Ератники
Ератникив белорусской и русской мифологии проклятые колдуны, обреченные после смерти возвращаться упырями, вредить людям или друг другу
Ератникив белорусской и русской мифологии проклятые колдуны, обреченные после смерти возвращаться упырями, вредить людям или друг другу
Ератникив белорусской и русской мифологии проклятые колдуны, обреченные после смерти возвращаться упырями, вредить людям или друг другу
Ератникив белорусской и русской мифологии проклятые колдуны, обреченные после смерти возвращаться упырями, вредить людям или друг другу
Ератникив белорусской и русской мифологии проклятые колдуны, обреченные после смерти возвращаться упырями, вредить людям или друг другу
Ератнікібелорусское написание названия Ератниковбелорусское написание названия Ератниковбелорусское написание названия Ератниковбелорусское написание названия Ератниковбелорусское написание названия Ератников
Ерестунывариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератников
Еретикивариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератников
Еретицывариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского рода
Еретникивариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератников
Еретницывариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского родавариант русского названия Ератников женского рода
Еритикивариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератников
Клохтунывариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератников
Хлопотунывариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератниковвариант русского написания названия Ератников

Белорусская мифология

В белорусской мифологии ератники — проклятые после смерти колдуны, обреченные вредить людям и друг другу.

У Ератніках бачаць былых ведзьмароў і ведзьмаў, якія перад смерцю жадаюць адрачыся ад сваіх агідных паводзін, але ім не дазваляюць іх уладары — чэрці. Кожную ноч яны павінны з'яўляцца на дарогах, чакаць тут і мучыць запозненых падарожнікаў, рабіць тое самае з людзьмі і на іх уласных дварах і ў пабудовах.

Ератнікі пачынаюць сваю згубную дзейнасць пасля вячэрніх прыцемкаў і працягваюць яе да першых пробліскаў ранішняга золку. Дзёрзкі ератнік раптоўна прыстае да ахвяры і абхоплівае яе аберуч ці хапае за горла, у тым і ў другім выпадку ахвяра губляе прытомнасць ці кідаецца, пакуль не развітаецца з жыццём. Тады ератнік, нацешыўшыся са страху і пакутаў ахвяры, п'е цёплую кроў, а цела нявечыць. Нават калі ахвяра пры першым подступе Ератніка і не разгубілася, далей яна не можа адбіцца.

На шчасце, ератнікоў адносна няшмат, ды і нішчаць яны адзін другога. У такіх выпадках у поўнай начной цішыні два ератнікі неміласэрна грызуцца, драпаюцца, душаць адзін аднаго, і не было яшчэ выпадку, каб адзін з іх застаўся цэлы... Акрамя таго, і людзі навучыліся зжываць са свету ератнікоў, якія, не баючыся грамавых стрэл, могуць быць параненыя вострымі металічнымі рэчамі і хутка гінуць ад уколаў, парэзаў. Пры кожнай пагібелі ератніка матэрыяльнае рэчыва яго ператвараецца ў смярдзючы прах, які разбуральна дзейнічае на здароўе людзей і нават жывёл, калі праз ежу і пітво трапляе ў цела.

Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (156: с.33-34; 449: с.543)

Гораздо опредѣленнѣе обликъ еретниковъ, въ которыхъ многіе хотятъ видѣть бывшихъ колдуновъ и колдуній, пожелавшихъ передъ смертью отрѣшиться отъ гнуснаго поведенія своего, но не допущенныхъ до сего своими властителями — бѣсами, Единственное доброе намѣреніе бывшихъ человѣконенавистниковъ, по смерти ихъ, оплачивается особенною карою: каждую ночь они должны появляться на дорогахъ, поджидать здѣсь и томить запоздалыхъ путниковъ, дѣлать тоже съ людьми и на ихъ собственныхъ дворахъ, въ чертѣ усадебныхъ построекъ и внутри ихъ.

Еретники начинаютъ губительную дѣятельность послѣ вечернихъ сумерекъ и длятъ ее до перваго проблеска утренней зари, — что тѣмъ опаснѣе для людей, которые не могутъ предусмотрѣть врага въ темнотѣ. Дерзкій еретникъ внезапно пристаетъ къ жертвѣ и обхватываетъ ее обѣручъ, или схватываетъ за горло: въ томъ и другомъ случаѣ жертва теряетъ сознаніе, или безсильно мечется до потери жизни. Тогда еретникъ, насладившись страхомъ и муками жертвы, пьетъ теплую кровь ея, а тѣло уродуетъ. Даже и въ томъ случаѣ, когда жертва пе потерялась при первомъ подступѣ еретника, oтъ послѣдняго нельзя отдѣлаться "ни пестомъ, ни крестомъ": перваго не боится врагъ, a второй попадаетъ въ пространство, откуда увернулся еретникъ; при томъ же, будучи обхвачена и сдавлена, жертва не въ состояніи сдѣлать и этой послѣдней обороны.

Къ счастью людей, еретниковъ относительно немного, да и тѣ изводятся самими же еретниками, при встрѣчѣ другъ съ другомъ. Тогда, при полной ночной тишинѣ, два еретника немилосердно грызутся, царапаютъ, душатъ одинъ другого, и не было еще случая, чтобы одинъ изъ нихъ уцѣлѣлъ. На семъ прерывается бытіе еретника, который уже отбываетъ потомъ однѣ замогильныя кары. Кромѣ того и люди иаучились изводить еретниковъ, которые, не страшась громовыхъ стрѣлъ, уязвлямы, однако, острыми металлическими предметами, и скоро гибнутъ отъ уколовъ, порѣзовъ, При каждой гибели еретника матеріальное вещество его обращается въ зловредный прахъ, разрушительно дѣйствующій на здоровье людей и даже животныхъ, когда пищею и питьемъ вводится въ тѣло.

K.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.61-62)

Русская мифология

Еретики, они читают книжки и друг от друга перенимают. "Водят они как-то. Терят дорогу человек, не видит домой попасть и потом болеет. Запускают чё ли. Бог их знает, чё они там. Как они, чё они делают? Словами, раньше чернокнижье како-то было. Раньше медведями ходили да волком бегали здесь, еретики-те. У нас папа даже видал. Вот это знали дак. Волком оборачивались, обертывались. И медведем ходили. Было раньше это, верили. А сейчас верить не стали и сами — шишки.

Триха Водчиных был — тот сущий еретник. Он оборачивался волком. У нас папа говорил, 93 года он умер, папа. И здешны, местны мы были. И тот местный был.

О.А.Черепанова "Мифологические рассказы и легенды Русского Севера".
№338. Записано в 1987 году в Усть-Цилемском р-не Республики Коми (401)

В русской мифологии еретники (еретики) и еретницы — умершие колдуны и колдуньи (в том числе, бывшие при жизни оборотнями) и ставшие после смерти упырями, либо другой схожей нежитью.

Во многих районах России, в основном на севере, северо-востоке, в Поволжье, в Сибири, еретиками, еретицами именовали колдунов, колдуний:

"Крестьяне до сих пор верят в порчу, думают, что еретникам и еретницам, то есть злым людям, знающим наговоры, легко испортить молодых...

Еретник портит людей двояко: через зелье и может напустить так, по ветру."

Васнецов Н.М. "Материалы для объяснительного
областного словаря вятского говора", 1907 (1123 по 48: с.170)

В верованиях Печорского края еретница сходна с вещицей, ведьмой: она летает через трубу, поедает младенцев.

Характеристики еретиков и еретиц в поверьях традиционны для общерусских представлений о колдунах и колдуньях; иногда это наделяемые сверхъестественными, колдовскими способностями, но особо злые существа. "Ереститься" вообще означает "сердиться, злиться", а "ерестливый" — "сердитый, злой". "Ересно" — "волшебство, колдовство"; "еретничать" — "колдовать" (по записям Вятской и Архангельской областей):

"Ране ересно напущали на скота да, на свадьбах да, худые люди всякие"

Архангельская губерния (48: с.170)

Еретик — это и "вероотступник", "отщепенец". Еретиками и еретицами в тех же районах России именовали умерших колдунов и колдуний (или даже исключительно покойников-колдунов и колдуний — в отличие от живых колдунов). Еретики-покойники и еретицы-покойницы сходны по описаниям с упырями, вурдалаками.

"Еретником слывет в настоящее время у нас тот, кто совершенно не верует в Бога и отвергает его законы, или кто еще не раскольник. Такое понятие распространено и поддерживается в народе раскольниками и раскольницами. Бывали же такие люди, которые ходили ночами по деревням, хватали людей и ели. Еритики — были люди не живые, а умершие, почему, если они сильно надоедали людям, то народ собирался днем к могиле известного в жизни колдуна, раскалывал ее, доставал ниц лежащего еритика и жег на костре, или же забивал ему в спину осиновый кол, не позволявший еретику более вставать и выходить из могилы. Один и тот же человек — кудесник, знахарь и порчельник называется в жизни колдуном, а по смерти, если бы он заходил по ночам и стал бы есть людей, — что бывало на веках, — еретиком."

П.С.Ефименко "Материалы по этнографии русского населения
Архангельской губернии", 1877 (1131: Вып.1, с.186-187)

Согласно верованиям Южной Сибири, еретик — "умерший колдун, знахарь, встающий из могилы в полночь и шатающийся до первых петухов. Простой народ верит, что еретики, вставая из могилы ночью, не могут, однако же, ходить..., но скачут" (48: с.170).

В записях Пермской и Тульской губерний еретики и еретицы часто упоминаются в заговорах, ограждающих "от волхуна, от бабы самокрутки и девки простоволоски; от еретников, от клеветников..." (48: с.170); "от ведунов и полуведунов, от тридевять колдунов и полуколдунов, от учеников и полуучеников, от ненавистников, от еретиков, полуеретиков, от метниц и полуметниц, от еретиц и полуеретиц" (286: с.144).

При этом в судебных делах XVII-XVIII веков заговоры именовали не иначе как "еретическими речами": "...еретические речи и письма являлись ярким свидетельством преступности, тогда заговор особенно строго рассматривался и осуждался" (1132: с.112).

В поверьях Тамбовской губернии "еретицы — женщины, заживо продавшие душу черту". Днем они "ходят в виде безобразных, оборванных старух, к вечеру собираются в поганых оврагах, а ночью уходят в провалившиеся могилы, в гробы нечестивых". Провалившиеся могилы — "верное пребывание еретиц". Тот, кто случайно оступится в такую могилу, иссохнет, если же увидит в ней еретицу — умрет. "Бродят" еретицы весной и осенью. Не попадая в могилы, пробираются через трубы в бани и там пляшут.

Мертвые колдуны и колдуньи традиционно наделяются способностью "ходить" после смерти. Эти "посмертные хождения" в XIX-XX веках объясняются по-разному: колдунов "земля не принимает" (Саратовская губерния); они "не гниют в земле до времени", лежат неспокойно (Ярославская губерния) (286: с.144). Кроме того, по Уральским поверьям, "Злокозненный воржец" (колдун) с досады, что земля не принимает его "в известные дни и часы, встает и грызет тех, кто попадается в руки", а заодно мстит обижавшим его при жизни (48: с.171).

Нетленность (а точнее — некое "замершее бытие" нераздельно связанной с телом души) — свидетельство особой отмеченности умершего. В поверьях XIX–XX веков такое "неумирание" — участь и греховных, и праведных или невинно страдавших, убитых; с тем, однако, уточнением, что греховный мертвец — колдун, еретик — всегда беспокоен, "не определен к месту", вреден. В уральском повествовании "дущегубец и еретик" Стенька Разин, принужденный обитать в землянке-избушке "в земле Турского салтана", говорит о себе:

"Аки богоотступника, душегубца, изменника, еретика, душу свою и тело отдавши Сатане, меня ни в рай не впустили, ни в ад не приняли; от меня и земля, и вода, и огонь, и воздух с ветрами буйными отказались. Тогда сила невидимая мой прах собрала и оживила, и вот в сии места уединенные поселила. Здесь я буду ждать до второго пришествия, до Страшного Суда; тогда судьба моя окончательно решится, тогда и муку мне положут настоящую, по делам моим, какую заслужил. Теперь же пока тиранят меня два змия ужасные... И вот таким-то родом мучусь я целых полтораста лет, не умираю и не умру: земля меня, душегубца и еретика, не принимает..."

Железнов "Уральцы. Очерки быта уральских казаков", 1910 (1135: Вып.1, с.92-93)

Сродни этому также представление о том, что тела отлученных от церкви пребывают в земле нетленными, так к примеру, по материалам XVII века, тело самозванца, выдававшего себя за сына Бориса Годунова, рассыпалось в прах лишь по прочтении над ним разрешительной молитвы (1136: с.92).

По поверьям Новгородской и Вятской губерний, умершие без покаяния и причастия и "не сдавшие чертей" колдуны бродят, пока их тела не съедят черви.

"Колдун передает свое знание в глубокой старости и перед смертью, иначе черти замучат его требованиями от него работы. Но если колдун умрет, не передав никому своих тайн, "он ходит оборотнем. Эти превращения и хождения по свету колдунов по смерти бывают и в таком случае, если колдун заключил договор с чертом на определенное число лет, а умер, по определению судьбы, раньше срока. Вот он и встает из могилы, доживая на свете остальные годы. Подозревая, что такой-то покойник ходит по ночам в разных видах, считают необходимым забить в могилу осиновый кол, так, чтобы он прошел мертвецу сквозь груди — тогда колдун ходить уже не станет."

А.И.Трунов "Понятия крестьян Орловской губернии
о природе физической и духовной", 1869 (1134: с.17)

Так или иначе, но наделенные сверхъестественными силами, способностями колдуны сохраняют их и после смерти: они не оканчивают свое существование, но продолжают "жить".

Согласно поверьям Русского Севера (Новгородская губерния), у еретиков могут быть медные (оловянные) глаза и железные когти; у них "зубы длинны и огонь во рту". Облик "встающих по смерти" колдунов, в общем, повторяет облик живых, лишь обряженных в "смертную" одежду людей, но они наделены длинными, острыми зубами, "сокрушающими сталь", и способностью стремительно бегать, "бежать наравне с лошадью" (иногда еретик бежит, не разжимая сложенных крестом на груди рук).

О том, чтобы у умершего, а особенно у колдуна, руки были сложены крестом, родственники заботились со всем тщанием. Считалось, что если сложенные крестообразно руки так и застынут, не переменив положения, то колдун уже не сможет ими воспользоваться. И значит в его арсенале останутся только зубы, хотя и этого более чем достаточно, поскольку "стальные" клыки еретика в состоянии справиться с чем угодно. Наличие аномальных зубов, кстати — характерная черта многих мифологических персонажей: тонкие и острые зубы водяного, красные у русалок, железные у шуликунов, и конечно же клыки упырей и вампиров.

Согласно распространенным представлениям, мертвые колдуны, еретики и еретицы, преследуют людей, кусают их, пьют кровь, а чаще — пытаются загрызть, заесть:

"Досель, говорят, худо от еретиков было, сохрани Бог, как худо.

<...>

После того, как Христос по земле прошел, — еретикам ход усекло, вся нечисть разбежалась; а то было время: только солнце село, — не оставайся один на улице: беда!.. Да и в избу ползут. Из-за того у изб все волоковые окна были. Как солнце за лес — и оконце закрывают."

Архангельская губерния (48: с.172)

Еретики особенно опасны ночью, до пения петухов. Однако, если не оглядываться на него, еретик-колдун может быть не страшен.

В Сибири, Поволжье, на севере России, в некоторых других районах еретиками, наряду с покойниками-колдунами, именуются и вообще все беспокойные, вредящие мертвецы, которые выходят из могил: по поверьям Забайкалья, еретик — это "который помрет, а затем ходит"; по записям из Вологодской губернии, еретник — тень покойника (48: с.172).

Могилы подозреваемых в "хождениях" колдунов разрывали, поворачивали покойников ниц, подрезали им пятки, вбивали в спину осиновый кол.

Причины "хождения по смерти" покойников-неколдунов разнообразны. Особенно опасны, вредны умершие неестественной, безвременной смертью (самоубийцы, опойцы). Это люди, прервавшие отпущенный им срок бытия, но доживающие его за гробом или — по роду своей смерти — попавшие в распоряжение нечистой силы, сами ставшие частью природных стихийных сил, наделенные способностью влиять на эти силы: "выпивать" влагу, "наводить" тучи и тому подобное.

В заговоре из Симбирской губернии еретником именуется "опивец зубастый, головастый, как гадина", существо получеловеческое-полустихийное, "отводящее" дождь, тучи:

"...в гробу [он] распластался, язык его в темя вытягался; Божий тучи мимо проходят, на еретника за семь поприщ дождя не изводят. Беру я, раб Божий, от дупла осинова ветвь сучнистую, обтешу орясину осистую, воткну еретнику в чрево поганое, в его сердце окаянное, схороню в блате смердящем, чтобы его ноги поганые были не ходящие, скверные его уста не говорящие, засухи не наводящие..."

Симбирская губерния (48: с.172)

Причиной беспокойства умершего и обращения в еретика могло быть и его непогребение, погребение не "по правилам" без должных обрядов, проклятье (заклятье) близких, тайный сговор с нечистой силой.

По поверьям Сургутского края, люди, которые становились еретиками, порою не отличались при жизни ничем особенным и лишь перед смертью предупреждали домашних, чтобы их опасались. Всех "сомнительных покойников" оставляли на несколько дней в церкви, без погребения.

Нередко, в представлении крестьян, "ходил" не сам умерший, но обратившийся в него нечистый: так, на Урале говорили, что в облике "не сдавшего художество" покойного воржеца ходит Дьявол; а в Орловской губернии считалось, что выедая внутренности умершего, черт помещается в его коже. Д.К.Зеленин приводит это поверье как общерусское (1143).

На Русском Севере были популярны такие рассказы о женихах и мужьях-еретиках:

"Были три мушшыны и три невестки... Оны ушли промышлять, эти мужья-то. Промышляли ходили — зашли в избушку; избушку истопили и угорели до смерти. И, значит, пришли еретики к ним, свои платья сняли, ихно платье на себя надели. К жонам и пришли ихним, вроде как мужья пришли..."

Архангельская губерния (48: с.173)

По поверьям, "войти в человека" стремился и ставший еретиком покойник, колдун.

"[Злые колдуны] подстерегают минуточку, когда к суседу подойдет скорая смертушка, и только душа расстанется с телом, ерестун входит в покойника. Тогда в семействе пойдут нехорошие дела — неподобные. И такие есть ерестуны, которые "обвертываются", то есть принимают на себя чужой лик и стараются пробраться в свою или чужую семью. Живет ерестун, кажется, как надо быть хорошему крестьянину, а смотришь, из семейства и из деревни станут пропадать люди один за другим: это их ерестун поедает. Чтобы извести обвороченного колдуна, надо взять плетку от коня нелегченного и ударить ерестуна на испашку [наотмашь]. Тогда он с ног долой, и до могилы в нем души нет. А чтоб он опять не ожил в гробу, так надо ему вбить осиновый кол в спину: промеж самых плеч."

Олонецкий край (48: с.173)

В одном деревне люди часто пропадали. Вот как-то умер там один старик, стали сыновья готовить его к погребенью. И случайно остановился в этом доме странник. Как поглядел он на покойника, отшатнулся и возопил:

Еретник! Еретник! Да в нем же плоти ни кусочка не осталось, все черти сожрали, кроме кожи. А внутрь залез нечистый и лег под видом мертвеца!

Сыновья, понятное дело, возмутились, уж хотели было поколотить странника, а тот говорит:

— Жизнью клянусь — еретник! У вас в деревне, случалось, люди не пропадали? Братья только руками развели — решили поступить так, как странник присоветовал. Вскипятили два чугуна воды и облили мертвое тело. И выскочил вдруг черт из покойника и кинулся вон из избы, но угодил не в дверь, а простенок вышиб.

Поблагодарили братья странника, а что от отца осталось, похоронили у себя на задворках. На прощанье гость сказал:

— Нет его вины, что стал еретником. Это черти его подстерегли на смертном одре. Всех же страшней живые еретникиоборотни. Те принимают обличье человечье и живут среди людей. Они-то и загрызают живых.

— Коли нету вины отцовой, отчего же людишки у нас пропадали? — спросил старший брат.

— Стало быть, есть среди ваших деревенских ерестун-оборотень.

— А как его спровадить из деревни?

— Взять плетку от молодого жеребца и хлестануть ерестуна наотмашь — из него и дух вон. А чтоб не ожил в гробу, вбить ему осиновый кол промеж плеч.

— За колом дело не станет, — сказал младший сын. — Но как распознать оборотня?

— В том я вам помогу, — ответствовал странник и вынул из мешочка какой-то засушенный корешок. Поднес его к свечке и, глядя на черный едкий дымок, начал читать заговор:

— В гробу еретник распластался,

Язык его в темя вытягался.

Божьи тучи мимо проходят,

На еретника за семь поприщ дождя не изводят.

Беру я, раб божий, от дупла осинова ветвь сучнистую,

Обтешу орясину остистую,

Воткну еретнику в чрево поганое,

В его сердце окаянное,

Схороню в болоте смердящем,

Чтоб его ноги поганые были не ходящие,

Скверные его уста не говорящие,

Засухи не наводящие.

И вызнал-таки странник ерестуна — им не кто-нибудь, а сын старосты оказался. Вот была морока, пока его на чистую воду вывели!

"Под видом мертвеца" (306: с.202)

Плетка или недоуздок от нелегченного коня или новая погонялка — традиционные средства против ерестунов в поверьях многих районов России. Боится еретик крика петуха; боится, по мнению калужан, и кошки. Жители Архангельской губернии полагали, что распознать еретика и спастись от него можно, уколов петуха иголкой и приговаривая, когда петух запоет: "Спаси, Господи, от лихого люда, от мертвого, от нечистого. Запой, Божья птица, красный петух, голосистый звон, прогони от меня рабы Божьей [имя] мертвого мертвяка, обратно в гроб, в сыру землю". В быличке, записанной на Пинеге, еретик при пении петуха обращается в дерево.

В повествовании из Вятской губернии еретника, поселившегося в новом доме, изживает приказный — с помощью "колдовского" писания деловых бумаг, пистолета и шпаги.

Увидеть еретика можно с помощью корня травы адамовой головы. В многочисленных повествованиях (в частности в Архангельской губернии) о еретиках, прикидывающихся людьми, их распознает младенец (дитя до семи лет), которого специально для этого ставили иногда в красный угол.

Согласно поверьям Прионежья, уберечься от еретика можно, начертив на окнах и дверях свечой Страстного четверга кресты; посыпав пол золой, положив на окно кусочек железа.

Боится он лутошки, ладана, травы «чертогона» (чертополоха).

В травниках упоминаются такие средства против еретиков: "Есть трава Царевы очи... угодна в дому своем, и живот человеку пользует, и на суд возьми с собою — не осужден будешь, или в путь идучи на который промысл возьми с собою — вельми добра. Аще который человек хощег в пир идти — не боится еретика..." (48: с.173-174)

Беспокойный умерший, колдун, еретик персонифицирует смерть, уничтожение, представляемые как поедание человека стремительно перемещающимся длиннозубым мертвецом. В верованиях Сибири, северных, северо-западных районов России отмечен железнозубый лесной, водяной еретик, существо и человеческое, и стихийное, связанное с лесом, водой. На Колыме это — "чудовище, живущее в глубине лесов и пожирающее случайно зашедших к нему путников". В рассказе, записанном на Вологодчине, "железнозубые парни" приходят на посиделку из озера и поедают всех девушек, кроме одной.

Сходные существа, в повествовании из Новгородской области, появляются из-за леса:

...смотрели-смотрели, наслухали — идут! Валит артель, гармонь играет, песни поют! И идут не от деревни, а из леса, из темного леса.

<...>

А эта девчонка-то* позвала сестру и говорит:

"Катя!.. Пойдем домой! Они говорят, а зубы длинны и там огонь у них во рту. Это неправдошны ребята".

Новгородская область (48: с.174)

Видимо, такие образы связаны и с представлениями о нечистых, злых духах, и с представлениями о лесных, водяных божествах-пожирателях, которые прослеживаются в поверьях многих народов (48: с.174).

Мифология кетов

В мифологии кетов, одного из малых народов Западной Сибири, ератником или ере́тиком может называться любой злокозненный персонаж, насылающий порчу, в том числе женского рода, как разновидность Доотэм бам (1137: с.52), но чаще всего это, также, как и у славян — покойник, бывший при жизни дурным человеком, нечестным знахарем, злым колдуном (1137: с.313, с.306). При этом само слово "ератник", вероятно, заимствовано кетами у русских.

Раньше люди жили в землянках. Осенью мужчины пошли на охоту, две женщины в землянке остались. Одна из них бездетная. Вечером бездетная взяла лыжи, за дровами собралась — надо, чтобы огонь всю ночь горел. Идет, нашла сухую сосну. Хотела топором стукнуть, оглянулась — ератник сидит, смеется тонким голоском. Женщина пошла дальше на лыжах. Где остановится у сухого дерева, стукнет топором — «хи-хи!» раздается. Она говорит:

— Сколько хожу, все деревья сырые попадаются.

Много деревьев попробовала, назад домой побежала. В землянку вошла, говорит другой женщине:

— Уходи с детьми скорее! Я видела страшно́го, с четырьмя пальцами, волосатого.

Та детей за пазуху затолкала, по следу охотников побежала.

Вторая сидит на улице, нож точит. Он вокруг ходит:

— Хи, хи, хи!

Она повернулась:

— Ты кто такой?

Ератник!

— Зачем пришел?

— Людей есть.

— Я тут одна. Отгадаешь загадку, тогда съешь меня. Я залезу на верхушку сосны, а ты слушай, что скажу. Будешь слушаться, дам оленя.

Тут рядом стояла оленья упряжка. Она песок в подол насыпала, говорит:

— Открывай шире рот, глаза, нос, уши!

Он открыл; глаза, рот растягивает. Женщина песок бросила.

Ератник говорит:

— Что-то сор попадает!

А она велит ему еще шире глаза открыть. Он попросил сор из глаз вынуть. Она все ресницы повыдергала, сама на санку прыгнула, поехала. Тот закричал, маленькие ератники прибежали. Она посредине тундры* прорубь сделала, сосновыми ветками прикрыла, чтобы незаметно было. Думает: «Не догонят, в случае чего оленя отпущу».

Маленькие ератники бегут, в воду падают. Баба пуще смеется. Старый идет, слепой, на ощупь. Лихо* кричит, прорубь обошел, по дороге быстро погнался. Она теленка-оленя отпустила. Он добежал до оленя, схватил его. Она тем временем к своим людям добралась. Рассказала все, как было: что другая женщина к охотникам с детьми убежала, что страшно́й ератник гнался, а маленькие в прорубь попали, наказывала:

— Не ходите в ту тундру!

С тех пор люди бояться ератников стали.

Записано Е.А.Алексеенко в 1960 году
в поселке Верхне-Имбатское от К.Х.Бальдиной (1137: с.249-250)

Персонаж, поименованный здесь рассказчицей "ератником", обладает типичными для фольклора кетов, и некоторых других сибирских народов, свойствами злокозненных существ мира не-людей — излишней волосатостью, четырехпалостью, как наиболее очевидными признаками уродства в целом (1137: с.306).

ИсточникиКрыніцыŹródłaДжерелаSources
Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Зверушка (вроде готовая статья, но при этом велика вероятность расширения)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/eratniki
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Саратовская губерния (область)Саратовская губерния (область)Саратовская губерния (область)Саратовская губерния (область)Саратовская губерния (область), Самарская губерния (область)Самарская губерния (область)Самарская губерния (область)Самарская губерния (область)Самарская губерния (область), Вятская губерния (область)Вятская губерния (область)Вятская губерния (область)Вятская губерния (область)Вятская губерния (область), Архангельская губерния (область)Архангельская губерня (вобласць)Архангельская губерния (область)Архангельская губерния (область)Архангельская губерния (область), Ярославская губерния (область)Ярославская губерния (область)Ярославская губерния (область)Ярославская губерния (область)Ярославская губерния (область), СибирьСібірSyberiaСибірSiberia, Новгородская губерния (область)Новгородская губерния (область)Новгородская губерния (область)Новгородская губерния (область)Новгородская губерния (область), Вологодская губерния (область)Вологодская губерния (область)Вологодская губерния (область)Вологодская губерния (область)Вологодская губерния (область), Тульская губерния (область)Тульская губерния (область)Тульская губерния (область)Тульская губерния (область)Тульская губерния (область), Орловская губерния (область)Орловская губерния (область)Орловская губерния (область)Орловская губерния (область)Орловская губерния (область), Олонецкая губерния (Олонецкий край)Олонецкая губерния (Олонецкий край)Олонецкая губерния (Олонецкий край)Олонецкая губерния (Олонецкий край)Олонецкая губерния (Олонецкий край), Витебская областьВіцебская вобласцьObwód witebskiВітебська областьVitebsk Region, Пермская губерния (область)Пермская губерния (область)Пермская губерния (область)Пермская губерния (область)Пермская губерния (область), Астраханская губерния (область)Астраханская губерния (область)Астраханская губерния (область)Астраханская губерния (область)Астраханская губерния (область), ЗабайкальеЗабайкальеЗабайкальеЗабайкальеЗабайкалье, ПрионежьеПрионежьеПрионежьеПрионежьеПрионежье
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

korg Re: Ератники
korg's picture
Статус: оффлайн

У меня такое ощущение, что и у россиян был похожий образ... Что-то с железными зубами такое...

17 December, 2015 - 16:46
Дмитрий Re: Ератники
Дмитрий's picture
Статус: оффлайн

В одной из книг Грушко и Медведьевой были "еретник" и "еретница" - это не из этой же серии нечести?

17 December, 2015 - 21:08
KOT Re: Ератники
KOT's picture
Статус: оффлайн

оке, проверю, спасибо.

18 December, 2015 - 01:20
korg Re: Ератники
korg's picture
Статус: оффлайн

>>>Причины "хождения по смерти" покойников разнообразны (см. ПОКОЙНИКИ).

Так и должно быть?

15 January, 2016 - 09:27
KOT Re: Ератники
KOT's picture
Статус: оффлайн

Процессия ж. Все будет.

16 January, 2016 - 12:13
korg Re: Ератники
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации всех статей. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — посмертия
- домен — неупокойники
- тип — ревенанты
- класс — упыриные
- семейство — личи
- род — ЕРАТНИКИ
- виды — ератник беларуссий, еретник русский
- подвиды —

Национальная классификация

- Нежить

Физиология

- Человек

Ареал

- Саратовская губерния (область), Самарская губерния, Вятская губерния (область), Архангельская губерния (область), Ярославская губерния (область), Сибирь, Новгородская губерния (область), Вологодская губерния (область), Тульская губерния (область), Орловская губерния (область), Олонецкая губерния (Олонецкий край), Витебская область, Пермская губерния (область), Астраханская губерния (область), Забайкалье, Прионежье

Среда обитания

- Ночь, Дорога, Усадьба

Дополнительные способности-особенности

- Членовредительство, Кровопийство, Происхождение из умерших, Металличность/минеральность, Быстрота, Вселение

Культурно-географическая

- Русская мифология и фольклор, Белорусская мифология и фольклор, Мифология кетов (остяков)

31 May, 2017 - 16:21
Кыць-малой Re: Ератники
Кыць-малой's picture
Статус: оффлайн

Замечательная статья!
У нас (в Киеве) слово «еретик» встречается исключительно в значении «тот, кто против веры» или даже «вероотступник». В общем, в том же, что и «ересь». И мне всегда было не понятно: почему существо типа упыря во всевозможных фольклорных классификациях вампиров упорно называют именно этим словом. Думала: ну, простой народ не очень придирчив к терминам, вот и возникла когда-то путаница. А тут выходит дело всё в том, что само слово имело другое значение, и история его трансформации в народном сознании близка к истории «кощуна» — который в своё время означал что-то вроде чародея, а сегодня от него осталось только «кощунство».
Пласт обработанного материала впечатляет. А информация выглядит такой… чистой, без налёта массовой культуры или моды. Буквально чувствуется, как мыслили и воспринимали мир те, кто верили в них — этого не встретишь в материалах по большинству других вампирообразных. Очень интересная и познавательная статья!
Большое спасибо автору!

10 November, 2018 - 12:24

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
9 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Блуждающие огоньки — таинственные природные явления или мифологические существа, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах
Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Полуденица — в славянской мифологии женский дух жаркого полудня, настигающий тех, кто вопреки народному обычаю работает в поле в полдень
Паляся — в фольклоре Беларуси и северо-запада России женский дух поля
Шишига — у славян маленькое горбатое существо, затягивающее зазевавшихся прохожих в воду
Моховик — по славянской мифологии дух мшистых болот, самый маленький из лесных духов
Пустодомка — в русском фольклоре нечистый дух в пустом доме; кикимора
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Коловёртыши — в восточнославянской мифологии помощники ведьмы, колдуна или домового, накапливающие в себе достаток и приносящие его в дом
Стрыга — в западно-славянской и карпато-балканской мифологиях ведьма, нежить, упырица, пьющая человеческую кровь
Капялюшники — какие-то нечистики в рассказах Витебщины (север Беларуси), способные к оборотничеству, а также обладающие свойствами, характерными для блуждающих огоньков
Полкан — легендарный богатырь или чудовище-людоед, русский лубочный аналог кентавра
Блуд — в восточно-славянском фольклоре лесной дух, который сбивает с дороги путников, заставляет их плутать по лесу, заводит в болото или чащу
Умран — в фольклоре русских жителях берегов реки Ояти покойник-ератник-упырь, встающий по ночам из могилы и пугающий беременных женщин
Пастень — В фольклоре русского северо-запада домовой, который является в виде тени на стене и наваливаясь на спящих, душит их
Муу шубуун — в бурятском фольклоре, дух-оборотень в образе красивой девушки с птичьим клювом, прикрывая который ладонями, она заманивает человека и затем съедает
Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала
Леший — в славянской мифологии дух леса