Зазовка
Зазовкав белорусской мифологии локальный образ лесной суккубы, которая осенью оборачивалась лебедью
Зазовкав белорусской мифологии локальный образ лесной суккубы, которая осенью оборачивалась лебедью
Зазовкав белорусской мифологии локальный образ лесной суккубы, которая осенью оборачивалась лебедью
Зазовкав белорусской мифологии локальный образ лесной суккубы, которая осенью оборачивалась лебедью
Зазовкав белорусской мифологии локальный образ лесной суккубы, которая осенью оборачивалась лебедью
Зазоўкаоригинальное написание имени "Зазовка" по-белорусскиоригинальное написание имени "Зазовка" по-белорусскиоригинальное написание имени "Зазовка" по-белорусскиоригинальное написание имени "Зазовка" по-белорусскиоригинальное написание имени "Зазовка" по-белорусски

Около десяти лет назад из соседнего села в лесу сгинул мельник. Тогда всем жителям той деревни пришлось приезжать на молотьбу к отцу Малка. Каждый из них рассказывал собственные подробности о том, что случилось с исчезнувшим. Но все как один сходились в главном — мельника увела Зазовка. Сам Малк уже тогда считал, что пропавший, скорее всего, утоп в болоте, хотя теперь стал сильно в этом сомневаться...

Екатерина Зазовка "Нечистик"

Есть образы эпичные, землепотрясающие и хлябиразверзающие. Есть образы ужасающие, инфернальные и териоморфные. Есть образы, трансцендентальные, заоблачные и недосягаемые... Но все это не касается Зазовки. Ибо была она не эпична, а просто по-девичьи женственна и зело привлекательна; была она не инфернальна, хотя и кучу душ загубила, но видимо таки не со зла; и трансцендентальной не была, потому что вот она — в соседнем белорусском лесу:

Прыкладна ў кіламетры ад вёскі Губы Вілейскага раёна быў некалі невялічкі хутарок двары на тры. Хутарок знаходзіўся ў самым лесе. І вось у гэтым лесе жыла нейкая дэманічная істота Зазоўка. Яна мела выгляд невыказна прыгожай маладой дзяўчыны з доўгімі русымі валасамі — такімі доўгімі і густымі, што ёй непатрэбна было нават адзенне. Як расказваў мне мой дзед, які быў з таго хутара, Зазоўка жыла ў лесе немаведама з якіх даўніх часоў, бо шмат маладых мужчын і хлопцаў паддаліся на яе чары ясчэ тады, калі дзед майго дзеда хадзіў у дзецюках.

Калі ўжо Зазоўка паказвалася якому мужчыну, то ён, нягледзячы на перасцярогі, як заварожаны, ішоў за ёю. А яна то паказвалася, то зноў знікала, пералівіста смяялася, клікала яго па імені прыгожым мілагучным голасам, заманьвала глыбей у лес прывабнымі рухамі свайго стройнага цела, адхіляючы час ад часу валасы з самых патаемных на ім мясцін. I так зазывала датуль, пакуль не заводзіла глыбока ў лес. Там, як сцвярджаюць старыя людзі, яна любіла і лашчыла свайго абранніка так, як не магла любіць ніводная жанчына. Рэдкі мужчына вяртаўся дадому ад Зазоўкі. Некаторыя гінулі ад яе прагнага кахання, а які ўсё ж вяртаўся да асвой жонкі ці каханкі, то праз некаторы час ён усё адно сыходзіў назад у лес, каб ужо ніколі адтуль не вярнуцца. Часта такіх мужчын знаходзілі павешанымі дзе-небудзь у лесе. Не кожнага мужчыну прымала Зазоўка двойчы, і тады яны, не бачачы выйсця, самі губілі свае жыцці.

Зазоўка вельмі хораша спявала. Голас у яе быў незвычайна чысты і меладычны, а песні нейкія адмысловыя, панскія. Таму яна магла заманіць да сябе, нават не паказваючы сваей вабнасці. Чалавек, заслухаўшыся, ішоў на яе спеў, а Зазоўка заводзіла яго ўсё глыбей і глыбей у лес. На зіму Зазоўка некуды знікала. Некаторыя гаварылі, што яна ўпадала ў зімовую спячку. Іншыя сцвярджалі, што абарочвалася лябёдкаю і разам з сапраўднымі лебедзямі ляцела ў Вырай. А хто дык казаў, што яна на маразы пераходзіць у нейкі свой асаблівы свет.

Перад самай вайною Зазоўка перастала спяваць і зводзіць хлопцаў у лес. Яна некуды прапала. Паступова на яе сталі забывацца, а цяпер і зусім забыліся.

Зап. А.У.Лукша. Вілейскі р-н (449: с.548-549)

Недалеко от деревни Губы, что в Вилейском районе, был небольшой хуторок двора на три. Хуторок стоял почти в самом лесу. И вот в этом самом лесу жило некое существо Зазовка. Вид она имела необыкновенной красивой молодой девшуки с длинными русыми волосами — такими длинными и густыми, что и одежда девушке не нужна была. Как рассказывал мой дед, что был сам с того хутора, жила Зазовка в лесу с очень давних времен, настолько давних, что много молодых мужчин и парней поддались на ее чары еще тогда, когда дед моего деда холостым ходил.

Как только Зазовка показывалась какому-нибудь мужчине, то он, несмотря на предостережения, как зачарованный, шел за ней. А она то показывалась, то снова исчезала, смеясь переливисто. Звала мужчину по имени чарующим мелодичным голосом, заманивала все дальше в глубь леса привлекательными движениями своего стройного тела, отбрасывая время от времени волосы с самых притягательных на нем мест. И звала-зазывала до тех пор, пока не заводила в самую чащу непроходимого леса. Там, как рассказывают, любила и ласкала она своего избранника так, как не могла любить ни одна женщина. Редкий мужчина возвращался домой от Зазовки. А некоторые вовсе погибали от ее жадной любви. Кто де возвращался к своей жене ли или избраннице, то через некоторое время все равно уходил назад в лес, чтобы уже никогда назад не вернуться. Часто таких мужчин находили потом повешенными в лесу. Ведь не каждого мужчину принимала Зазовка дважды, и тогда они, не находя выхода, сами губили свою жизнь.

Зазовка очень хорошо пела. Голос у нее был необыкновенно чистый и мелодичный, а песни пела она непростые, панские. И потому могла заманить к себе даже не показывая своей красоты. Человек заслушавшись, шел на ее пение, а Зазовка заводила его все дальше и дальше в лес. На зиму Зазовка куда-то исчезала. Кто-то говорил, что она впадала в зимнюю спячку. Другие утверждали, что оборачивалась она прекрасным лебедем и с другими птицами улетала в теплые края. А кто-то вообще говорил, что в зимнее холодное время переходит она в другой особенный мир.

Перед самой войной перестала Зазовка петь и заводить парней в лес. Пропала она куда-то. Постепенно стали ее забывать, а теперь и вовсе забыли.

Зап. А.У.Лукша. Вилейский р-н Минской области Беларуси (449: с.548-549)

Да, получается, что Зазовка — это такая как бы суккуба, то есть демон женского полу, который нежностями да ласками у мужчин силу жизненную забирает. И в тоже время она как бы лесной дух. Не леший, ясное дело, но тем не менее. А еще к тому же и оборотень, да не простой, а лебединый, сванхамр.

А еще говорят, что Зазовка — подвид русалки.

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Форматка (почти готовая статья, на завершающей стадии оформления материала)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
Your rating: None Рейтинг: 9 (Всего голосов: 4)
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/zazovka
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

korg Re: Зазовка
korg's picture
Статус: оффлайн

Экстранаучная классификация

- статус — демоны
- домен — аэкворы-наземники
- тип — седукторы-соблазнители
- класс — суккубовые
- семейство — прелестницы
- род — ЗАЗОВКИ
- вид — зазовка беларусская

Национальная классификация

Нечисть

Физиология

Человек, Лебедь

Дислокация

- Вилейщина (Минская область, Беларусь)

Места (они же локусы; ограничения)

- леса

Дополнительные способности

- Истощение человека, Оборотничество

Культурно-географическая

Белорусская мифология и фольклор

21 April, 2017 - 16:54

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Баламутень — в белорусской мифологии опасный для женщин водяной человек с одутловатым лицом, гусиной кожей и огромным животом
Гаёвки — в белорусской мифологии внучки гаёвого деда, лешего
Гаюн — в белорусской мифологии лесной дух, вид лешего
Скоге — в фольклоре скандинавских народов лесные духи, прекрасные но беспощадные, оборотни и искусительницы
Лойма — в белорусской мифологии коварный лесной или болотный дух исключительно женского пола
Огненный змей — по славянской мифологии демон-искуситель и дух-добытчик
Гарцуки — по белорусскому поверью духи стихий, которые в облике птиц делают непогоду сильными размахами крыльев
Леший — в славянской мифологии дух леса
Лесавки — в белорусском фольклоре мелкие лесные духи, дети лешего и кикиморы
Вужалка — в белорусском фольклоре девушка-змея, дочь змеиного царя
Волколак — в славянской мифологии оборотень, чeлoвeк, вынужденный принимать oблик вoлка
Шелки — в поверьях островов к северу от Шотландии морской народ, люди-тюлени, родственницы сирен и русалок
Летавец — по славянским поверьям дух, который слетает на землю падучей звездой и, принимая знакомый человеческий образ, вступает в связь со своими жертвами
Энкантадо — розовые амазонские дельфины-оборотни, которые являются на вечеринки в поисках страстей женщин человеческих
Наги — индийские люди-змеи, маги и оборотни
Кошкалачень — согласно Шпилевскому и Афанасьеву, кот-оборотень из белорусского фольклора
Жабалака — согласно Афанасьеву, оборотень из белорусского фольклора, являющийся в виде жабы или лягушки
Купальский дедок — в белорусском фольклоре добрый лесной дух, собирающий "папараць-кветку" в купальскую ночь
Збуратор — в румыно-молдавской мифологии атмосферный дракон, также выступающий как демон-искуситель, аналогичный инкубу
Айтварас — в литовской и польской мифологии летучий дух в виде огненного змея, дракона