Кикимора болотная

Кикимора болотная
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кикимора болотнаяв славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Кікімара балотнаябелорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотной

В славянской мифологии "жуткое создание, живущее в болотах и топях. Принимает внешность старухи, закутавшейся в ряднину, сотканную из мха и водорослей. Однако мало кто из живых видел кикимору, потому что она невероятно скрытна — на болотах в лучшем случае можно услышать ее вой.

Заблудившихся на болотах людей кикимора криком зазывает на трясину, откуда нет возврата. Поверхность трясины, состоящая из спутавшихся мхов, неожиданно раскрывается... и появляется кикимора, чтобы любоваться жуткой агонией медленно погружающегося в топь несчастного" (49: с.337-338).

Ёсць яшчэ і кікімара, якая жыве ў балоце. Кікімара — гэта нікуды не годнае, малое сушчаство. Яна вельмі малая, худая і дажа, можна сказаць, гідкая. Звычайна ўяўляецца як старая жанчына з цёмнымі чорнымі валасамі, можа, трохі з седзіною. Часцей за ўсё вельмі непрыгожая: у яе вялікі нос, чорныя вочы, насупленыя бровы, можа быць бяззубая, твар у барадаўках, і часта кікімара з гарбом. Звычайна шкодзіць людзям. Кікімарамі ў наш час таксама называюць людзей, якія робяць нешта дрэннае.

Запісана ў г.п.Акцябрскім (1053: с.177 па 449: с.559-560)

Есть еще и кикимора, живущая в болоте. Кикимора — это никуда не годное, ма́лое существо. Она очень мала, худа и даже, можно сказать, мерзкая. Обычно представляется как старая женщина с темными черными волосами, может, чуть с сединой. Чаще всего очень некрасивая: у нее большой нос, черные глаза, насупленные брови, может быть беззубая, лицо в бородавках, и часто кикимора с горбом. Обычно вредит людям. Кикиморами в наше время также называют людей, которые делают что-то плохое.

Записано в г.п.Октябрьском Гомельской области Беларуси (1053: с.177 па 449: с.559-560)

Кікімара — страшэнная жанчына, вельмі лахматая, з вялікімі рукамі, ногі ў яе кароткія, не як чалавек ходзіць, а перакідваецца з адной нагі на другую. Яна жыве ў балоце, дзе шмат чароту. Яна зацягвае чалавека ў балота. Калі не паспеў чалавек выбрацца, хапае яго сваімі вялікімі рукамі і паціхеньку цягне ў балота, пакуль зусім чалавек не схаваецца ў ім.

Запісана ў Клецкім раёне (1053: с.174 па 449: с.560)

Кикимора — страшная женщина, очень лохматая, с большими руками, ноги у нее короткие, не как человек ходит, а перебрасывается с одной ноги на другую. Она живет в болоте, где много камыша. Она затягивает человека в болото. Если не успел человек выбраться, хватает его своими большими руками и потихоньку тянет в болото, пока совсем человек не скроется в нем.

Записано в Клецком районе Минской области Беларуси (1053: с.174 по 449: с.560)

Чула, што кікімара — пагібшая маленькая дзевачка, нехрышчоныя дзеткі, а то і ўбітыя роднымі мамкамі і папкамі. Яны ходзяць, ад ветру хістаюцца, худзесенькія, малесенькія, з галубымі валосьямі. Можэт, яны жывуць у балотах? Я знаю, што гавораць: "кікімара балотная!" Знача, некрасівая, нікому не да спатрэбы.

Запісала Ж.Бацюк у 2003 годзе ў г. Гомель ад Караленка Вольгі Фёдараўны, 1933 г.н. (505: с.168; 611: с.156)

Слышала, что Кикимора — погибшая маленькая девочка, некрещеные детки, а то и убитые родными мамками и папками. Они ходят, от ветра шатаются, худенькие, малюсенькие, с голубыми волосами. Может, они живут в болотах? Я знаю, что говорят: "кикимора болотная!" Значит, некрасивая, никому не нужная.

Записала Ж.Бацюк в 2003 году в городе Гомель от Короленко Ольги Фёдоровны, 1933 г.р. (505: с.168; 611: с.156)

Кікімары — гэта памерлыя няхрышчаныя дзеці ці дзеці, якіх праклялі шчэ нават да раждзенія. Жывуць кікімары ў асноўным на балоце. Шкоды людзям яны не чыняць. Але быў у нас такі выпадак. Сабралася адна жанчына ісці па журавіны. Узяла карзіну і пайшла. А балота було далека ад дзярэўні. I во сабірае яна ягады, ходзіць з кочкі на кочку, ужо набрала амаль поўную карзіну, стаміласа. I ажно бачыць, што кочка, на якую яна ступіла, падобна на галаву. Не паспела жанчына яе добра разгледзець, як гэтая кочка стала правальвацца ў балота і цягнуць за сабой жанчыну, а тая ніяк не магла вырвацца і стала крычаць. Гэтыя крыкі пачуў мужчына, які быў недалёка ў лесе. Прыбег, але було ўжо позна. Ён найшоў толькі карзіну з журавінамі, а жанчына знікла ў балоце. Як потым даведаліся, гэта кікімара жанчыну забрала да сябе за тое, што калісьці ў моладасці яна загубіла свае дзіця. У яе без мужа радзілася дочка, а гэта быў вялікі грэх. I яна вырашыла ад яго пазбавіцца, кінуўшы нованароджанае дзіця ў рэчку. Кажуць, што за гэта яна зараз і паплацілася. Кікімара за загубленую дачку ей адпомсціла.

Запісана ў Чачэрскім раёне Гомельская вобласці (1053: с.177-178 па 449: с.560)

Кикиморы — это умершие некрещеные дети или дети, которых прокляли еще до рождения. Живут кикиморы в основном на болоте. Вреда людям они не причиняют. Но был у нас такой случай. Собралась одна женщина идти за клюквой. Взяла корзину и пошла. А болото было далеко от деревни. И вот собирает она ягоды, ходит с кочки на кочку, уже набрала почти полную корзину, устала. И даже видит, что кочка, на которую она ступила, похожа на голову. Не успела женщина ее хорошо рассмотреть, как эта уточка стала проваливаться в болото и тянуть за собой женщину, а та никак не могла вырваться и стала кричать. Эти крики услышал мужчина, который был недалеко в лесу. Прибежал, но было уже поздно. Он нашел только корзину с клюквой, а женщина пропала в болоте. Как потом узнали, это кикимора женщину забрала к себе за то, что когда-то в молодости она погубила своих детей. У нее без мужа родилась дочка, а это был большой грех. И она решила от нее избавиться, бросив новорожденного ребенка в речку. Говорят, что за это она сейчас и поплатилась. Кикимора за загубленную дочь ей отомстила.

Записано в Чечерском районе Гомельской области Беларуси (1053: с.177-178 по 449: с.560)

У балоце жывёт, а не ў доме. Выглядзіт маладой, но очень некрасівай дзевушкай. Ведзьма может превраціцца ў кікімару.

Запісана А.Зюзьковай у 2004 годзе ў горадзе Гомель ад Бандарэнка Зоі Іванаўны, 1934 г.н. (505: с.167; 611: с.156)

В болоте живёт, а не в доме. Выглядит молодой, но очень некрасивой девушкой. Ведьма может превратится в кикимору.

Записано А.Зюзьковой в 2004 году в городе Гомель от Бондаренко Зои Ивановны, 1934 г.р. (505:

Кикиморы живут на болотах. Они как старушки, скорее маленького роста. Смотрят за порядком на болоте.

Записано И.Иванчиковой в 2004 году в городе Гомель ад Иванчиковой Людмилы Алексеевны, 1962 г.р. (505: с.167; 611: с.156)

Кікімара жыве ў лясу, ета падруга лешага. Яна запаведуе лесам, звярамі, пціцамі. Еслі прыходзіць чалавек ў лес, то яна можа яго заблудзіць у лясу. Кікімара навядзе на чалавека цьму, і ён можа хадзіць па лесе очэнь доўга. Колькі назначыла яна здзелаць яму кругоў па лесе, столькі ён і будзе хадзіць. Выйшаўшы з лесу, чалавек доўжан пасядзець некаторае ўрэмя непадвіжна. Чалавек, ідучы дамоў, не доўжан абарочвацца назад, глядзець на лес, а ісці прама. А еслі паглядзіць назад, то можа не дайсці да сваёй хаты. Для кікімары эта бальшая пацеха.

Запісана А.Лупікавай у 2006 годзе ў вёсцы Неглюбка Веткаўскага раёна ад Герасіменка Ганны Іванаўны 1934 г.н. (505: с.165; 611: с.154)

Кикимора живет в лесу, это подруга лешего. Она заповедует лесом, зверями, птицами. Если приходит человек в лес, то она может его заблудить в лесу. Кикимора наведет на человека тьму, и он может ходить по лесу очень долго. Сколько назначила она сделать ему кругов по лесу, столько он и будет ходить. Выйдя из лесу, человек должен посидеть некоторое время неподвижно. Человек, идя домой, не должен оборачиваться назад, глядеть на лес, а идти прямо. А если посмотреть назад, то может не дойти до своей избы. Для кикиморы это большая потеха.

Записано А.Лупиковой в 2006 году в дерене Неглюбка Ветковского района от Герасименко Анны Ивановны 1934 г.р. (505: с.165; 611: с.154)

Блізкая сяброўка лесавікакікімара балотная. Яна жыве ў балоце. Любіць апранацца ў мяха з мхоў і ўплётываець у валасы лясныя і балотныя расліны. Але людзям паказоўвываецца рэдка, таму што любіць быць нябачнай і толькі арэ з балота гучным голасам. У лесавіка і кікімары ёсць дзеці — лесаўкі, яны збіваюць з шляху падарожнікаў, сыплюць ім на галаву труху і абматоўваюць павуціннем.

Запісана ў Чачэрскім раёне (1053: с.200 па 449: с.561)

Близкая подруга лесовикакикимора болотная. Она живет в болоте. Любит одеваться в меха из мхов и вплетает в волосы лесные и болотные растения. Однако людям показывается редко, потому что любит быть невидимой и только орёт из болот гломким голосом. У лесовика и кикиморы есть дети — лесавки, они сбивают путешественников с пути, сыплют труху им на головы и обматывают паутиной.

Записано в Чечерском районе Гомельской области Беларуси (1053: с.200 по 449: с.561)

Кікімара заўсёды на пасылках у лешага. Гэта зялёныя дзеўкі, бабкі ў лахмоццях, падобныя на людзей, худыя толькі. Жывуць у лесе пад дрэвамі ў лісцях, могуць каля балота, ну, бліжэй к лесу. Некаторыя людзі чулі, як яны шэпчуцца ў лесе, могуць шышкамі кідацца да лешага заманіць. Другім словам — гэта нечысць гэтыя кікімары.

Запісала А.Сакалюк у 2006 годзе ў вёсцы Перасвятое Рэчыцкага раёна ад Грабок Анастасіі Паўлаўны, 1936 г.н. (505: с.171; 611: с.159)

Кикимора всегда на посылках у лешего. Это зеленые девки, бабки в лохмотьях, похожие на людей, худые только. Живут в лесу под деревьями в листьях, могут около болота, ну, ближе к лесу. Некоторые люди слышали, как они шепчутся в лесу, могут шишками бросаться к лешему заманить. Иным словом — нечисть эти кикиморы.

Записала А.Соколюк в 2006 году в деревне Пересвятое Речицкого района от Грабок Анастасии Павловны, 1936 г.р. (505: с.171; 611: с.159)

Кікімара жывець у лесі, каля балотаў. Яна як недагледжаная кабета: валасы патлатыя, клочаныя, адзета ў рваную адзёжу. Яе мужык — лешы. Так як і жонка, ён паклаты, калматы, доўгія валасы і барада. Жывець у дрэвах. Ён — ахоўнік лесу. Але ж калі разазліць яго, дык нездабраваць чалавеку, можа ў лесе назаўжды астацца. Лешы так проста людзей не чапае, як і кікімара, а калі яны шкоду наробяць у лесе.

Запісана Т.Горскай у 2006 годзе ў вёсцы Краснаўка Светлагорскага раёна ад Паўлаўцовай Людмілы Уладзіміраўны (прыехала з города Вялікі Усцюг РФ), 1950 г.н. (505: с.171; 611: с.159)

Кикимора живет в лесу, возле болот. Она как неухоженная женщина: волосы патлатые, всклокоченные, одета в рваную одёжу. Ее муж — леший. Также как и жена, он патлатый, косматый, длинноволос и бородат. Житет в деревьях. Он — хранитель леса. Но если разозлить его, то несдобровать человеку, может в лесу навсегда остаться. Леший так просто людей не трогает, как и кикимора, а только если те вреда наделают в лесу.

Записано Т.Горской в 2006 году в деревне Красновка Светлогорского района от Павловцовой Людмилы Владимировны (приехала из города Великий Устюг РФ), 1950 г.р. (505: с.171; 611: с.159)

Кікімара — гэта лясная істота. Яна жыве ў хаце, у лесе. Кікімара састаіць з ветачак. Яна вельмі прыткая і любіць дражніцца.

Запісана А.Данілавай у 2006 годзе ў горадзе Бабруйск Магілёўскай вобласці ад Петуховай Кацярыны Піманаўны, 1932 г.н. (505: с.172; 611: с.159)

Кикимора — это лесное существо. Она живет в избе, в лесу. Кикимора состоит из веточек. Она очень резвая и любит дразниться.

Записано А.Даниловой в 2006 году в городе Бобруйск Могилевской области Беларуси от Петуховой Екатерины Пименовны, 1932 г.р. (505: с.172; 611: с.159)

Раней быў у нас лес, калі дамоў такіх бальшых не было. Дык вось, у лесе было возера, заросшае чаротам і там, казалі, жыла кікімара. Бывала, хтосьці пойдзе ў лес, набярэ грыбоў, ягад, а калі назад вяртаецца, захоча скупацца. Паставя кошыкі, а сам у ваду і купаецца. Выходзя на бераг, а кошыкі развернутыя стаяць і ягады раскіданыя. Гэта значыць, кікімара ела ягады. А хто бачыў кікімару, казалі, што яна ўся лахматая, сама нібы гразная, а на руках доўгія пальцы з вялізнымі кіпцюрамі. Вось яна гэтымі рукамі і адбірае ў людзей ягады.

Запісана Ю.Ульянкінай у 2004 годзе ў горадзе Жлобін ад Казловай Эльвіры Паўлаўны, 1936 г.н. (505: с.169; 611: с.157)

Раньше был у нас лес, когда домов таких больших не было. Так вот, в лесу было озеро, заросшее камышом и там, говорили, жила кикимора. Бывало, кто-нибудь пойдет в лес, наберет грибов, ягод, а если назад возвращается, захочет искупаться. Поставит корзины, а сам в воду и купается. Выходит на берег, а корзины опрокинуты стоят и ягоды разбросаны. Это значит, кикимора ела ягоды. А кто видел кикимору, говорили, что она вся лохматая, сама словно грязная, а на руках длинные пальцы с огромными когтями. Вот она этими руками и отбирает у людей ягоды.

Записано Ю.Ульянкиной в 2004 году в городе Жлобин Гомельской области Беларуси от Козловой Эльвиры Павловны, 1936 г.р. (505: с.169; 611: с.157)

Кікімары сядзяць у балотах. Гэта нячыстая сіла. Паяўляюцца воны ўвечары. Сабіраюцца, каб гуляць друг з другам. Еслі іх чалавек увідзіць, то яны накідаюцца на чалавека. От ніх нада ўцякаць.

Запісала В.Берднік у 2006 годзе ў вёсцы Боркі Жыткавіцкага раёна ад Юнчыц Васіліны Рыгораўны, 1948 г.н. (505: с.169; 611: с.157)

Кикиморы сидят в болотах. Это нечистая сила. Появляются они вечером. Собираются, чтоб гулять друг с другом. Если их человек увидит, то они набрасываются на человека. От них надо убегать.

Записала В.Бердник в 2006 году в деревне Борки Житковичского района от Юнчиц Василины Григорьевны, 1948 г.р. (505: с.169; 611: с.157)

В селе Крыжино (Брянская область) она была болотной кикиморой. Называли ее там Баба-болотница. Когда от реки начинал тянуться туман, нам говорили: «Вот. Баба-болотница пиво варит».

Записано в 2008 году в Воронеже от М.А.Коваленко, 1990 г.р., уроженки города Сельцо Брянской, АКТЛФ* (1365: 792, с.332)

"К более мелким болотным духам, слугам кикиморы, относятся болотницы, хмыри, караконджалы, крыксы и злыдни. Все они враждебны людям и очень опасны" (49: с.337-338).

Мир ведьмака (А.Сапковский)

В мире ведьмака кикиморой названо некое опасное для человека чудовище или нежить, обитающее в болотах и внешне похожее на помесь паука с крокодилом. Убивает, только будучи голодна.

Nie zareagował na zduszony krzyk handlarki warzyw, wpatrzonej w kościstą, szponiastą łapę wystającą spod derki, podrygującą w rytmie truchtu osła.

...

— Na wszystkich bogów, Geralt! Co to jest?

Kikimora. Nie ma za nią jakiejś nagrody, panie wójcie? Caldemeyn przestąpił z nogi na nogę, patrząc na pają-kowaty, obciągnięty zeschłą czarną skórą kształt, na szkliste oko z pionową źrenicą, na igłowate kły w zakrwawionej paszczy.

— Gdzie... Skąd to...

— Na grobli, ze cztery mile przed miasteczkiem. Na mokradłach. Caldemeyn, tam musieli ginąć ludzie. Dzieci.

Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"

Он оставил без внимания приглушенный крик торговки овощами, уставившейся на костлявую, когтистую лапу, свисающую из-под попоны и подпрыгивавшую в такт шагам осла.

...

— Господи, Геральт? Это что такое?

Кикимора. Не будет ли за нее какой награды, милсдарь войт?

Кальдемейн переступил с ноги на ногу, глядя на паучье, обтянутое черной высохшей кожей тело, на остекленевший глаз с вертикальным зрачком, на иглоподобные клыки в окровавленной пасти.

— Где... Откуда...

— На плотине, верстах в четырех от поселка. На болотах. Там, Кальдемейн, кажется, гибли люди. Дети.

Анджей Сапковский "Последнее желание" (677: с.82-84)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/kikimora-bolotnaja
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

astanatv Re: Кикимора болотная
Статус: гость

Кикимора живет в каждом дворе! Факт

7 December, 2014 - 12:14
KOT Re: Кикимора болотная
KOT's picture
Статус: оффлайн

Вам сюда.

8 July, 2019 - 22:29
korg Re: Кикимора болотная
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации всех статей. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — омнидии-повседневности
- тип — хранители
- класс — природные
- семейство — болотовики
- род — болотные бабы
- вид — КИКИМОРА БОЛОТНАЯ

Наднациональный таксон

- Отверженные младенцы

Национальная классификация

- Нечисть

Физиология

- Человек, Растение

Среда обитания

- Лес, Болото

Дополнительные способности-особенности

- Происхождение из умерших, Утапливание, Заблуживание (запутывание)

Культурно-географическая

- Русская мифология и фольклор, Белорусская мифология и фольклор, Славянская мифология и фольклор

Вымышленные / литературные миры

- Мир Ведьмака (А.Сапковский)

26 June, 2017 - 17:31

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
16 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Леший — в славянской мифологии дух леса
Упыри — в славянском фольклоре неупокоенные мертвецы, охочие за человеческой плотью и кровью
Стрыга — в западно-славянской и карпато-балканской мифологиях ведьма, нежить, упырица, пьющая человеческую кровь
Богинки — в поверьях западных славян страшные природные демоны в облике уродливых старух или бледных девушек
Утопец — в польском фольклоре злая водяная нежить, которой становится умерший в воде преступник или грешник, либо утопленный матерью некрещеный младенец
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Свитезянки — чудесные русалки озера Свитязь в Новогрудском районе Гродненской области Беларуси, соблазняющие парней и затягивающие их под воду
Полуденица — в славянской мифологии женский дух жаркого полудня, настигающий тех, кто вопреки народному обычаю работает в поле в полдень
Дитя Красного болота — призрак Красного болота под Мозырем Гомельской области Беларуси, девочка с глазами цвета мутной воды, которая предлагает заблудившемуся страннику горсть волчьих ягод
Божонтка — в польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещения
Железный человек — в фольклоре Полесья мифический железный великан, живущий в болоте или заболоченном лесу и охраняющий свою территорию от посягательств и незваных гостей
Баба Яга — в славянской мифологии и фольклоре живущая в лесу старуха-чародейка
Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Багник — в белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте
Волколак — в славянской мифологии оборотень, чeлoвeк, вынужденный принимать oблик вoлка
Моховик — по славянской мифологии дух мшистых болот, самый маленький из лесных духов