смерть

"Собрания о неких собствах естества животных" Дамаскина Студита
(ГИМ, Увар. 5, XVII в., л.311-313).

Скитание по этнографическим исследованиям образа, описанного Древлянским под именем росомахи, продолжается по сей день. Этому немало поспособствовал В.И.Даль, включив в статью "Росомаха" в своем словаре среди других, вполне достоверных сведений, краткую выдержку из Древлянского с пометой "белорусское": "Злобный дух, человек со звериной головой и лапами, живет в коноплях" (Даль, 4, 104). А из словаря Даля, авторитет которого в русской научной традиции не привыкли подвергать сомнению, фантом, созданный Древлянским, стал автоматически перекочевывать в другие исследования, в частности, в словарь русской мифологии М.И.Власовой (Власова, 1998, с.448), которая уже выдает его за русский материал, явно не заметив у Даля географическую помету. А.В.Гура заимствовал сведения о росомахе непосредственно у Древлянского и с присущей ему старательностью пунктуально воспроизвел все фантазии первоисточника (Гура 1997, с.61,89,98,207), заново актуализировав фантомные черты этого персонажа в современной научной традиции и даже не дав себе труда задуматься о том, что сведения Древлянского явно не согласуются с остальным материалом об этом персонаже" (297: с.333-334).

ИсточникиКрыніцыŹródłaДжерелаSources
Онлайн источникиАнлайн крыніцыŹródła internetoweОнлайн джерелаOnline sources
Википедия (ru)
Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/rosomaha
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Адонис Re: Росомаха
Статус: оффлайн

Росомаха — по сути русалка.

9 May, 2009 - 11:59
Monster Re: Росомаха
Статус: оффлайн

Цитата (автор - Адонис):

Росомаха - по сути русалка.Вообще-то образ росомахи не столь однозначен.

Вот одно из значений, которое даёт этому слову Даль : "Белорус. злобный дух, человек со звериной головой и лапами; живет в коноплях. Каб цябе расамаха задрала! бранное."
Причём заметьте, это существо характерно для белорусского фольклора. wink.gif

http://slovari.yandex.ru/dict/dal/article/...al&stpar1=1.1.1

Более детальное описание росомахи :

"Росомаха - дух в обличье женщины, появляющееся в поле или в лесу; фантастическое существо ("зверь-женщина"), обитающее в ржаном поле или в коноплях; русалка.
Росомахи во ржи... такая с длинными волосами схватит и утащит» (Онеж.).
В. Даль сообщает, что росомаха — «злобный дух со звериной головой и лапами, живет в коноплях» <Даль, 1882>.
Росомаха в поверьях севера России похожа на удельницу, русалку, которая может появляться не только в воде, но и в полях, в лесу. Это женщина с длинными, распущенными волосами, обитающая в ржаном поле. Она хватает и уносит забравшихся в рожь детей. «В лесу росомаха, кукимора <...> Как девка стоит середи лядины (поляны), волосье черное, до сих пор долгие, не косой, так распущены» (Лен.) <Черепанова, 1983>.
В верованиях Старорусского района Новгородской области росомаха ото­ждествляется с русалкой: «Росомахи здесь нет, она в реке живет. Она утром на камню сидела. Волосы распущены и сидит на камне. Она как женщина. Как увидит человека, так в воду — плюх! Все одное, что росомаха, что русалка» <Черепанова, 1996>.
В поверьях Архангельской губернии особыми свойствами наделяется зверь-росомаха. Ср.: «Удар грома во время свадьбы (свадьбы леших.- М. В. > превращает всю честную компанию леших и леших в росомах, оттого-то этого зверя здесь считают проклятым» <Ефименко, 1877>.
Облик росомахи — женщины с длинными волосами, духа поля и полдня, может сливаться с обликом фантастического зверя с длинной золотящейся шерс­тью. Росомаха напоминает «пробегающего ветром» по волнующейся ниве духа-зверя. Это также, по-видимому, дух плодоносного поля или стихийное существе помогающее зреть хлебам: «Рожь качается, что росомаха бежит. Темно-кашта­нового цвета, ржи спелой, и как будто руками машет» (Онеж.)."

10 May, 2009 - 20:53
Адонис Re: Росомаха
Статус: оффлайн

Monster

Первый фрагмент вашего сообщения — это часть статьи в словаре Даля.
Второй — из словаря Марины Власовой "Русские суеверия".

Очевидно, что сообщение Власовой можно разделить на три части:

1) Сообщение Даля о конопляной росомахе-звере.
2) Сообщения всех остальных источников о росомахе-русалке.
3) Упоминание к слову о росомахе-звере в связи с превращениями леших.

Плюс лёгкая попытка связать "духа-зверя" и "русалку" на основе цитаты из книги Черепановой.

Третья часть нас мало волнует, ибо речь о реальном животном, просто в свете мифологии. Эти сведения попали сюда за одноимённостью реального животного и мифологического персонажа.

Со второй частью тоже ясно. Приводятся примеры из севернорусской традиции, рисующие росомаху-русалку. Наверно, можно было найти и ещё больше примеров в этой части. Традиция явно реальная, подтверждаемая разными авторами.

Что касается сведений Даля, то тут Марина Никитична совершает, видимо, сразу две "роковые ошибки". Во-первых, она явно не заметила помету про "белорусское" происходжение сведений Даля. Её словарь заявлен как сборник исключительно русских суеверий, без включения белорусских и украинских поверий. Следовательно "конопляная росомаха" вообще не должна была попасть в словарь. Во-вторых, не увидев даже пометки про белорусское, она, к сожалению, не стала выяснять, откуда взялись сведения Даля, а тут своя история.

Что касается сведений Даля. Сведения эти достаточно специфичны, учитывая что общая картина употребления мифологического термина росомаха совершенно с ними не согласуется, пометка "белорусское" и специфические черты в описании совершенно очевидно указывают, из какого источника он брал сведения.

Наверно, у кого-то начнутся истерические смешки, ибо последнее время я уж слишком часто "пинаю" этот источник… но этот источник — пресловутое сочинение Древлянского! =) Ну, да, я уже много писал на форуме всякого с красивым "гневным" словом "фальсификат". Не буду здесь растекаться мыслью по кактусу.

Даль вообще, к сожалению, очень часто обращается к Древлянскому, он явно знаком с его текстом и периодически в словаре даже даёт прямую ссылку на его авторство тех или иных мифологических сведений (а не только как в нашем случае — просто помета "белорусское"). Вот такие пироги с котятами.

Скажу только, что росомаха (у Древлянского — "расамаха") — один из персонажей, которых Левкиевская в своей статье о фантомах Шпилевского-Древлянского разбирает наиболее подробно и убедительно. А в конце этой части статьи отдельно "плачется" по поводу попадания "конопляной росомахи" в словарь Даля и словарь Власовой.

"Причём заметьте, это существо характерно для белорусского фольклора".

Это существо характерно для произведения Шпилевского! В белорусском фольклоре на самом деле всё же есть сведения о росомахе-духе, причём белорусская традиция по сути полностью соответствует севернорусской. То есть росомаха у белорусов — это персонаж схожий с русалкой. Об этом можно почитать у той же Левкиевской в той же статье, где она приводит ряд цитат из реальных белорусских фольклорных записей с сылкой на источники.

Вернёмся к нашим баранам! Росомаха Даля под лисоголовую всё равно не подходит, т. к. в первоисточнике, у Шпилевского, это полулев-получеловек в коноплях высасывающий мозг у молодых людей! =)

Кстати, у КОТа есть большой белорусский словарик в 2 тома, где должна быть инфа про росомаху у белорусов. Там можно посмотреть, что о росомахе известно от белорусов кроме слов Шпилевского.

11 May, 2009 - 01:59
KOT Re: Росомаха
KOT's picture
Статус: оффлайн

Цитата (автор — Адонис):
Кстати, у КОТа есть большой белорусский словарик в 2 тома, где должна быть инфа про росомаху у белорусов. Там можно посмотреть, что о росомахе известно от белорусов кроме слов Шпилевского.

Так, в этом словаре статья про расамаху идет со ссылками на Древлянского и на Сержпутовского. Вечером проштудирую Древлянского и все словари беларуского фольклора, что имеются под рукой, выделим, что про нее есть в принципе и что — не от Древлянского smile.gif

Вкратце — лохматое беловолосое чудище, от груди и ниже — человек, выше — лев.

п.с. надо будет тему разделить. Росомаху в отдельную ветку smile.gif

11 May, 2009 - 08:50
korg Re: Росомаха
korg's picture
Статус: оффлайн

Даешь фелинокефалов!
Если не брать игровые вселенные, так их и вообще крайне мало. А тут наши — славянские — поделки.

13 May, 2009 - 10:20
Monster Re: Росомаха
Статус: оффлайн

Так значит в белорусском фольклоре это существо с головой льва? Странно как-то. А что ещё о нём известно, кроме того, что оно живёт в коноплях?

13 May, 2009 - 20:12
Адонис Re: Росомаха
Статус: оффлайн

Цитата:
Так значит в белорусском фольклоре это существо с головой льва?


Это у Древлянского она с головой льва. В белорусском фольклоре, зафиксированном в полевых записях, — это существо похожее на русалку (то есть внешне как человек и описывается совсем не как у Древлянского).

По Древлянскому же у неё белая шерсть, ходит на задних ногах, выходит из коноплей только ночью "для приискания корма". Нападает только на самых молодых людей из группы, прогрызает череп и высасывает мозг у живого, тело потом бросает. "Куда девается зимою — неизвестно", видимо, аффтар недопридумал! =)

14 May, 2009 - 00:30
korg Re: Росомаха
korg's picture
Статус: оффлайн

Предлагаю тов. Древлянскому вручить премию (посмертно) за обогащение квазимифологии богатством своих измушлений. Подозреваю, что Г. Гигакс имел его своим предком.

PS Просто интересно, кто еще столько внедрил "научной" информации по фольклорным персоанажам? В смысле, чтоб так убедительно, что даже в фундаментальные труды серьезных ученых повходило

14 May, 2009 - 10:18
Monster Re: Росомаха
Статус: оффлайн

А кто такой Древлянский?
Кстати, а Никифоров тоже попридумывал своих нечистиков?

14 May, 2009 - 22:21
korg Re: Росомаха
korg's picture
Статус: оффлайн

Вот еще росомаха

Росомаха — женщина с распущенными косами. В Росомаху превращаются женщины, которые убили своего ребенка, а сами утопились. Везде появляется с ребеночком на руках, колышет свое дитя, расчесывает ему щучьим гребешком волосики. При приближении людей вместе с ребеночком прячется в воде. Росомахи не вредят людям.

Ярила, Девоя и Перелет-трава. Древняя мифология белорусов

21 July, 2009 - 11:29
Max88 Re: Росомаха
Max88's picture
Статус: оффлайн

На эти легенды мог опереться знаменитый герой.

5 May, 2011 - 08:42
KOT Re: Росомаха
KOT's picture
Статус: оффлайн

что за чушь?
если речь идет о Росомахе из марвеловской вселенной супергероев, то там имя зверя взято благодаря фольклору иннуитов (коренное население Лабрадора, Квебека, Ньюфаундленда), для которых росомаха выступает культурным героем божественного происхождения.

5 May, 2011 - 17:19

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
5 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала
Леший — в славянской мифологии дух леса
Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Полуденица — в славянской мифологии женский дух жаркого полудня, настигающий тех, кто вопреки народному обычаю работает в поле в полдень
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Бабай — у славян страшный старик с заплечным мешком, в который он складывает непослушных детей
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Омутник — дух, обитающий в речных и озерных омутах; водяной
Шишига — у славян маленькое горбатое существо, затягивающее зазевавшихся прохожих в воду
Дворовой — у славян дух-хранитель двора и хозяйственных построек
Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Черти — в славянском фольклоре злые духи
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Полевик — в славянской мифологии дух поля, маленький старичок с волосами и бородою из колосьев и травы
Медведи-оборотни — в ряде культур (как правило северных: скандинавы, финно-угры, балты, славяне) люди, превращающиеся в медведей, и наоборот
Лихо одноглазое — у восточных славян воплощение злой доли в образе одноглазой старухи
Железная баба — в белорусском фольклоре страшное пугало в облике бабы-жабы с железным крюком, живущее в полях и огородах и хватающее детей, которые без разрешения бегают за горохом
Верлиока — в восточнославянских сказках чудовищное агрессивное лесное создание, которое убивает объединённая группа людей, животных и предметов
Огненный змей — по славянской мифологии демон-искуситель и дух-добытчик