Кронак
Кронакперсонаж локальных легенд из окрестностей белорусского болота Ельня, высоченное существо с длинными когтистыми руками и однорогим клыкастым лошадиным черепом вместо головы
Кронакперсонаж локальных легенд из окрестностей белорусского болота Ельня, высоченное существо с длинными когтистыми руками и однорогим клыкастым лошадиным черепом вместо головы
Кронакперсанаж мясцовых легенд з наваколля балота Ельня, высачэзная істота з доўгімі кіпцюрастымі рукамі і аднарогім ікластым конскім чэрапам замест галавы
Кронакперсонаж локальных легенд из окрестностей белорусского болота Ельня, высоченное существо с длинными когтистыми руками и однорогим клыкастым лошадиным черепом вместо головы
Кронакперсонаж локальных легенд из окрестностей белорусского болота Ельня, высоченное существо с длинными когтистыми руками и однорогим клыкастым лошадиным черепом вместо головы

Ужасный персонаж, о котором рассказывают в окрестностях Ельни — обширного верхового болота на севере Беларуси. Со слов местных жителей, Кронак — то ли огненный шар, уводящий людей в болото, то ли огромное трехметровое существо с длинными, дотягивающимися до земли когтистыми руками, с головой, похожей на лошадиный череп, и с единственным светящийся в темноте рогом.

...агідная пачвара з чорнай скурай амаль без валасоў вышынёю ў тры метры, якая мае нешта накшталт тулава, галавы, рук і ног. Трымаецца на дзвюх тонкіх падагнутых нагах, а рукі, таксама тонкія і даўгія, ледзь не да зямлі, выцягвае наперад і пракладае імі сабе шлях у пералесках, адхінаючы ўбок кустоў’е і дрэўцы. Вільготную чорную скуру пакрываюць язвы і нарывы, поўныя чорнага склізу. Калі Кронак чапляе альшыну, на ёй застаецца след у выглядзе чорнай цвілі, якая можа разрасціся і пагубіць дрэва. Самае жудаснае ў Кронку — яго галава. Уявіце сабе выцягнуты чорны конскі чэрап, на якім плямамі растуць валасы, а замест звычайных зубоў празмерна даўгія і вострыя клыкі, таксама счарнелыя. Цемя вянчае адзін доўгі востры рог, а замест вачэй — пустэча. Легенда распавядае, што Кронак — гэта пякельны дэман, які з'явіўся ў адну з купальскіх начэй у ваколіцах Ельні ды ня змог вярнуцца ў пекла да світання, бо нейкі адчайны чалавек выбіў яму вочы галавешкай з купальскага вогнішча. З тае пары дэман стаў жыхаром балота, хаваўся пад укрывам моху ад сонечнага святла, якое для яго згубна. Ніхто не бачыў Кронка ўдзень, ён выхадзіў са сваіх хованак у змярканні і блукаў па балотных абшарах, выходзячы таксама ў бліжэйшыя пералескі і на палеткі. Ахвярамі Кронка рабіліся няшчасныя, што сутыкнуліся з ім падчас такіх яго блуканняў. Ён папросту без адзінага гуку накідваўся на ахвяру і бязлітасна разрываў чалавека ці жывёлу на часткі, нібы не маючы ніякай мэты, а проста па сваёй жорсткасці. Прадугадаць месца яго з'яўлення было немагчыма, але быў шанс уратавацца. Справа ў тым, што Кронак абапіраўся толькі на слых у сваіх блуканнях, а бачыць нічога ня мог. Тыя, хто сутыкаўся з ім, расказвалі, што сядзелі нібы мышы, баючыся варухнуцца, а Кронак, калі ён нават праходзіў блізка, не мог іх пабачыць ці ўнюхаць.

Многія сумняваліся ў існаванні легендарнага Кронка, прыпісваючы расказы аб сустрэчах з ім выхвальству маладых хлопцаў, а падраныя целы — справам ваўкоў ці мядзведзяў, але легенда пра Кронка жыла, бо ўжо і медзведзяў з ваўкамі павыбівалі, а падраныя целы можа раз на пяць год дзе і знаходзіліся каля балота. Апошні раз Кронка бачылі падчас вайны, калі немцы з гармат білі па балоце, выкурваючы такім чынам партызанскія атрады, якія хаваліся там падчас аблаваў. Дык расказвалі пра цёмную постаць, якая хуткімі рыўкамі мітусліва бегала па палях на мяжы балота, быццам палохаючыся выбухаў. Пасля вайны пра Кронка пачалі забываць, бо ніхто не бачыў нічога падобнага, разадраных целаў таксама не было, а можа і былі, проста людзі звыкліся да такіх відовішчаў за вайну.

...отвратительное чудовище трехметрового роста с почти безволосой черной кожей, с чем-то вроде туловища, головы, рук и ног. Держится на двух тонких полусогнутых ногах, а руки, тоже тонкие и длинные, почти до земли, вытягивает вперед, прокладывая себе путь сквозь заросли, раздвигая в стороны кусты и деревца. Влажную черную кожа покрывают язвы и нарывы, полные черной слизи. Когда Кронак цепляется за ольху, он оставляет след из черной плесени, которая может разрастись и уничтожить дерево. Самое страшное в Кронаке — это его голова. Представьте себе вытянутый черный конский череп, на котором пятнами растет шерсть, а вместо обычных зубов — непомерно длинные и острые клыки, также почерневшие. Темя венчает один длинный острый рог, а вместо глаз — пустота. Предание гласит, что Кронак — демон из ада, который появился в одну из купальских ночей в окрестностях Ельни и не смог вернуться назад до рассвета, потому что какой-то отчаянный человек выбил ему глаза головешкой от купальского костра. С тех пор демон стал жителем болота, прячась под покровом мха от губительного для него солнечного света. Днем Кронака никто не видел, он выбирался из своих укрытий в сумерках и бродил по болотам, выходя также в близлежащие заросли и поля. Жертвами Кронака становились несчастные, столкнувшиеся с ним во время его блужданий. Он просто без единого звука набрасывался на жертву и безжалостно разрывал человека или животное на куски, будто бы без всякой цели, а просто по своей жестокой натуре. Место его появления предугадать невозможно, но шанс спастись все же есть. Дело в том, что неспособный ничего видеть Кронак полагался в своих странствиях только на слух. Встречавшие его рассказывали, что сидели, словно мыши, боясь пошевелиться, и Кронак, даже проходя рядом, не мог их ни увидеть, ни учуять.

Многие сомневались в существовании легендарного Кронака, приписывая рассказы о встречах с ним хвастовству молодых парней, а растерзанные тела — нападению волков или медведей, но легенда о Кронаке жила, ведь медведи и волки уже были перебиты, а растерзанные тела находили среди болото раз в пять лет. Последний раз Кронака видели во время войны, когда немцы обстреливали болото из пушек, выкуривая прятавшиеся там во время налетов партизанские отряды. Рассказывали о темной фигуре, которая быстрыми рывками бешено металась по полям на границе болота, словно пугаясь взрывов. После войны о Кронаке стали забывать, потому что ничего подобного никто уже не встречал, растерзанных тел тоже не было, а может и были, просто люди за время войны привыкли к таким зрелищам.

Истории про Кронака нередко рассказывают гиды, сопровождающие туристов в походах по заказнику на территории Ельни, однако на вопрос об аутентичности образа этого персонажа они разумно умалчивают.

Жудасны персанаж, аб якім распавядаюць у ваколіцах Ельні, ці то балотны агеньчык, што заводзіць людзей ў багну, ці то велічэзная трохмятровая істота з доўгімі, даходзячымі да зямлі кіпцюрыстымі рукамі, ды з галавой, падобнай на конскі чэрап, з адзіным рогам, што свеціцца ў начной цемры.

...агідная пачвара з чорнай скурай амаль без валасоў вышынёю ў тры метры, якая мае нешта накшталт тулава, галавы, рук і ног. Трымаецца на дзвюх тонкіх падагнутых нагах, а рукі, таксама тонкія і даўгія, ледзь не да зямлі, выцягвае наперад і пракладае імі сабе шлях у пералесках, адхінаючы ўбок кустоў’е і дрэўцы. Вільготную чорную скуру пакрываюць язвы і нарывы, поўныя чорнага склізу. Калі Кронак чапляе альшыну, на ёй застаецца след у выглядзе чорнай цвілі, якая можа разрасціся і пагубіць дрэва. Самае жудаснае ў Кронку — яго галава. Уявіце сабе выцягнуты чорны конскі чэрап, на якім плямамі растуць валасы, а замест звычайных зубоў празмерна даўгія і вострыя клыкі, таксама счарнелыя. Цемя вянчае адзін доўгі востры рог, а замест вачэй — пустэча. Легенда распавядае, што Кронак — гэта пякельны дэман, які з'явіўся ў адну з купальскіх начэй у ваколіцах Ельні ды ня змог вярнуцца ў пекла да світання, бо нейкі адчайны чалавек выбіў яму вочы галавешкай з купальскага вогнішча. З тае пары дэман стаў жыхаром балота, хаваўся пад укрывам моху ад сонечнага святла, якое для яго згубна. Ніхто не бачыў Кронка ўдзень, ён выхадзіў са сваіх хованак у змярканні і блукаў па балотных абшарах, выходзячы таксама ў бліжэйшыя пералескі і на палеткі. Ахвярамі Кронка рабіліся няшчасныя, што сутыкнуліся з ім падчас такіх яго блуканняў. Ён папросту без адзінага гуку накідваўся на ахвяру і бязлітасна разрываў чалавека ці жывёлу на часткі, нібы не маючы ніякай мэты, а проста па сваёй жорсткасці. Прадугадаць месца яго з'яўлення было немагчыма, але быў шанс уратавацца. Справа ў тым, што Кронак абапіраўся толькі на слых у сваіх блуканнях, а бачыць нічога ня мог. Тыя, хто сутыкаўся з ім, расказвалі, што сядзелі нібы мышы, баючыся варухнуцца, а Кронак, калі ён нават праходзіў блізка, не мог іх пабачыць ці ўнюхаць.

Многія сумняваліся ў існаванні легендарнага Кронка, прыпісваючы расказы аб сустрэчах з ім выхвальству маладых хлопцаў, а падраныя целы — справам ваўкоў ці мядзведзяў, але легенда пра Кронка жыла, бо ўжо і медзведзяў з ваўкамі павыбівалі, а падраныя целы можа раз на пяць год дзе і знаходзіліся каля балота. Апошні раз Кронка бачылі падчас вайны, калі немцы з гармат білі па балоце, выкурваючы такім чынам партызанскія атрады, якія хаваліся там падчас аблаваў. Дык расказвалі пра цёмную постаць, якая хуткімі рыўкамі мітусліва бегала па палях на мяжы балота, быццам палохаючыся выбухаў. Пасля вайны пра Кронка пачалі забываць, бо ніхто не бачыў нічога падобнага, разадраных целаў таксама не было, а можа і былі, проста людзі звыкліся да такіх відовішчаў за вайну.

Гісторыі пра Кронка нярэдка распавядаюць гіды, якія суправаджаюць турыстаў у паходах па заказніку на тэрыторыі Ельні, аднак на пытанне аб аўтэнтычнасці вобразу гэтага персанажа яны разумна атмоўчваюцца.

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Штучка (минимум инфы, как правило из одного источника, по существу просто попавшемуся под руку, с большой вероятностью, что больше о нем не найти)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/kronak
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
13 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Бхуты — в индуистской мифологии духи-оборотни, живущие на кладбищах
Дикие люди — понятие народной демонологии, обозначающее различных лесных существ чудесной, "дивной" природы
Таргылтыш — по представлениям марийцев, опасный одноглазый дух леса, которым становится душа умершего неестественной смертью грешника
Кэммун — волосатый водный и древесный дух с островов Амами в южной Японии, нечто среднее между каппой и обезьяной
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Гарцуки — по белорусскому поверью духи стихий, которые в облике птиц делают непогоду сильными размахами крыльев
Демон — воплощение обобщенного представления о неопределенной потусторонней силе, злой или благостной
Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Жыж — в белорусском фольклоре дух огня, который постоянно расхаживает под землей, испуская из себя пламя
Хедли Коу — в фольклоре северной Англии разновидность Боги, зловредный гоблин, склонный к оборотничеству
Черти — в славянском фольклоре злые духи
Вазила — если верить Древлянскому, дух-покровитель лошадей в белорусском фольклоре
Гандхарвы — индийские полубоги, профессиональные музыканты и певцы (падки до человеческих женщин)
Киннары — полубожественные миксантропы-музыканты индийской и буддийской мифологий
Упыри — в славянском фольклоре неупокоенные мертвецы, охочие за человеческой плотью и кровью
Гуль — арабский демон, джинн низшего ранга, ставший подвидом кладбищенского упыря
Мулло — нежить, вампир или призрак умершего в фольклоре цыган
Крыжатик — согласно белорусским поверьям, неупокоенный дух в облике седого ворона с человечьими глазами, обитающий в пределах границ кладбища
Стрыга — в западно-славянской и карпато-балканской мифологиях ведьма, нежить, упырица, пьющая человеческую кровь