Жыж
Жыжв белорусском фольклоре дух огня, который постоянно расхаживает под землей, испуская из себя пламя
Жыжв белорусском фольклоре дух огня, который постоянно расхаживает под землей, испуская из себя пламя
Жыжпаводле беларускіх паданняў, дух агню, які пастаянна ходзіць пад зямлёй, выпускаючы з сябе полымя
Жыжв белорусском фольклоре дух огня, который постоянно расхаживает под землей, испуская из себя пламя
Жыжв белорусском фольклоре дух огня, который постоянно расхаживает под землей, испуская из себя пламя
Жижрусское написание названия Жыжа, белорусского духа огнярусское написание названия Жыжа, белорусского духа огнярускае напісанне імя Жыжа, беларускага духу агнюрусское написание названия Жыжа, белорусского духа огнярусское написание названия Жыжа, белорусского духа огня
Жыжальвариант имени Жыжа, белорусского духа огнявариант имени Жыжа, белорусского духа огняварыянт імя Жыжа, беларускага духу агнювариант имени Жыжа, белорусского духа огнявариант имени Жыжа, белорусского духа огня
Знічлитовское (у древних яцвягов) имя Жыжа, духа огнялитовское (у древних яцвягов) имя Жыжа, духа огнялітоўскае (у старажытных яцвягаў) імя Жыжа, духу агнюлитовское (у древних яцвягов) имя Жыжа, духа огнялитовское (у древних яцвягов) имя Жыжа, духа огня

"Согласно беларусскому преданью, дух огня, который постоянно расхаживает под землей, испуская из себя пламя. Если Жыж ходит тихо, то согревает только почву, если быстро, то производит пожары, истребляющие леса, сенокосы и нивы" (8). Предложен (а возможно, и выдуман) фольклористом XIX века Павлом Шпилевским-Древлянским.

Жыж — бог агню, тое ж самое, што Зніч у Літоўцаў (ці, лепей, — старажытных Яцвягаў). Беларусцы вераць, нібыта Жыж тое й робіць, што расхаджвае пад зямлёй і там выпускае з сябе агонь. Калі ён ходзіць ціха, то праз гэта, кажуць, саграваецца зямля; калі ж ходзіць хутка, зямля загараецца; адсюль адбываюцца пажары ў розных месцах зямной паверхні; пажары гэтыя, кажуць, нішчаць лясы, выпальваюць сенакосы, сушаць агароды, палі, з-за чаго яны робяцца бясплоднымі.

"Зрэшты, пра Жыжа мала вядома ў Беларусі: яго ведаюць толькі, здаецца, у Менскай губерні. Прыслоўі: "Жыж унадзіўся" — гэта значыць засуха ці пажар сталі часта ўзнікаць; "Няўмычны, як Жыж" — неадчэпны, прыліплівы, як Жыж; "Жыжка села" — нешта накшталт высыпкі ці лішая села, узнікла (на губах). Жыжка ва ўласным значэнні — прышч на губах, вогнікам іначай названы ў Беларусі" (156: с.36).

Жыж — бог огня, то же, что Знич у Литовцев (или, лучше, — древних Ятвягов). Белорусцы верят, будто Жыж то и делает, что расхаживает под землею и там выпускает из себя огонь. Когда он ходит тихо, то чрез это, говорят, согревается земля; когда же расхаживает быстро, то земля загорается; отсюда происходят пожары в различных местах поверхности земной; пожары эти, говорят, истребляют леса, выпаливают сенокосы, сушат огороды, поля, отчего они делаются бесплодными.

Впрочем, о Жыже мало известно в Белоруссии: его знают только, кажется, в Минской Губернии. Поговорки: "Жыж унадзився" — Жыж, т.е. засуха или пожар, стали часто появляться; "Неумы́чны, як Жыж" — неотвязчив, прилипчив, как Жыж; "Жыжка сёла" — что-то вроде сыпи или лишая село, показалось (на губах). Жыжка в собственном значении — прыщ на губах, о́гником иначе называемый еще в Белоруссии.

П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: с.272-273)

"У беларускiх павер'ях — міфічная істота, бажаство падземнага агню, увасабленне пажару. Жыжаль жыве пад зямлёй, выкідваючы час ад часу з сябе страшнае полымя. Паданне гаворыць аб тым, што ў звычайным, спакойным стане ён крочыць пад зямлёй ціха, павольна, абаграваючы сваім полымем зямлю; калі ж ён раз'юшыцца і пачне паскараць свае крокі, то полымя прарываецца на паверхню зямлі, і ад яго загараюцца лясы, балоты, лугі, хлеб на палях, высушваецца зямля. Калі раптоўна пачынаюцца стыхійныя (часцей за ўсё — лясныя) пажары, беларусы гавораць: "Жыжаль унадзіўся". Па некаторых павер'ях, Жыжаля імкнуўся знішчыць сваімі забойнымі вогненнымі стрэламі вярхоўны языцкі бог, валадар нябеснага агню, Пярун" (33: с.64).

"В белорусских поверьях — мифическое существо, божество подземного огня, олицетворение пожара. Жижель живет под землей, выбрасывая время от времени из себя страшное пламя. Предание говорит о том, что в обычном, спокойном состоянии он шагает под землей тихо, медленно, обогревая своим пламенем землю; если же он разгневается и начинает ускорять свой шаг, то пламя прорывается на поверхность земли, и от него загораются леса, болота, луга, хлеб на полях, высушивается земля. Если внезапно начинаются стихийные (чаще всего — лесные) пожары, белорусы говорят: "Жижель повадился". По некоторым поверьям, Жыжеля стремился уничтожить своими убийственными огненными стрелами верховный языческий бог, повелитель небесного огня, Перун" (33: с.64).

Жыж — "паводле беларускіх паданняў, дух агню, які пастаянна ходзіць пад зямлёй, выпускаючы з сябе полымя. Калі Жыж ходзіць ціха, то толькі сагравае глебу, калі хутка, то вырабляе пажары і так знішчае лясы, сенажаці і нівы" (8). Прапанаваны (а магчыма, і выдуманы) фалькларыстам XIX стагодзя Паўлам Шпілеўскім-Драўлянскім.

"У беларускiх павер'ях — міфічная істота, бажаство падземнага агню, увасабленне пажару. Жыжаль жыве пад зямлёй, выкідваючы час ад часу з сябе страшнае полымя. Паданне гаворыць аб тым, што ў звычайным, спакойным стане ён крочыць пад зямлёй ціха, павольна, абаграваючы сваім полымем зямлю; калі ж ён раз'юшыцца і пачне паскараць свае крокі, то полымя прарываецца на паверхню зямлі, і ад яго загараюцца лясы, балоты, лугі, хлеб на палях, высушваецца зямля. Калі раптоўна пачынаюцца стыхійныя (часцей за ўсё — лясныя) пажары, беларусы гавораць: "Жыжаль унадзіўся". Па некаторых павер'ях, Жыжаля імкнуўся знішчыць сваімі забойнымі вогненнымі стрэламі вярхоўны языцкі бог, валадар нябеснага агню, Пярун" (33: с.64).

Жыж — бог огня, то же, что Знич у Литовцев (или, лучше, — древних Ятвягов). Белорусцы верят, будто Жыж то и делает, что расхаживает под землею и там выпускает из себя огонь. Когда он ходит тихо, то чрез это, говорят, согревается земля; когда же расхаживает быстро, то земля загорается; отсюда происходят пожары в различных местах поверхности земной; пожары эти, говорят, истребляют леса, выпаливают сенокосы, сушат огороды, поля, отчего они делаются бесплодными.

Впрочем, о Жыже мало известно в Белоруссии: его знают только, кажется, в Минской Губернии. Поговорки: "Жыж унадзився" — Жыж, т.е. засуха или пожар, стали часто появляться; "Неумы́чны, як Жыж" — неотвязчив, прилипчив, как Жыж; "Жыжка сёла" — что-то вроде сыпи или лишая село, показалось (на губах). Жыжка в собственном значении — прыщ на губах, о́гником иначе называемый еще в Белоруссии.

П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: с.272-273)

Жыж — бог агню, тое ж самое, што Зніч у Літоўцаў (ці, лепей, — старажытных Яцвягаў). Беларусцы вераць, нібыта Жыж тое й робіць, што расхаджвае пад зямлёй і там выпускае з сябе агонь. Калі ён ходзіць ціха, то праз гэта, кажуць, саграваецца зямля; калі ж ходзіць хутка, зямля загараецца; адсюль адбываюцца пажары ў розных месцах зямной паверхні; пажары гэтыя, кажуць, нішчаць лясы, выпальваюць сенакосы, сушаць агароды, палі, з-за чаго яны робяцца бясплоднымі.

"Зрэшты, пра Жыжа мала вядома ў Беларусі: яго ведаюць толькі, здаецца, у Менскай губерні. Прыслоўі: "Жыж унадзіўся" — гэта значыць засуха ці пажар сталі часта ўзнікаць; "Няўмычны, як Жыж" — неадчэпны, прыліплівы, як Жыж; "Жыжка села" — нешта накшталт высыпкі ці лішая села, узнікла (на губах). Жыжка ва ўласным значэнні — прышч на губах, вогнікам іначай названы ў Беларусі".

П.Драўлянскі "Беларускія народныя паданні" (310: с.272-273; 156: с.36)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/zhyzh
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:

Comments

KOT Re: Жыж
KOT's picture
Статус: оффлайн

http://prajdzisvet.livejournal.com/31921.html

15 April, 2010 - 23:09
korg Re: Жыж
korg's picture
Статус: оффлайн

Странно
Мне почему-то казалось, что Знич - это воплощение сакрального, священного огня. отсюда и звездочка-зничка, которая зажигается на небе в момент рождения человека

16 April, 2010 - 10:57
KOT Re: Жыж
KOT's picture
Статус: оффлайн

Знич - как воплощение сакрального, священного огня - будет отдельной статьей. воспринимаем как анонимы.

16 April, 2010 - 14:43
Дмитрий Re: Жыж
Дмитрий's picture
Статус: оффлайн

Впечатляющие рисунки; особенно полевик с глазом на затылке и кото-бесы (привет Бегемоту!). Белая горячка, которая буквально спаивает мужика тоже ничего.

13 May, 2014 - 16:54
korg Re: Жыж
korg's picture
Статус: оффлайн

Если интересно, вот еще мифологические иллюстрации Слаука — 1, 2, 3, 4.

13 May, 2014 - 22:44
KOT Re: Жыж
KOT's picture
Статус: оффлайн

Или вот так: http://bestiary.us/images/slavuk-vp

14 May, 2014 - 09:55
korg Re: Жыж
korg's picture
Статус: оффлайн

Кстати, да!

И почему я всегда про галереи забываю?!

14 May, 2014 - 22:41
korg Re: Жыж
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации всех статей. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — повседневности
- тип — воплощения (пока так)
- класс — стихийные
- семейство — элементальные
- род — огненные
- вид — ЖЫЖ БЕЛАРУССКИЙ

Наднациональный таксон

- Элементали

Среда обитания

- Подземный мир

Дополнительные способности-особенности

- Огнеметание

Культурно-географическая

- Белорусская мифология и фольклор

1 June, 2017 - 15:18

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
4 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Лядашцик — в белорусской мифологии (согласно записей П.Древлянского) злой дух, портящий людей
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Гарцуки — по белорусскому поверью духи стихий, которые в облике птиц делают непогоду сильными размахами крыльев
Вужалка — в белорусском фольклоре девушка-змея, дочь змеиного царя
Джинн — как правило злой дух из мусульманской мифологии, проникший в Коран, а благодаря "Сказкам 1001 ночи" и в современную игровую и киноиндустрию
Марид — в мусульманской мифологии и фентези подвид джинна, водяной элементаль
Ифрит — в мусульманской мифологии и в фэнтези подвид джинна, огненный элементаль и адский демон
Баган — в белорусской мифологии дух-хранитель домашнего рогатого скота
Хихитун — в белорусской мифологии нечистик, который смеется в тот момент, когда с человеком случается несчастье
Знич — неугасимый огонь в белорусской и литовской мифологиях; священный огонь, воплощение памяти
Хайнатум — в еврейском фольклоре демон женского пола c птичьими ногами и клювом, убивающий маленьких детей
Бадюля — в белорусской мифологии некий дух, склоняющий человека к бродяжничеству
Железный человек — в фольклоре Полесья мифический железный великан, живущий в болоте или заболоченном лесу и охраняющий свою территорию от посягательств и незваных гостей
Паморак — в белорусском фольклоре олицетворение одноименного явления — мора, прежде всего падежа скота
Каджи — в грузинской мифологии природные духи, мужская часть которых отличается ужасающим обликом, а женская — волшебной красотой
Подпечник — один из домовых духов белорусского фольклора, безобразное мохнатое животное с человеческими руками и ногами, живущее под печью
Вакиньян — в мифологии индейцев сиу духи, олицетворяющие огонь, гром и молнию
Барола — в деревенском фольклоре Пенджаба (области на границе Индии и Пакистана), опасный дух пылевого вихря
Феникс — мифическая птица, сжигающая себя и возрождающаяся из пепла
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети