Багник
Багникв белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте
Багникв белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте
Багнікпаводле беларускай міфалогіі балотнік, які жыве ў багне — безжыццёвым тарфяным балоце
Багникв белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте
Багникв белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте
Багнікбелорусское написание названия Багникабелорусское написание названия Багникабелорусское написание названия Багникабелорусское написание названия Багникабелорусское написание названия Багника

В белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте:

Багнік туліцца ў тарфяным балоце, якое ніколі не пакрываецца расліннасцю, якое мае выгляд чорнай бруднай лужыны. Ён ніколі не паяўляецца над паверхняю сваёй багны і прысутнасць у ёй выдае толькі бурбалкамі на паверхні ды зрэдку — дробненькімі агеньчыкамі там жа: тыя і другія суправаджаюцца асаблівым «пуктаннем» — нязначным уздрыгваннем паверхні. Гэта дыхае і пыхкае вечна бяздзейны Багнік, які не падымаецца з мяккага ложа і тады, калі ахвяра трапіла ў багну і гіне ў гразі. Ён упэўнены, што ёй не пайсці адсюль і што ахвяра сама падыдзе да яго.

Не толькі людзі, але і шматлікія жывёлы асцерагаюцца багны..., якая парою забівае атрутнымі газамі, што выпускае час ад часу Багнік.

З выгляду Багнік яшчэ бруднейшы, чым Балотнік. Ён таксама баіцца асушэння, але яго не палохаюць маразы, якім даволі рэдка ўдаецца закрываць багну — яна абаграваецца цёплым пыхканнем Багніка. Найбольшы страх для яго — калі прадпрыймальныя людзі вычэрпваюць багністую гразь для вырабу з яе паліва, угнаення для палёў і агародаў і гэтым вельмі трывожаць нячысціка, які, як бач, застанецца без багны. У сухое ж лета, калі багна не толькі падсыхае, але дзе-нідзе гарыць, паўмёртвы Багнік мучыцца на дне свайго жытла і ледзьве перажывае час да новага разбаўлення багны дажджамі і ручаямі.

Мікалай Якаўлевіч Нікіфароўскі "Нячысцікі. Збор простанародных у Віцебскай Беларусі паданняў пра нячыстую сілу" (156: с.7; 449: с.467-468)

Багник ютится в торфяном, никогда не покрывающемся растительностью болоте, имеющем вид черной грязевой лужи. Он никогда не появляется на поверхности своей «багны» и присутствие в ней выдает лишь пузырями на поверхности да изредка — мелкими огоньками там же; те и другие сопровождаются особенным «пуктаньем», незначительным колебанием поверхности. Это дышит и пыхтит вечно бездеятельный багник, не поднимающийся с мягкого ложа и тогда, когда жертва попала в багну и мечется в грязи. Он уверен, что ей не уйти отсюда и что жертва сама подойдет к нему.

Не только люди, но и многие животные сторонятся багны, в которой постоянными живыми существами можно считать немногочисленных насекомых — улиток, жуков, пиявок, червей; за поисками сих насекомых прибывают на короткие сроки болотные голенастики, но и они спешат уйти от опасной багны, иногда убивающей тлетворными газами, испускаемыми время-от-времени багником.

По внешнему виду багник ещё грязнее болотника. Как и сей последний, он страшится канализации, хотя и не боится морозов, которым весьма редко удаётся закрывать багну, согреваемую тёплым пыхтеньем багника. К сожалению, для последнего есть отдельный бич, а именно: предприимчивые люди вычерпывают багновую грязь, для выработки топлива, удобрения полей и огородов, и тем крайне тревожат нечистика, который того и гляди очутится без багны; в сухое же лето, когда багна не только подсыхает, но и кое-где горит, полумёртвый багник томится на дне своего обиталища и едва переживает время до нового разжижения багны дождями и приточными ручейками.

Николай Яковлевич Никифоровский "Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.82-83)

Паводле беларускай міфалогіі балотнік, які жыве ў багне — безжыццёвым тарфяным балоце:

Багник ютится в торфяном, никогда не покрывающемся растительностью болоте, имеющем вид черной грязевой лужи. Он никогда не появляется на поверхности своей «багны» и присутствие в ней выдает лишь пузырями на поверхности да изредка — мелкими огоньками там же; те и другие сопровождаются особенным «пуктаньем», незначительным колебанием поверхности. Это дышит и пыхтит вечно бездеятельный багник, не поднимающийся с мягкого ложа и тогда, когда жертва попала в багну и мечется в грязи. Он уверен, что ей не уйти отсюда и что жертва сама подойдет к нему.

Не только люди, но и многие животные сторонятся багны, в которой постоянными живыми существами можно считать немногочисленных насекомых — улиток, жуков, пиявок, червей; за поисками сих насекомых прибывают на короткие сроки болотные голенастики, но и они спешат уйти от опасной багны, иногда убивающей тлетворными газами, испускаемыми время-от-времени багником.

По внешнему виду багник ещё грязнее болотника. Как и сей последний, он страшится канализации, хотя и не боится морозов, которым весьма редко удаётся закрывать багну, согреваемую тёплым пыхтеньем багника. К сожалению, для последнего есть отдельный бич, а именно: предприимчивые люди вычерпывают багновую грязь, для выработки топлива, удобрения полей и огородов, и тем крайне тревожат нечистика, который того и гляди очутится без багны; в сухое же лето, когда багна не только подсыхает, но и кое-где горит, полумёртвый багник томится на дне своего обиталища и едва переживает время до нового разжижения багны дождями и приточными ручейками.

Николай Яковлевич Никифоровский "Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.82-83)

Багнік туліцца ў тарфяным балоце, якое ніколі не пакрываецца расліннасцю, якое мае выгляд чорнай бруднай лужыны. Ён ніколі не паяўляецца над паверхняю сваёй багны і прысутнасць у ёй выдае толькі бурбалкамі на паверхні ды зрэдку — дробненькімі агеньчыкамі там жа: тыя і другія суправаджаюцца асаблівым «пуктаннем» — нязначным уздрыгваннем паверхні. Гэта дыхае і пыхкае вечна бяздзейны Багнік, які не падымаецца з мяккага ложа і тады, калі ахвяра трапіла ў багну і гіне ў гразі. Ён упэўнены, што ёй не пайсці адсюль і што ахвяра сама падыдзе да яго.

Не толькі людзі, але і шматлікія жывёлы цураюцца багны, у якой звыклымі жывымі істотамі можна лічыць нешматлікіх насякомых — слімакоў, жукоў, п'явак, чарвякоў; за пошукамі гэтых насякомых прыбываюць на кароткі час балотныя галёнкавыя птушкі, але і яны спяшаюцца сысці ад небяспечнай багны, якая парою забівае атрутнымі газамі, што выпускае час ад часу Багнік.

З выгляду Багнік яшчэ бруднейшы, чым Балотнік. Ён таксама баіцца асушэння, але яго не палохаюць маразы, якім даволі рэдка ўдаецца закрываць багну — яна абаграваецца цёплым пыхканнем Багніка. Найбольшы страх для яго — калі прадпрыймальныя людзі вычэрпваюць багністую гразь для вырабу з яе паліва, угнаення для палёў і агародаў і гэтым вельмі трывожаць нячысціка, які, як бач, застанецца без багны. У сухое ж лета, калі багна не толькі падсыхае, але дзе-нідзе гарыць, паўмёртвы Багнік мучыцца на дне свайго жытла і ледзьве перажывае час да новага разбаўлення багны дажджамі і ручаямі.

Мікалай Якаўлевіч Нікіфароўскі "Нячысцікі. Збор простанародных у Віцебскай Беларусі паданняў пра нячыстую сілу" (482: с.82-83; 156: с.7; 449: с.467-468)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Заглушка (пустая страница, созданная чтобы застолбить неопределенно запланированную статью, либо чтобы прикрыть ведущую из другой статьи ссылку)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/bagnik
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:

Comments

KOT Re: Багник
KOT's picture
Статус: оффлайн

Эх, ну только ради поржать: http://en.wikipedia.org/wiki/Bagiennik

17 June, 2014 - 17:28
korg Re: Багник
korg's picture
Статус: оффлайн

Это, видимо, перевод с пшепольской - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagiennik.

17 June, 2014 - 17:48
KOT Re: Багник
KOT's picture
Статус: оффлайн

От же пшиздря, безгалова лялька! В Польске он вообще локальная потвора, исключительно на реке Бобре живущая.

17 June, 2014 - 20:27
korg Re: Багник
korg's picture
Статус: оффлайн

В Подляшье, если я правильно понял, то мающая беларуцкие корни.

17 June, 2014 - 20:52
KOT Re: Багник
KOT's picture
Статус: оффлайн

to jest tak!

17 June, 2014 - 22:56
korg Re: Багник
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации персонажа чужой статьи. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — повседневности
- тип — хранители
- класс — природные
- семейство — болотовики
- род — Болотники
- вид — багник беларуский

Физиология

- Человек

Места (они же локусы; ограничения; среда обитания)

- Болота

Культурно-географическая

- Белорусская мифология и фольклор

3 May, 2017 - 12:32

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
4 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Оржавеник — по белорусским поверьям один из болотников, хозяин болота, покрытого ржавчиной
Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Железный человек — в фольклоре Полесья мифический железный великан, живущий в болоте или заболоченном лесу и охраняющий свою территорию от посягательств и незваных гостей
Болотник — в славянской мифологии хозяин болота, затягивающий людей в трясину
Кладовик — согласно славянских поверий, дух, охраняющий клады
Злыдня — в белорусском фольклоре недоброе существо в образе невидимой женщиной без языка, глаз и ушей
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Волколак — в славянской мифологии оборотень, чeлoвeк, вынужденный принимать oблик вoлка
Моховик — по славянской мифологии дух мшистых болот, самый маленький из лесных духов
Летавец — по славянским поверьям дух, который слетает на землю падучей звездой и, принимая знакомый человеческий образ, вступает в связь со своими жертвами
Болотница — по славянской мифологии сестра русалкам, живущая на болоте, в белоснежном цветке кувшинки с котел величиной
Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Черти — в славянском фольклоре злые духи
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Клетник — в белорусской мифологии дух-обогатитель, живущий в клети-кладовой
Купальский дедок — в белорусском фольклоре добрый лесной дух, собирающий "папараць-кветку" в купальскую ночь
Полуденица — в славянской мифологии женский дух жаркого полудня, настигающий тех, кто вопреки народному обычаю работает в поле в полдень
Блуждающие огоньки — таинственные природные явления или мифологические существа, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах
Дитя Красного болота — призрак Красного болота под Мозырем Гомельской области Беларуси, девочка с глазами цвета мутной воды, которая предлагает заблудившемуся страннику горсть волчьих ягод