Подвей
Подвейсогласно белорусской мифологии, персонификация опасного ветра-вихря, способного погубить человека, покалечить или наслать болезнь
Подвейсогласно белорусской мифологии, персонификация опасного ветра-вихря, способного погубить человека, покалечить или наслать болезнь
Падвейпаводле беларускай міфалогіі, увасабленне небяспечнага ветра-віхоря, здольнага загубіць чалавека, пакалечыць або наслаць хваробу
Подвейсогласно белорусской мифологии, персонификация опасного ветра-вихря, способного погубить человека, покалечить или наслать болезнь
Подвейсогласно белорусской мифологии, персонификация опасного ветра-вихря, способного погубить человека, покалечить или наслать болезнь
Віхрачвариант западно-полесского названия персонификации опасного вихрявариант западно-полесского названия персонификации опасного вихряварыянт заходне-палескай назвы персаніфікацыі небяспечнага віхуравариант западно-полесского названия персонификации опасного вихрявариант западно-полесского названия персонификации опасного вихря
Віхрэніквариант западно-полесского названия персонификации опасного вихрявариант западно-полесского названия персонификации опасного вихряварыянт заходне-палескай назвы персаніфікацыі небяспечнага віхуравариант западно-полесского названия персонификации опасного вихрявариант западно-полесского названия персонификации опасного вихря
Паветрыкіоригинальное белорусское написание названия поветриков, мелких нечистиков, кружащихся скопом в вихре и спонтанно нападающих на встречную жертвуоригинальное белорусское написание названия поветриков, мелких нечистиков, кружащихся скопом в вихре и спонтанно нападающих на встречную жертвупаводле беларускай міфалогіі, дробныя нячысцікі, які гуртам кружаць у віхуры і раптоўна накідваюцца на сустрэчную ахвяруоригинальное белорусское написание названия поветриков, мелких нечистиков, кружащихся скопом в вихре и спонтанно нападающих на встречную жертвуоригинальное белорусское написание названия поветриков, мелких нечистиков, кружащихся скопом в вихре и спонтанно нападающих на встречную жертву
Падвейоригинальное белорусское написание названия подвея, персонификации опасного вихряоригинальное белорусское написание названия подвея, персонификации опасного вихряоригинальное белорусское написание названия подвея, персонификации опасного вихряоригинальное белорусское написание названия подвея, персонификации опасного вихряоригинальное белорусское написание названия подвея, персонификации опасного вихря
Поветрикисогласно белорусской мифологии, мелкие нечистики, кружащиеся скопом в вихре и спонтанно нападающие на встречную жертвусогласно белорусской мифологии, мелкие нечистики, кружащиеся скопом в вихре и спонтанно нападающие на встречную жертвупаводле беларускай міфалогіі, дробныя нячысцікі, які гуртам кружаць у віхуры і раптоўна накідваюцца на сустрэчную ахвярусогласно белорусской мифологии, мелкие нечистики, кружащиеся скопом в вихре и спонтанно нападающие на встречную жертвусогласно белорусской мифологии, мелкие нечистики, кружащиеся скопом в вихре и спонтанно нападающие на встречную жертву

Разгулялася вясёлая мяцель,

Прабудзіўся, ў поле кінуўся Падвей.

Ў галаву яму ударыў снежны хмель, —

І не змог ён бурнай радасці сваей.

Пляша, скача. Снег зрываецца, ляціць.

Веюць ў полі снегавыя рукава,

А Падвей нясецца, кружыцца, гудзіць,

Запявае, удалая галава!

Рвецца белы, рвецца, трэплецца насоў,

Разляцелісь яго кудры-валасы,

З трэскам падаюць галіны ад кустоў,

Енчаць, плачуць на раздоллі галасы.

Доўга, доўга будзе цешыцца Падвей!

Калі ж зваліць хмель ў пуховую пасцель, —

Белы снег яго хавае між палей,

Замяцець, уложыць буйная мяцель.

"Падвей". Максім Багдановіч, 1909

Разгулялася веселая метель,

Пробудился, в поле кинулся Подвей,

В голову ему ударил снежный хмель,

Не сдержал он буйной радости своей.

Пляшет, скачет. Снег срывается, летит,

Веют белые над полем рукава,

А Подвей несется, кружится, гудит,

Запевает, удалая голова!

Рвется, треплется рубаха на ветру,

Разметались космы, пали на глаза,

Сучья с треском наземь рушатся в бору,

Стонут, плачут на раздолье голоса.

Долго, долго будет тешиться Подвей!

А когда в постель повалит снежный хмель, —

Белый мрак его сокроет меж полей,

Заметет, завалит буйная метель.

"Подвей". Максим Богданович, 1909
Перевод П.Семынина (1564: с.32)

Согласно белорусской мифологии, подве́й или поветрик — персонификация опасного ветра-вихря, способного погубить человека, покалечить или наслать болезнь, также называемую "подвей" либо "ветровое лихо". Напав на человека, он в силах свернуть ему голову, вывихнуть руку или ногу, отнять речь. Подвей могут рассеять по полю три брата и три сестры, совсем выгнать ― Матерь Божия или сам Христос. В заговоре о подвее говорится о 12 ветрах. Чтобы уберечься от подвея, нужно показать ему кукиш:

Падвей — гэта дух, які круціцца ў віхры. Ён насылае на людзей асаблівую хваробу, якая таксама называецца Падвеем: наляціць віхор на чалавека — і скруціць яму галаву набок, адніме мову, а то скурчыць руку ці нагу. Таму трэба ратавацца ад віхру. Калі ён круціцца, трэба паказваць яму кукіш: гэтага Падвей не любіць і праімчыцца бокам, не закрануўшы чалавека.

Іншых увасабленняў з вобласці атмасферных з'яў беларусы не ведаюць.

А.Я.Багдановіч "Перажыткі старажытнага светапогляду беларусаў", 1895 (504: с.79; 449: с.607)

Подвѣй — это тотъ духъ, который кружится въ вихрѣ. Онъ поражаетъ людей особой болѣзнью, которая тоже называется подвѣемъ: набѣжитъ вихрь на человѣка — и свернетъ ему голову набокъ, отниметъ языкъ, а нето скрючитъ руку или ногу. Поэтому надо спасаться отъ вихря. Когда онъ кружится, надо показывать ему кукишъ: этого подвѣй не любитъ и промчится стороной, не набѣжавъ на человѣка.

Другихъ олицетворенiй изъ области атмосферическихъ явленiй бѣлоруссы не знаютъ.

А.Е.Богданович "Пережитки древняго мiросозерцанія у бѣлоруссовъ", 1895 (504: с.79)

Паветрыкі.

Ужо з аднаго імя гэтых нячысцікаў бачная абстаноўка іх дзейнасці. І сапраўды, паветрыкі нападаюць на ахвяру выпадкова, не шукаючы яе. Лунаючы над багнаю, у глухім месцы, забаўляючыся чартоўскімі пацехамі, паветрыкі раптоўна падхопліваюцца з месца разам з ветрам і нясуцца, пакуль не закрануць выпадковай ахвяры і не спыняцца. Злосныя праз перапыненую забаву, паветрыкі накідваюцца на ахвяру і пачынаюць губіць яе. Скончыўшы зладзейства, паветрыкі зноў носяцца ў паветры, гуляюць і забаўляюцца, пакуль вецер не перанясе іх да новай ахвяры.

Вельмі часта здараецца, што чалавек, знаходзячыся паблізу ад паветрыкаў ці ад месца іх расправы з ахвяраю, не толькі не церпіць ад іх, але нават застаецца паза іх увагаю. Тут усё залежыць ад напрамку ветру і затрымкі яго ў тым ці іншым месцы.

Паветрыкі прыцягваюцца да сваей спарадычнай дзейнасці адносна рэдка — праз няроўныя прамежкі гадоў, прычым усе разам, гуртам, таму што аднаасобная дзейнасць паветрыка слабая і мэты не дасягае. Людзям памятныя дзеі паветрыкаў; датычацца яны ці адзіных асоб, ці сем'яў, ці цэлых грамадзтваў — паўсюль праходзіць спусташэнне, прычым заўважана, што паветрыкі бьюць ў розны час розныя ўзросты.

Дзе знаходзяцца паветрыкі перад пачаткам сваей дзейнасці — дакладна не вядома: адны называюць нябесную вышыню, другія — далёкія чужаземныя краіны, трэція — глыбіні балот і багнаў.

М.Я. Нікіфароўскі "Нячысцікі. Збор простанародных у Віцебскай Беларусі паданняў пра нячыстую сілу", 1907 (482: с.42-43; 449: с.606-607)

Повѣтрики.

Уже изъ одного имени сихъ нечистиковъ видна обстановка ихъ дѣятельности. И дѣйствительно, повѣтрики припадаютъ къ жертвѣ случайно, не ища ея, какъ и сама жертва попадается имъ налетомъ; рѣя надь болотиною, въ глухомъ мѣстѣ, да развлекаясь бѣсовскими потѣхами, повѣтрики внезапно подхватываются съ мѣста вѣтромъ и несутся, пока не задѣнутъ попутной жертвы, не остановятся на ней. Ихъ скоковая дѣятельность тутъ непродолжительна; въ озлобленіи за прерванныя забавы, за перемѣщеніе и вслѣдствіе, быть можетъ, долгаго бездѣйствія, повѣтрики съ ожесточеніемъ набрасываются на жертву и немедленно губятъ ее. Подобно параликамъ, повѣтрики разятъ главнымъ образомъ тѣло жертвы, а гибель души кончаютъ иные нечистики. Прикончивъ работу, повѣтрики снова рѣютъ въ воздухѣ, играютъ и забавляются, пока вѣтеръ не перемѣститъ ихъ къ новой жертвѣ.

Весьма часто случается, что человѣкъ, находясь неоднократно вблизи повѣтриковъ, или вблизи бѣсовской расправы ихъ съ жертвою, не только не терпитъ, но даже и остается внѣ вниманія этихъ нечистиковъ, въ то время, когда удаленная, кажется, обезпеченная жертва дѣлается внезапною ихъ добычею. Здѣсь все зависитъ отъ направленія вѣтра и задержанія его въ томъ или другомъ мѣстѣ.

Повѣтрики привлекаются къ своей спорадической дѣятельности относительно рѣдко — чрезъ неровные промежутки лѣтъ, — привлекаются скопомъ, потому что единоличная дѣятельность повѣтрика слаба и цѣли не достигаетъ. Людямъ памятны дѣянія повѣтриковъ; касаются ли они отдѣльныхъ лицъ, семей, или цѣлыхъ обществъ — вездѣ проходитъ опустошеніе, при чемъ замѣчено, что повѣтрики разятъ въ различные сроки различные возрасты.

Гдѣ пребываютъ повѣтрики до призыва къ своей дѣятельности, на это нѣтъ положительныхъ указаній: иные опредѣляютъ ихъ мѣстопребываніе въ воздушной выси, другіе — въ отдаленныхъ чужеземныхъ странахъ, третьи — въ глубинѣ болотъ и багнъ.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ", 1907 (482: с.42-43)

Образ подвея встречается в белорусских сказках и заговорах. В заговорах подвей называется "нечистым нечистиком" и поганцем. Бывает самородным или насланным: «Падвейно, вражэ чалавечэ, [з] чаго ж ты збуяўся: ці ты з ветру, ці ты з пяску, ці ты з вады, ці ты з агню, ці ты насланы?». Считалось, что дурной ветер может наслать волшебник, но и каждый человек мог вызвать ветер в жаркий день на поле резким свистом, только делать это было опасно, можно было накликать вихрь (291: с.354).

Подвей, как и другие воздушные персонажи славянского фольклора (например, змей-летавец), имел и чрезвычайно четкую эротично-сексуальную функцию. Так, герой белорусской волшебной сказки богатырь Иван Падвей родился у царевны-красавицы «ад падвея» — сквозняка (291: с.354). Также, на Полесье есть поверье, что женщина, которую закрутит в вихрь, забеременеет и родит нечистика (1237: с.300-301):

Шла жэншчына пьяна. Яна была бэрэменна и попала ў вихрэнык, и ў яе дытына родылася — и зразу побигла. И тая дытына была с хвостом.

Шла женщина пьяная. Она была беременная и попала в вихрь, и у нее ребенок родился — и сразу побежал. И этой ребенок был с хвостом.

Записала М.Бранина в селе Одрижин Ивановского района Брестской области Беларуси в 1986 году от Власовец
Елены Потаповны, 1907 г.р. (1237: с.300-301, №205)

Як станэ свыстаты, бурить, о! Як вин крутыть — это говорать, вэсилле ихнэе [чертей] йидэ. Так это крутыцца выхор… Дак вин [вихрь] схопыўса, так вона [одна женщина], извиняйтэ, узяла да й… [задрала подол] да вытрашчыла ёму. Як вона ёму попу вытрашчыла, так и покотыў, изнасиловаў. Дак родыла чэртюка!

Как начнет свистать, крутить, о! Как он крутит — это говорят, свадьба их, чертей, идет. Так это крутится выхрь… Так он [вихрь] схватился, так вон [одна женщина], извиняйте, взяла да и… [задрала подол] да выставила ему. Как вон ему попу выставила, так и покотил, изнасиловал. Так родила чертюка!

Записала О.В.Санникова в селе Ласицк Пинского района Брестской области Беларуси в 1985 году от Ильковец Марии Михайловны, 1932 г.р. (1237: с.301, №206)

Разгулялася вясёлая мяцель,

Прабудзіўся, ў поле кінуўся Падвей.

Ў галаву яму ударыў снежны хмель, —

І не змог ён бурнай радасці сваей.

Пляша, скача. Снег зрываецца, ляціць.

Веюць ў полі снегавыя рукава,

А Падвей нясецца, кружыцца, гудзіць,

Запявае, удалая галава!

Рвецца белы, рвецца, трэплецца насоў,

Разляцелісь яго кудры-валасы,

З трэскам падаюць галіны ад кустоў,

Енчаць, плачуць на раздоллі галасы.

Доўга, доўга будзе цешыцца Падвей!

Калі ж зваліць хмель ў пуховую пасцель, —

Белы снег яго хавае між палей,

Замяцець, уложыць буйная мяцель.

"Падвей". Максім Багдановіч, 1909

Паводле беларускай міфалогіі, падве́й ці паветрык — увасабленне небяспечнага ветра-віхоря, здольнага загубіць чалавека, пакалечыць або наслаць хваробу, таксама званую "падве́й" альбо " ветравое ліха". Напаўшы на чалавека, ён ў сілах скруціць яму галаву, скурчыць руку ці нагу, адняць мову. Падвей могуць рассеяць па полі тры браты і тры сястры, канчаткова выгнаць — Маці Божая або сам Хрыстос. У замове аб падвее гаворыцца аб 12 вятрах. Каб засцерагчыся ад падвея, трэба паказаць яму кукіш:

Подвѣй — это тотъ духъ, который кружится въ вихрѣ. Онъ поражаетъ людей особой болѣзнью, которая тоже называется подвѣемъ: набѣжитъ вихрь на человѣка — и свернетъ ему голову набокъ, отниметъ языкъ, а нето скрючитъ руку или ногу. Поэтому надо спасаться отъ вихря. Когда онъ кружится, надо показывать ему кукишъ: этого подвѣй не любитъ и промчится стороной, не набѣжавъ на человѣка.

Другихъ олицетворенiй изъ области атмосферическихъ явленiй бѣлоруссы не знаютъ.

А.Е.Богданович "Пережитки древняго мiросозерцанія у бѣлоруссовъ", 1895 (504: с.79)

Падвей — гэта дух, які круціцца ў віхры. Ён насылае на людзей асаблівую хваробу, якая таксама называецца Падвеем: наляціць віхор на чалавека — і скруціць яму галаву набок, адніме мову, а то скурчыць руку ці нагу. Таму трэба ратавацца ад віхру. Калі ён круціцца, трэба паказваць яму кукіш: гэтага Падвей не любіць і праімчыцца бокам, не закрануўшы чалавека.

Іншых увасабленняў з вобласці атмасферных з'яў беларусы не ведаюць.

А.Я.Багдановіч "Перажыткі старажытнага светапогляду беларусаў", 1895 (504: с.79; 449: с.607)

Повѣтрики.

Уже изъ одного имени сихъ нечистиковъ видна обстановка ихъ дѣятельности. И дѣйствительно, повѣтрики припадаютъ къ жертвѣ случайно, не ища ея, какъ и сама жертва попадается имъ налетомъ; рѣя надь болотиною, въ глухомъ мѣстѣ, да развлекаясь бѣсовскими потѣхами, повѣтрики внезапно подхватываются съ мѣста вѣтромъ и несутся, пока не задѣнутъ попутной жертвы, не остановятся на ней. Ихъ скоковая дѣятельность тутъ непродолжительна; въ озлобленіи за прерванныя забавы, за перемѣщеніе и вслѣдствіе, быть можетъ, долгаго бездѣйствія, повѣтрики съ ожесточеніемъ набрасываются на жертву и немедленно губятъ ее. Подобно параликамъ, повѣтрики разятъ главнымъ образомъ тѣло жертвы, а гибель души кончаютъ иные нечистики. Прикончивъ работу, повѣтрики снова рѣютъ въ воздухѣ, играютъ и забавляются, пока вѣтеръ не перемѣститъ ихъ къ новой жертвѣ.

Весьма часто случается, что человѣкъ, находясь неоднократно вблизи повѣтриковъ, или вблизи бѣсовской расправы ихъ съ жертвою, не только не терпитъ, но даже и остается внѣ вниманія этихъ нечистиковъ, въ то время, когда удаленная, кажется, обезпеченная жертва дѣлается внезапною ихъ добычею. Здѣсь все зависитъ отъ направленія вѣтра и задержанія его въ томъ или другомъ мѣстѣ.

Повѣтрики привлекаются къ своей спорадической дѣятельности относительно рѣдко — чрезъ неровные промежутки лѣтъ, — привлекаются скопомъ, потому что единоличная дѣятельность повѣтрика слаба и цѣли не достигаетъ. Людямъ памятны дѣянія повѣтриковъ; касаются ли они отдѣльныхъ лицъ, семей, или цѣлыхъ обществъ — вездѣ проходитъ опустошеніе, при чемъ замѣчено, что повѣтрики разятъ въ различные сроки различные возрасты.

Гдѣ пребываютъ повѣтрики до призыва къ своей дѣятельности, на это нѣтъ положительныхъ указаній: иные опредѣляютъ ихъ мѣстопребываніе въ воздушной выси, другіе — въ отдаленныхъ чужеземныхъ странахъ, третьи — въ глубинѣ болотъ и багнъ.

Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ", 1907 (482: с.42-43)

Паветрыкі.

Ужо з аднаго імя гэтых нячысцікаў бачная абстаноўка іх дзейнасці. І сапраўды, паветрыкі нападаюць на ахвяру выпадкова, не шукаючы яе. Лунаючы над багнаю, у глухім месцы, забаўляючыся чартоўскімі пацехамі, паветрыкі раптоўна падхопліваюцца з месца разам з ветрам і нясуцца, пакуль не закрануць выпадковай ахвяры і не спыняцца. Злосныя праз перапыненую забаву, паветрыкі накідваюцца на ахвяру і пачынаюць губіць яе. Скончыўшы зладзейства, паветрыкі зноў носяцца ў паветры, гуляюць і забаўляюцца, пакуль вецер не перанясе іх да новай ахвяры.

Вельмі часта здараецца, што чалавек, знаходзячыся паблізу ад паветрыкаў ці ад месца іх расправы з ахвяраю, не толькі не церпіць ад іх, але нават застаецца паза іх увагаю. Тут усё залежыць ад напрамку ветру і затрымкі яго ў тым ці іншым месцы.

Паветрыкі прыцягваюцца да сваей спарадычнай дзейнасці адносна рэдка — праз няроўныя прамежкі гадоў, прычым усе разам, гуртам, таму што аднаасобная дзейнасць паветрыка слабая і мэты не дасягае. Людзям памятныя дзеі паветрыкаў; датычацца яны ці адзіных асоб, ці сем'яў, ці цэлых грамадзтваў — паўсюль праходзіць спусташэнне, прычым заўважана, што паветрыкі бьюць ў розны час розныя ўзросты.

Дзе знаходзяцца паветрыкі перад пачаткам сваей дзейнасці — дакладна не вядома: адны называюць нябесную вышыню, другія — далёкія чужаземныя краіны, трэція — глыбіні балот і багнаў.

М.Я. Нікіфароўскі "Нячысцікі. Збор простанародных у Віцебскай Беларусі паданняў пра нячыстую сілу", 1907 (482: с.42-43; 449: с.606-607)

Вобраз падвея сустракаецца ў беларускіх казках і замовах, дзе падвей называецца «нячыстым нячысцікам», паганцам: «Ты з паганага ўмываўся, та паганым запаразаўся». Бывае самародны ці насланы: «Падвейно, вражэ чалавечэ, [з] чаго ж ты збуяўся: ці ты з ветру, ці ты з пяску, ці ты з вады, ці ты з агню, ці ты насланы?». Лічылася, што благі вецер можа наслаць чараўнік, але і кожны чалавек мог выклікаць вецер у спякотны дзень на полі рэзкім свістам, толькі рабіць гэта было небяспечна, можна было наклікаць віхор (291: с.354).

Падвей, як і іншыя паветраныя персанажы славянскага фальклору (напрыклад, змей-летавец), меў і надзвычай выразную эратычна-сексуальную функцыю. Так, герой беларускай чарадзейнай казкі асілак Іван Падвей нарадзіўся ў царэўны-прыгажуні «ад падвею» — скразняку (291: с.354). Таксама, на Палессі ёсць павер'е, што жанчына, якую закруціць віхор, зацяжарыць і народзіць нячысціка (1237: с.300-301):

Шла жэншчына пьяна. Яна была бэрэменна и попала ў вихрэнык, и ў яе дытына родылася — и зразу побигла. И тая дытына была с хвостом.

Ішла жанчына п'яная. Яна была цяжарная і трапіла ў віхур, і ў яе дзіця нарадзілася — і адразу пабегла. І гэтае дзіця было з хвастом.

Запісала М.Браніна ў вёсцы Адрыжын Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці Беларусі ў 1986 годзе ад Власавец Алены Патапаўны, 1907 г.н. (1237: с.300-301, №205)

Як станэ свыстаты, бурить, о! Як вин крутыть — это говорать, вэсилле ихнэе [чертей] йидэ. Так это крутыцца выхор… Дак вин [вихрь] схопыўса, так вона [одна женщина], извиняйтэ, узяла да й… [задрала подол] да вытрашчыла ёму. Як вона ёму попу вытрашчыла, так и покотыў, изнасиловаў. Дак родыла чэртюка!

Як пачне свістаць, круціць, о! Як ён круціць — гэта кажуць, вяселле іх, чарцей, ідзе. Так гэта круціць віхор… Так ён [віхор] схапіўся, так вунь [адна жанчына], прабачце, узяла да й… [задрала прыпол] да выставіла яму. Як вунь яму дупу выставіла, так і пакаціў, згвалтаваў. Так нарадзіла чарцюка!

Запісала О.В.Санникова ў вёсцы Ласіцк Пінскага раёна Брэсцкай вобласці Беларусі ў 1985 годзе ад Ільковец Марыі Міхайлаўны, 1932 г.н. (1237: с.301, №206)

ИсточникиКрыніцыŹródłaДжерелаSources
Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/podvei
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:

Comments

Дмитрий Re: Подвей
Дмитрий's picture
Статус: оффлайн

У Власовой в АБВЕге славянских суеверий есть довольно большая статья про нечисть-вихрей.

7 March, 2020 - 05:59
KOT Re: Подвей
KOT's picture
Статус: оффлайн

Да, это достаточно обширная категория духов. Постепенно будем наращивать :)

7 March, 2020 - 10:00

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
4 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Волколак — в славянской мифологии оборотень, чeлoвeк, вынужденный принимать oблик вoлка
Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Черти — в славянском фольклоре злые духи
Лантухи — в еврейском фольклоре мелкая нечисть, чертята, похожие на домовых, леших или водяных; серьезного вреда не причиняют, но склонны к озорству
Лозники — в белорусском фольклоре мелкие шаловливые нечистики, обитающие около водоемов в кустах лозы
Лойма — в белорусской мифологии коварный лесной или болотный дух исключительно женского пола
Шешки — в беларусском фольклоре мелкие и практически неопасные нечистики веселого нрава
Смоляной черт — в фольклоре белорусского Полесья, особый черт, сопровождающий смоляной промысел: ночью в облике черного козла, днем — под видом начальника смолярни
Конопелька — в фольклоре западной Беларуси, а также в соседних с Беларусью регионах Польши и Литвы, полевая русалка, живущая в конопле
Зюзя — в белорусской мифологии дух зимы, воплощение холода, а также локальный аналог Деда Мороза
Оржавеник — по белорусским поверьям один из болотников, хозяин болота, покрытого ржавчиной
Кладовик — согласно славянских поверий, дух, охраняющий клады
Злыдня — в белорусском фольклоре недоброе существо в образе невидимой женщиной без языка, глаз и ушей
Шиш — по славянской мифологии нечистая сила, живущая в вихрях на обочинах дорог
Багник — в белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте
Летавец — по славянским поверьям дух, который слетает на землю падучей звездой и, принимая знакомый человеческий образ, вступает в связь со своими жертвами
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Купальский дедок — в белорусском фольклоре добрый лесной дух, собирающий "папараць-кветку" в купальскую ночь